Alexander Armfelt

Alexander Armfelt

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
26.11.1863
Helsingissä 26.11.1863   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Sallikaa, Jalosukuinen Herra Kreivi, minun lisätä nöyrimmästi muutama sana painovapauslaista niihin muutamiin, jotka esitin kunnioittavasti viime kerralla. Koska senaatti on pysynyt komitean ehdotuksen kannalla: 1. painovapauslaki, joka koskee kotimaisia ruotsin- ja suomenkielisiä painotuotteita; 2. erityinen ulkomaista kirjallisuutta koskeva asetus, näyttää selvältä, että säädyt voivat saada käsiteltäväkseen vain ensiksi mainitun säädöksen, painovapauslain. Onnetonta kuitenkin olisi, jos säädyiltä aiottaisiin evätä oikeus käsitellä jot...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
23.12.1863
Helsingissä 23.12.1863   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Päivän postissa lähtee vuoden 1864 tulo- ja menoarvioesitys Hänen Majesteettinsa Armollisesti tarkastettavaksi. Jalosukuinen Herra Kreivi suvainnee siitä havaita, että arvioitu valtiontalouden yleinen ylijäämä on vähäinen. Syynä on se, että valtion menoja on tänä vuonna kasvatettu noin 240 000 ruplaa. On kohtuutonta uskoa tulojen kasvavan samassa suhteessa. Ne on arvioitu vuodelle 1864 niin suuriksi kuin tarpeellisen turvallisuuden huomioon ottaen suinkin on voitu. Vaivais- ja työhuonerahaston osalta esitys on jopa tappiollinen, eikä tä...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
31.12.1863
Helsingissä 31.12.1863   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Hänen Majesteettinsa Armollista harkintaa varten lähtee senaatin esitys, joka koskee tehtailija A. W. Wahrenin anomaa lainaa. Esitys tehdään, koska ehdotukseen sisältyy kaksi nimenomaista poikkeamaa voimassa olevista säädöksistä; nimittäin: Että Suomen Pankilta otettava 80 000 ruplan laina Forssan [puuvillatehtaan] osakkeiden kiinnitystä vastaan voidaan myöntää 5 vuodeksi 2 vuoden sijasta, joka on pisin sallittu aika; tähän voidaan kuitenkin huomauttaa, että lainan uusiminen on yleinen tapa. Että laina voi olla koroton kaksi ensimmäistä...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta, konsepti

Päivämäärä: 
31.12.1863
Pietarissa   Herra Senaattori J. V. Snellmanille. (Helsinkiin)  Suuriarvoinen Herra Senaattori!   Sen johdosta, että keisarillisessa senaatissa on esitetty erilaisia mielipiteitä vuoden 1864 tulo- ja menoarvioehdotuksen laadinnasta yleisen valtionrahaston sekä vaivais- ja työhuonerahaston osalta pohdittaessa keinoja viimeksi mainitun rahaston tulojen ja menojen välisen epäsuhteen korjaamiseksi, Herra Senaattori on minulle 23. joulukuuta 1863 osoittamassaan kirjeessä hyväntahtoisesti selvittänyt lähemmin syitä Herra Senaattorin senaatin enemmistön käsityksestä poikkeavaan mielipiteeseen täst...
Henkilöt: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
6.1.1864
Pietarissa 6.1.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori.    Minulla on ollut kunnia ottaa vastaan Herra Senaattorin kirjeet joulukuun 23. ja 30. päivältä ja uskon voivani täysin varmasti ilmoittaa, ettei ole aihetta pelätä kenraalikuvernöörin vaihtumista. Keisari on ottanut ukon [P. Rokassovski] hyvin ystävällisesti vastaan ja osaa arvostaa häntä. En ole vielä saanut mitään tietoa senaatin anomuksesta, joka koskisi Wahrenin hakemaa lainaa. Paljon riippuu siitä, mitä mieltä kenraalikuvernööri asiasta on. Mitä tulee senaatin ilmaisemaan pelkoon, että passikassan varoja käytetään tulevais...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
15.1.1864
Pietarissa 15./27.1.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Oheen liitetyssä kirjeessä esitetyn anomuksen johdosta minulla on kunnia pyytää Herra Senaattorilta lausuntoa siitä, voiko Suomen valtiovarainhallinto ryhtyä minkäänlaisiin toimiin edistääkseen herra von Derviez'n esittämän tavoitteen saavuttamista. Minun on tässä yhteydessä lisättävä: että Hänen Ylhäisyytensä valtiovarainministeri on ilmaissut yksityisesti minulle olevansa hyvin kiinnostunut herra von Derviez'n anomuksen myönteisestä käsittelystä, koska Moskovan–Rjazanin rautatien rakennustyön loppuun vieminen riippuu su...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
4.2.1864
Helsingissä 4.2.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Saatuani kunnian ottaa vastaan Herra Kreivin kirje tammikuun 27. päivältä pyydän nöyrimmästi, että saan kunnian vastata siihen seuraavassa postissa. Tänään otan vapauden pyytää Jalosukuista Herra Kreiviä välittämään Hänen Majesteetilleen senaatin alamainen anomus muutoksesta tulevaan rahajärjestelmäämme. Asiasta tehdyn Armollisen esityksen johdosta säädyt ovat yksimielisesti kannattaneet metrijärjestelmän ottamista käyttöön mittojen ja painojen määrittelyssä. Olisi toki järjetöntä ryhtyä nyt lyömään rahaa, joka ei olisi tämän järjestelmän...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
5.2.1864
Pietarissa 5./17.2.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Koska Hänen Keisarillinen Korkeutensa Perintöruhtinas esitti äskettäin toivomuksen, että hän saisi nähdäkseen katsauksen Suomen valtiontalouden nykyiseen järjestelmään, otan vapauden tiedustella Herra Senaattorilta, haluaisiko Herra Senaattori, joka parhaiten tuntee maan nykyiset rahaolot, esittää tällaisen lyhyen katsauksen, joka sitten esitetään käännöksenä Hänen Keisarilliselle Korkeudelleen. Täydellisintä kunnioitustani vakuuttaen minulla on kunnia olla Suuresti kunnioitetun Herra Senaattorin nöyrin palvelija Alex. Arm...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
8.2.1864
Pietari 8./20.2.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori.    Sen johdosta, että Herra Senaattori on pyytänyt minua välittämään Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen senaatin alamaisen anomuksen muutoksen tekemisestä Suomen tulevaan rahajärjestelmään, minun on valmisteltava Herra Senaattoria siihen, että tähän anomukseen ei luultavasti suostuta. Päättelen tämän siitä, mitä Hänen Majesteettinsa sanoi, kun ilmoitin hänelle suullisesti, että tähän tähtäävä ehdotus on saapunut. Ehdotus on kuitenkin annettu komitean tarkastettavaksi. Tässä yhteydessä minun on mielestäni ilmoitettava kuluvan ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
27.2.1864
Helsingissä 27.2.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Suotakoon minulle anteeksi, että jälleen uuvutan Jalosukuista Herra Kreiviä pitkällä esitykselläni. Senaatti lähettää Hänen Majesteetilleen alamaisen anomuksensa kuoletuslainarahaston lainojen vuotuisen koron nostamisesta 4:stä 5:een prosenttiin. Vaikka tämä koron nostaminen on täysin aiheellista, äänestyspöytäkirjasta ilmenee eriävä mielipide, jonka perusteluissa monet asiat on esitetty väärässä valossa. Kuoletuslainarahasto, jonka pääoma on nyt lähes 1 ½ miljoonaa ruplaa, on muodostettu vain vähäiseltä osaltaan entisistä maanviljelys-,...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: