Estlander, Jakob August

Estlander, Jakob August

1831–1881. Lääketieteen kandidaatti 1856, lisensiaatti 1858, lääketieteen ja kirurgian tohtori 1859. Kirurgian professori 1860.

Lääketieteen ja kirurgian professuurin hakijoiden pätevyys, lausunto yliopiston konsistorissa 5.11.1859

Päivämäärä: 
5.11.1859
Dosentti Sirelius on itse jättäytynyt syrjään ehdollepanosta, koska hän ei ole esittänyt säädettyä opinnäytettä; ja sen jälkeen kun lääketieteellinen tiedekunta on hylännyt professori von Beckerin väitöskirjan, hänenkin ehdollepanonsa on ohjesäännön määräysten mukaan mahdotonta. Koska en voi yhtyä siihen mielipiteeseen, että jokainen vaadituista suorituksista välttävästi selviytynyt hakija on ilman muuta pätevä ehdolle pantavaksi, en voi hyväksyä myöskään lisensiaatti Estlanderia päteväksi pelkästään sillä perusteella, että hän on täyttänyt muodolliset ehdot tullakseen ehdollepanossa huomio...
Paikat: 
Asiat: 

Vuoden 1860 promootion kunniasijat, lausunto historiallis-kielitieteellisessä tiedekunnassa 24.5.1860

Päivämäärä: 
24.5.1860
Omasta puolestani en voi pitää historiallis-kielitieteellisen tiedekunnan lisensiaatin tutkintoa muuna kuin itsenäisiin tutkimuksiin riittävän kyvyn tarpeellisena valvontatoimena niiden osalta, jotka eivät ole julkaisemillaan teoksilla riittävästi osoittaneet suorittaneensa tällaisia tutkimuksia; jo päteviksi tunnustettujen tiedemiesten osalta samaa tutkintoa on pidettävä ja on kiitettävästi pidettykin muotoseikkana. Tästä seuraa, että suurempaa tieteellistä ansioituneisuutta on pidettävä ratkaisevana perusteena myös päätettäessä kunniasijoista tohtorinpromootiossa. En voi myöskään edes kuv...
Paikat: 
Asiat: 

Promootioperinteen lakkauttaminen,lausunto yliopiston konsistorissa 6.2.1861

Päivämäärä: 
6.2.1861
Yhtyen pääasiassa professori Estlanderin kantaan pidän professori Hjeltin tavoin maassamme vallitsevan kansallisten juhlien vähäisyyden tai ehkä pikemminkin niiden täydellisen puutteen takia toivottavana promootioiden säilyttämistä, koska kokemus on osoittanut niiden saavan osakseen yhä enemmän yleistä mielenkiintoa. On huomautettu, että tällaisessa juhlassa on läsnä vain kaksi–kolmetuhatta henkilöä pääkaupungin ulkopuolelta. Tämä määrä on maamme oloissa suuri, kun kyseessä ovat vain korkeammin koulutetut yhteiskuntaluokat. Ja jo se tosiasia, että pitkistä puheista ja promootioiden lyhyistä...
Paikat: 
Asiat: 

Suomen kielen kysymys ja muutamia esityksiä erinäisistä asioista sekä säätyjen anomuksia valtiopäivillä 1863–1864, muistiinpanoja

Päivämäärä: 
20.3.1863
Suomen kielen kysymys:   On kohdannut varsin tiivistä vastarintaa virkamiesten keskuudessa. He pyrkivät saamaan poikkeuksen kaikesta säädetystä, eivät ainoastaan nykyisiä virkojaan, vaan myös kaikkia virkoja varten, joihin he voisivat tulla ylennetyiksi. Myös yliopiston konsistorissa on enemmistö, jonka johtajia ovat Estlander, Rosenberg ja Palmén, onnistunut lykkäämään. Yleinen syy on halu olla tulematta vaivatuksi. Mutta sen lisäksi vaikuttaa vastakkainasettelu skandinaavisten sympatioiden ja suomalaisen kansallisuuden välillä. Vaara lain säätämisen varmuudesta ei nyt ole suurempi vaan pi...
Paikat: