Yliopisto

Yliopisto

Kandidaattien pätevyys dosentiksi, lausunto historiallis-kielitieteellisessä tiedekunnassa 14.3.1860

Päivämäärä: 
14.3.1860
Omasta puolestani ehdotan, että yliopiston dosenteiksi voidaan tiedekunnissa ottaa kandidaatteja, jotka ovat julkaisseet säädetyssä järjestyksestä tarkastetun ja hyväksytyn opinnäytteen dosentuuria varten. Perusteluni tälle ehdotukselle ovat: 1. Kandidaatille suotaisiin näin mahdollisuus dosentinpalkkion saamiseen, eikä hän joutuisi velkaantumaan lisensiaatin tutkintoon opiskellessaan entistä enemmän, kuten nykyisin yleisimmin käy. Jokainen tällä tavalla valmistuva dosentti ei tosin voi laskea saavansa mainittua palkkiota, mutta jos sitä ryhdytään todella maksamaan niille, jotka yliopisto h...
Paikat: 
Asiat: 

Puhe maisteri Bolinin väitöstilaisuudessa 18.4.1860

Päivämäärä: 
18.4.1860
Lectio precursoria 18. huhtikuuta 1860 maisteri Bolinin väitökseen ”Perhekäsitteen kehitys reformaatioon saakka”   Filosofian historiaa tutkaillessa hämmästyy huomatessaan, miten vähän perhe on ollut filosofisen tutkimuksen kohteena. Ihmisen tutkimisen halussa nähdään tosin yleisesti se puute, että katsomme mieluummin mahdollisimman kauas kuin siihen mikä on lähinnä, ja että ihmisen ajatus askartelee mieluummin sen parissa, mitä sanonnan mukaan ei koskaan voida käsittää, kuin sen, mikä on hänen oman päivittäisen kokemuksensa piirissä. Tämä ihmisen halu etsiä, tavoittaa ja käsittää kaikkein ...
Paikat: 

Vuoden 1860 promootion kunniasijat, lausunto historiallis-kielitieteellisessä tiedekunnassa 24.5.1860

Päivämäärä: 
24.5.1860
Omasta puolestani en voi pitää historiallis-kielitieteellisen tiedekunnan lisensiaatin tutkintoa muuna kuin itsenäisiin tutkimuksiin riittävän kyvyn tarpeellisena valvontatoimena niiden osalta, jotka eivät ole julkaisemillaan teoksilla riittävästi osoittaneet suorittaneensa tällaisia tutkimuksia; jo päteviksi tunnustettujen tiedemiesten osalta samaa tutkintoa on pidettävä ja on kiitettävästi pidettykin muotoseikkana. Tästä seuraa, että suurempaa tieteellistä ansioituneisuutta on pidettävä ratkaisevana perusteena myös päätettäessä kunniasijoista tohtorinpromootiossa. En voi myöskään edes kuv...
Paikat: 
Asiat: 

Fredrik Cygnaeukselle

Päivämäärä: 
25.5.1860
[toukokuussa 1860] En voi osallistua tiedekunnan kokoukseen, koska olen kutsunut vuoro-opetuskoulujen johtokunnan koolle klo 1/2 1. Olen Gottlundin opuksesta sitä mieltä, että hän on kerännyt joukon hyvin mielenkiintoisia tietoja; että olisi ilmaistava toive, että hän jatkaisi matkojaan; että tiedekunnan pitäisi ehdottaa konsistorille, että tämä vaatisi 1. tarkan kuvauksen ja piirroksen tietyistä Gottlundin mainitsemista muistomerkeistä sekä 2. hänen matkalla keräämänsä pikkuesineet. Kilpakirjoituksista kiistattomasti paras on Oidipuksesta kirjoitettu tutkielma. Valitettavasti en enää tarko...
Paikat: 
Asiat: 

Karl Ludwig Michelet'ltä

Päivämäärä: 
29.8.1860
[saksaksi] Berliinissä 29.8.1860 Suuresti kunnioitettu Herra Professori    Kun Filosofisen seuran suunnitelma ryhtyä julkaisemaan aikakauskirjaa saadaan lopultakin toteutumaan, kuten oheinen ohjelma osoittaa, pyydän Teitä lähettämään meille tekstejä mahdollisimman pian: arvosteluja, artikkeleita, kuukausittain raportin filosofian tilasta Suomessa, Ruotsissa, Venä­jällä, Teidän yliopistossanne. Toivoen pyyntöni täyttämistä ystävällisimmin ja kunnioittavasti Michelet.    
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Kameraali- ja valtio-oikeuden sekä rikosoikeuden professuurin ehdollepano, lausunto yliopiston konsistorissa 26.9.1860

Päivämäärä: 
26.9.1860
Dosentti Rosenborg on dosentuuria varten julkaisemallaan opinnäytteellä osoittanut olevansa selkeästi ajatteleva ja lahjakas kirjoittaja. Mainittua tarkoitusta varten julkaistu tutkielma ei kuitenkaan ole luonteeltaan tiukemmat vaatimukset täyttävä tieteellinen tutkimus, vaan erinomainen aikakauslehtiartikkeli. Hänen nyt opinnäytteeksi professuurin saamista varten esittämänsä väitöskirja taas on hyväksytty tiedekunnassa vasta äänestyksen jälkeen ja alimmalla arvosanalla ja konsistori on yhtynyt tähän tiedekunnan arvioon. Minunkin on omasta puolestani arvioitava tämän teoksen laatu sellaisek...
Paikat: 
Asiat: 

Zacharias Topeliukselle

Päivämäärä: 
5.12.1860
Hyvä Veli   Ole ystävällinen ja esitä (Helsingfors Tidningarissa) moite asiasta vastaavien Herrojen Pohjalaisten erittäin taitamattomasta menettelystä, kun he ovat pitäneet Wallinin hautamuistomerkin paljastamisen salassa. Ehkä siitä on ollut ilmoitus mustalla taululla. Sitä en tiedä. Kukaan ei kuitenkaan lue joka päivä näitä ilmoituksia, eivätkä ne tietenkään tule yliopiston ulkopuolella olevan yleisön tietoon. Kun maanmiestemme ansiokkaiden tekojen määrä on kuitenkin perin vähäinen ja toimintaa niiden muiston kunnioittamiseksi nähdään vieläkin harvemmin, tilaisuutta pitäisi toki käyttää h...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Kasvatustieteen luentosarjan käsikirjoitus, kevätlukukausi 1861

Päivämäärä: 
10.1.1861
Kasvatustiede. Kevätlukukausi 1861. 1–4   Hyvät herrat. Johdatteleva esipuhe lyhyesti. Tilapäinen velvollisuus luennoida kasvatustieteestä. Käytössä olevista oppikirjoista puuttuu yleisesti järjestelmä ja siksi myös johtava periaate. Toivonut tekeväni oman yritykseni tämän puutteen korjaamiseksi. Ja edelleen: Kasvattaminen on käytäntöä, toimintaa. Periaatteidensa toteuttamisessa sen tulee menetelmien ja keinojen suhteen nojautua kokemukseen. Siksi kasvatustieteellä tieteenä on oma, kokemukseen tukeutuva metodioppinsa. En voi sanoa, että oma kokemukseni olisi suuri. Jotain sentään. Mutta suu...
Paikat: 

Normaalikoulun perustaminen, lausuntoyliopiston konsistorissa 30.1.1861

Päivämäärä: 
30.1.1861
Huhtikuun 7. päivänä 1856 annetulla Armollisella Asetuksella ”Tulevien lukion- ja alkeis­koulunopettajien koulutuksesta Aleksanterin Yliopistossa” säädetään: että kasvatus- ja opetusopin professorin on järjestettävä kasvatusopin opiskelijoiden perehdyttämiseksi opettajan ammattiin käytännössä heille tilaisuus kuunnella opetusta yliopistokaupungin ylä- ja ala-alkeiskouluissa sekä avustaa koulun johtajan valvonnassa apuopettajina ja kertauskuulustelujen suorittajina, silloin kun tämä soveliaaksi havaitaan. Kukaan ei voi kiistää tämän Armollisen säädöksen tavoitteen merkittävyyttä, siis sitä, ...
Paikat: 

Promootioperinteen lakkauttaminen,lausunto yliopiston konsistorissa 6.2.1861

Päivämäärä: 
6.2.1861
Yhtyen pääasiassa professori Estlanderin kantaan pidän professori Hjeltin tavoin maassamme vallitsevan kansallisten juhlien vähäisyyden tai ehkä pikemminkin niiden täydellisen puutteen takia toivottavana promootioiden säilyttämistä, koska kokemus on osoittanut niiden saavan osakseen yhä enemmän yleistä mielenkiintoa. On huomautettu, että tällaisessa juhlassa on läsnä vain kaksi–kolmetuhatta henkilöä pääkaupungin ulkopuolelta. Tämä määrä on maamme oloissa suuri, kun kyseessä ovat vain korkeammin koulutetut yhteiskuntaluokat. Ja jo se tosiasia, että pitkistä puheista ja promootioiden lyhyistä...
Paikat: 
Asiat: