Valtiopäivämies

Valtiopäivämies

Lehdistökomitean nimissä laadittuja perusteluja kahta säädösehdotusta varten 21.12.1862, konsepti

Päivämäärä: 
21.12.1862
Sen tehtävän, jonka Teidän Keisarillinen Majesteettinne on armollisimmin 1. joulukuuta 1861 päivätyllä käskykirjeellään antanut allekirjoittaneille, olemme alamaisesti kuuliaisina T. K. M:n käskylle ja vakuuttuneina asian tärkeydestä isänmaalle koettaneet parhaan kykymme mukaan täyttää. Neuvonpitomme päätettyämme jätämme syvimmin alamaisina seuraavat ehdotukset: – esitys Suomen- ja ruotsinkielisiä painotuotteita koskevasta painovapauslaista, – esitys Asetukseksi Suomessa julkaistavista venäjänkielisistä ja vieraskielisistä painotuotteista sekä ulkomaisista painotuotteista, – sekä Taulukko n...
Henkilöt: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
6.2.1863
Helsingissä 6.2.1863   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Vastaukseksi Jalosukuisen Herra Kreivin kunnianarvoisaan kirjeeseen tammikuun 27. päivältä minulla on kunnia ilmoittaa: Suomen valtionkassa on kadon takia joutunut suorittamaan ylimääräisenä menona noin 1 200 000 hopearuplaa eli kolmasosan vuosituloistaan. Näissä oloissa ei voida ajatellakaan lainojen maksamista ennen niiden erääntymistä. Laina on sitä paitsi otettu rautatien rakentamiseen, eikä rautatie ole vielä täysin kattanut liikennöintikustannuksiakaan, saati korvannut käytettyjä varoja ja korkoja. Venäläisten obligaatioittemme mene...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
15.2.1863
Helsingissä 15.2.1863   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Minulla on ollut kunnia ottaa vastaan tieto, jonka takia miellyttävä velvollisuuteni on mitä kunnioittavimmin kiittää Jalosukuista Herra Kreiviä tästä uudesta hyväntahtoisuuden ja luottamuksen osoituksesta. Rohkenen nöyrästi anoa, ettei Jalosukuinen Herra Kreivi suhtautuisi epäsuopeasti siihen, etten ole katsonut voivani käyttää hyväkseni sitä tarjousta, joka minulle on tämän ansaitsemattoman hyväntahtoisuuden nojalla esitetty. Tärkeimmät syyt tähän ovat: 1. etten todellakaan selviydy hyvin asioiden suullisesta esittämisestä enkä suullis...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Ehdotus valtiopäiväesitykseksi kansakoulujen määrärahoista ym., konsepti

Päivämäärä: 
20.3.1863
Hänen Majesteettinsa Keisari, joka asianmukaisten viranomaisten laatimien, suuriruhtinaskunnan yleistä tilaa koskevien selontekojen perusteella on havainnut tarpeelliseksi tietyt uudet toimenpiteet maan henkisen ja aineellisen kulttuurin edistämiseksi, on armollisimmin määrännyt keisarillisen Suomen senaattinsa laatimaan tavoitteita varten tarvittavat suunnitelmat Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armollista harkintaa varten. Ottaen huomioon näiden toimien suuren merkityksen ja niiden toteuttamiseen nykypolvelta vaadittavat uhraukset, on Hänen Keisarillinen Majesteettinsa katsonut tarpeell...
Henkilöt: 
Paikat: 

Ehdotus valtiopäiväesitykseksi suostuntakysymyksessä, konsepti

Päivämäärä: 
20.3.1863
[Mutta] kun sotavuosina 1854–5 tullitulot vähenivät yhteen kolmasosaan sotaa välittömästi edeltäneestä määrästään, oli pakko ottaa käyttöön valtionkassan sellaisia tarkoituksia varten tehdyt säästöt juoksevien valtionmenojen kattamiseksi. Tämän lisäksi oli sodasta johtuvat erityiset menot osittain katettava suorilla valtion määrärahoilla, jotka rasittivat budjettia vielä sodan päättymistä lähinnä seuranneina vuosina. Valtion tulot havaittiin kuitenkin riittämättömiksi sotakustannusten kattamiseen, mutta Hänen Keisarillinen Majesteettinsa ei silti halunnut perustuslaillista oikeuttaan käyttä...
Henkilöt: 
Paikat: 

Suomen kielen kysymys ja muutamia esityksiä erinäisistä asioista sekä säätyjen anomuksia valtiopäivillä 1863–1864, muistiinpanoja

Päivämäärä: 
20.3.1863
Suomen kielen kysymys:   On kohdannut varsin tiivistä vastarintaa virkamiesten keskuudessa. He pyrkivät saamaan poikkeuksen kaikesta säädetystä, eivät ainoastaan nykyisiä virkojaan, vaan myös kaikkia virkoja varten, joihin he voisivat tulla ylennetyiksi. Myös yliopiston konsistorissa on enemmistö, jonka johtajia ovat Estlander, Rosenberg ja Palmén, onnistunut lykkäämään. Yleinen syy on halu olla tulematta vaivatuksi. Mutta sen lisäksi vaikuttaa vastakkainasettelu skandinaavisten sympatioiden ja suomalaisen kansallisuuden välillä. Vaara lain säätämisen varmuudesta ei nyt ole suurempi vaan pi...
Paikat: 

Liikenneolojen parantamista koskevan ehdotuksen johdosta, eriävä mielipide

Päivämäärä: 
25.3.1863
Me allekirjoittaneet valtiopäiville tehtävien esitysten kahdeksannen valmistelujaoksen jäsenet olemme liikenneolojen kehittämiseksi tehtävän ehdotuksen suhteen omaksuneet muusta komiteasta eriävän mielipiteen, jonka mukaan rautateitä olisi pidettävä ensisijaisina suuriin ja kalliisiin kanaviin nähden, ja sen mukaisesti antaneet asiasta erillisen ehdotuksen. Olemme tehneet näin edellyttäen, että säätyjen edessä voidaan osoittaa jokseenkin todennäköiseksi: että hyvälaatuinen puutavara sietää kuljetuskustannukset ehdotetuilla rautateillä, sekä että sen tulot voivat lähitulevaisuudessa kattaa l...
Paikat: 

Ehdotus säätyesitykseksi uusien liikenneyhteyksien rakentamisesta, konsepti

Päivämäärä: 
25.3.1863
Maamme maantieteellisestä asemasta ja sen pinnanmuodostuksesta johtuen ovat sen maanviljelys, manufaktuuriteollisuus ja kauppa riippuvaisia maan sisäosien ja meren välisestä yhteydestä. Pääasiassa juuri tätä tarkoitusta varten on näin ollen Hänen Majesteettinsa käskystä tehty liikenneolojen parantamiseen tähtäävät tutkimukset, joiden tulokset esitetään liitteenä olevassa Tie- ja vesikulkulaitosten ylihallituksen alamaisessa lausunnossa. Näin on Hänen Keisarillisen Majesteettinsa harkittavaksi tullut, kummat sisämaan liikenteen nykyään tärkeimmistä liikennereiteistä, rautatiet vai kanavat, o...
Henkilöt: 
Paikat: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
15.5.1863
Pietari 15./27.5.1863   Korkeasti kunnioitettu Herra Kanslianeuvos ym.    Herra Kanslianeuvoksen viimeksi Paroni Stjernvallille lähettämän kirjeen perusteella otan vapauden lähettää ohessa Hänen Keisarillisen Majesteettinsa jo useita viikkoja sitten hyväksymän ehdotuksen armolliseksi manifestiksi säätyjen kutsumisesta koolle. Se lähetetään täältä senaatille heti, kun Hänen Majesteettinsa on allekirjoittanut useimmat valtiopäiväesitykset. Koska valtaistuinpuheeseen valtiopäivien avajaisissa sisällytetään erityisiä vakuutuksia ja lähempiä määräyksiä monistakin maalle tärkeistä asioista, pyydä...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille, konsepti [4.6.1863]

Päivämäärä: 
4.6.1863
Jalosukuinen Herra Kreivi   Minulla on kunnia esittää nöyrin kiitokseni siitä suurenmoisesta luottamuksesta, jota Jalosukuinen Herra Kreivi on minulle osoittanut kunnianarvoisassa kirjeessään toukokuun 27. päivältä. Kun rohkenin Herra Paroni Stjernvall-Walleenille lähettämässäni kirjeessä pyytää valtiopäiväkutsua nähtäväkseni, tämä koski ainoastaan varautumista sellaiseen tapaukseen, että valtiopäivät kutsuttaisiin heti koolle, jotta niitä kuultaisiin sotaväen liikekannallepanoasiassa ja ne myöntäisivät varoja tähän tarkoitukseen, sillä olin ottanut vapauden suositella Hänen Ylhäisyydelleen...
Kirjeenvaihto: