Yliopisto

Yliopisto

Yliopiston konsistorilta 24.10.1868, konsepti

Päivämäärä: 
24.10.1868
Herra Senaattori ja Ritari, Tohtori Joh. Wilh. Snellmanille, liitteenä filosofian professorin viran täyttämistä koskevia asiakirjoja.   Samalla kun minulla on kunnia esittää Herra Senaattorille ja Ritarille konsistorin vilpitön kiitos siitä, että Herra Senaattori on arvoisassa kirjeessään tämän kuun 23. päivältä selittänyt olevansa halukas noudattamaan konsistorin toivetta saada Herra Senaattorilta lausunto dosenttien tohtori Andreas Wilhelm Bolinin ja lisensiaatti Karl Gabriel Thiodolf Reinin opinnäytteiksi Aleksanterin yliopiston filosofian professuuria varten julkaisemista tutkimuksista,...
Kirjeenvaihto: 

Adolf Edvard Arppelle

Päivämäärä: 
6.11.1868
Helsingissä 6.11.1868   Jalosukuinen Herra valtioneuvos ja Ritari Teidän Korkea-arvoisuutenne    Samalla kun nöyrimmästi palautan oheisen pöytäkirjanotteen minulla on kunnia lähettää minulta pyydetyt lausunnot toht. V. Bolinin ja lisensiaatti K. G. Th. Reinin julkaisemista akateemisista tutkimuksista. Rohkenen toivoa, että asian vaikeus, huolellisuus, jota olen osoittanut täyttääkseni saamani tehtävän, sekä tämän ohella kohtuullinen sen seikan huomioon ottaminen, että olen ollut pitkähkön ajan poissa tieteellisestä toiminnasta, riittävät perusteiksi, joiden nojalla minulle suodaan hyväntaht...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Lausunto yliopiston konsistorille Wilhelm Bolinin väitöskirjasta filosofian professuuria varten 6.11.1868

Päivämäärä: 
6.11.1868
J. V. Snellmanin lausunto tri Wilhelm Bolinin teoksesta ”Undersökning af läran om viljans frihet” [”Tutkimus tahdon vapauden teoriasta”]   Tahdon vapautta koskevan teorian esitteleminen ja tarkastelu sellaisena kuin se koko uuden ajan filosofian edistymisen myötä on kehittynyt, on niin laaja tehtävä, että siitä selviytyminen akateemisen väitöskirjan puitteissa täytyy olla vaikea tehtävä. Tämä vaikeus näkyy johtaneen kirjoittajan siihen, että hän vailla mitään historiallista järjestystä esittää lainauksia niin kutsutuista deterministisistä opeista ja liittää ne ainoastaan abstrakteihin vapau...
Paikat: 

Lausunto yliopiston konsistorille Th. Reinin väitöskirjasta filosofian professuuria varten 6.11.1868

Päivämäärä: 
6.11.1868
Joh. Vilh. Snellmanin lausunto K. G. Th. Reinin teoksesta ”Om den filosofiska methoden i sitt förhållande till öfriga vetenskapliga methoder” [Filosofisesta metodista suhteessa muihin tieteellisiin metodeihin]   Filosofiassa todistelu on siinä määrin keskeinen asia, että filosofisen teoksen sisällön arvo tulee ensi sijassa juuri siitä. Voidaan mieltyä tähän tai tuohon tutkimuskohteeseen, mutta vasta todistelun luonteen kautta siitä tulee filosofian kohde ja siihen kohdistuu tieteellinen mielenkiinto. Siksi lienee ymmärrettävää, että herra Reinin työ heti ensi tutustumisesta lähtien on vaiku...
Paikat: 

Karl Emil Ferdinand Ignatiukselle

Päivämäärä: 
16.11.1868
16. 11.1868 Kiitän kohteliaasti ”Bidrag II:sta” [Bidrag till Finlands Officiella Statistik II]. Kiiruhdan kiinnittämään huomiota pariin virheeseen Table des Matièresissa [ranskankielisessä sisällysluettelossa]: 1. ”instructions de crédits” [”luotto-ohjeet”], väistämättä tarkoitettaneen sanamuotoa ”Instituts” [luottolaitokset] 2. ”Soins des prisons” [”vankiloiden hoito”] ei liene oikea sanonta. Administration des prisons [vankilahallinto] tai vain Prisons [vankilat] 3. Myöskään ”Soins des pauvres” [”köyhien hoito”] ei minusta näytä täysin varmasti oikealta. Bienfaisance publique [”julkinen s...
Paikat: 
Asiat: 

Vuoden 1788 sodan syistä, esitelmä Suomen Tiedeseuran vuosijuhlassa 29.4.1870

Päivämäärä: 
29.4.1870
Ruotsin kirjallisuudella on viime vuosikymmenien aikana ollut esitettävänään lähinnä todisteita niiden nerojen katoamisesta, jotka tekivät vuosisadan ensi puoliskosta erään sen loistokauden. Runoudella on siinä edustajia nyt tuskin lainkaan, sillä myös harvat tuolta ajalta enää elossa olevat äänet ovat vaienneet. Kaunopuheisuutta ei nähtävästi nykyään juuri tunnusteta taiteeksi, taiteellisten näkemyksen ja harkinnan johdattamaksi nerontuotteeksi. Vain eräät historian alueella ilmestyneet teokset osoittavat, ettei historiankirjoitus ole kuollut, vaikkei näistäkään teoksista mikään ole kyenny...
Paikat: 

Natalia Castrénille

Päivämäärä: 
5.5.1870
5.5.1870 Aioin käydä tarkastusmielessä oheisen käsikirjoituksen huolellisesti läpi, ennen kuin luovutan sen käsistäni. Se käy kuitenkin päinsä [vasta sitten], kun olen saanut tarpeelliset lisäykset mukaan. Natalia merkitsee varmaankin ystävällisesti jotakin kohtiin, jotka tuntuvat epäilyttäviltä, ottaen huomioon myös kohdat, joista välittyvä vaikutelma ei ole hyvä. Elämäkerrallisen kuvauksen kirjoittaminen on vaikeaa suorastaan vailla siihen tarvittavaa aineistoa. Pyydän erityisesti selvitystä Demidovin palkinnosta ja muista palkitsemisista. Olkaa ystävällinen ja luovuttakaa käsikirjoitus B...
Kirjeenvaihto: 

Joukahainen XIII 1906: Pohjalaiselle osakunnalle

Päivämäärä: 
15.10.1870
15.10.1870 Saatuani pojiltani kuulla Pohjalaista osakuntaa jälleen jakavasta valitettavasta välirikosta otan vapauden osoittaa sen nuorisolle seuraavat sanat, jos tämä minulle sallitaan. Kieltäytyminen alistumasta enemmistön päätökseen on osoitus sivistyksen puutteesta, sillä koko sivistynyt yhteiskuntaelämä käy mahdottomaksi, jos siten menetellään. Tieto siitä, että jokin ylioppilaskunnan osa on kieltäytynyt osallistumasta ylioppilastalon vihkiäisiin, koska tämä vähemmistö ei ole saanut tahtoaan läpi, herättää koko maassa aiheellista paheksuntaa niitä kohtaan, jotka tällä tavalla myös halv...
Asiat: 

Finlands Allmänna Tidning nro 255, 1.11.1872: J. V. Snellmanin vastauspuhe riemuylioppilaille järjestetyssä juhlassa 30. lokakuuta

Päivämäärä: 
1.11.1872
Hyvät herrat! Minulle kohotettiin malja suomen kielellä. Kaikki tietävät, että kun vastaan ruotsiksi, tämä ei johdu siitä, että halveksisin kansamme omaa kieltä. Teen näin, koska toivon kaikkien näin menetellessäni ymmärtävän sanani ja koska mielelläni olen sydämessäni tasapuolinen. Tiedän toki, että minulla on tilaisuus kiittää paikasta, jonka suomisella minua on tänään kunnioitettu, paikasta niiden rivissä, jotka ovat kuten Lönnrot saaneet aikaan sellaista, mitä kansakunnan keskuudessa tehdään vain kerran sen elinaikana. Kun tämä työ lisäksi on kansalliseepos – herrat tietävät, että ihmis...
Paikat: 

Morgonbladet nro 78, 7.4.1875: Puhe Vilhelmin päivänä 1875

Päivämäärä: 
7.4.1875
Kiitän kohteliaimmin tästä vierailusta; jälleen saan toistaa kuten joka vuosi ennenkin, ettei ole minun vikani, että vaivaan herroja näin kauan, vaikka en tietenkään ole siitä myöskään kovin huolissani. Otan uuden päivän vastaan kuten jokainen, jolla on rakkaita yhteyksiä muihin ihmisiin. Elämän jatkumisen lahja otetaan harvoin vastaan kiittämättömästi. Elän nykyisin niin eristynyttä elämää, että tiedän vain kuulopuheiden perusteella, mitä maailmassa tapahtuu. Niinpä en myöskään tiedä paljonkaan yliopiston sisäisessä elämässä tapahtuneista muutoksista – vain sen verran kuin julkisuuteen saa...
Paikat: