Alexander Armfelt

Alexander Armfelt

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
19.2.1864
Pietarissa 19.2./2.3.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Ratkaistakseen herätetyn kysymyksen siitä, voidaanko tullimaksujen maksamisen vakuudeksi ottaa vastaan Suomen 4 prosentin obligaatioita, keisarikunnan valtiovarainministeriön luottolaitoskanslia on Suomen valtiosihteerinvirastolle tämän helmikuun 13./25. päivänä lähettämässään kirjeessä pyytänyt saada mahdollisimman pian otteita näitä obligaatioita sekä muita Suomen valtion ja pankin liikkeellä olevia, korkoa tuottavia arvopapereita koskevista säädöksistä sekä mikäli mahdollista tiedon niiden tuoreimmasta kurssista. Tämä...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
5.3.1864
Pietarissa 5.3.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Sen johdosta, mitä Herra Senaattori mainitsee viimeksi saapuneessa kirjeessään juuri päättyneen helmikuun 27. päivältä senaatin anomuksesta, että pankin kuoletuslainarahaston lainojen korkoa saataisiin nostaa, minun on mielestäni ilmoitettava, ettei ole mitään syytä pelätä torjuvaa vastausta esitykseen tällaisesta mielestäni varsin hyvin perustellusta ja vallitsevan tilanteen vaatimasta toimenpiteestä. Mitä sen sijaan tulee kysymykseen ehdotetusta Suomen rahajärjestelmän muutoksesta, voin valitettavasti ainoastaan toistaa jo e...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
10.3.1864
Helsingissä 10.3.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Minulla on kunnia esittää kunnioittavin kiitokseni siitä erinomaisesta hyväntahtoisuudesta, jota osoittaen Jalosukuinen Herra Kreivi vaivautuu niin usein suomaan minulle kunnian ja ilon ottaa vastaan kirjeellisiä tiedonantojaan. Olen pahoillani siitä, etten ole vielä kyennyt täyttämään saamaani tehtävää luovuttaa Hänen Keisarillisen Korkeutensa Perintöruhtinaan käytettäväksi kuvaus valtiontaloudestamme. Ainoastaan valtion tulo- ja menoarvion sekä tilinpäätöksen yhden kappaleen luovuttamisesta ei kuitenkaan olisi juuri minkäänlaista hyöty...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
11.3.1864
Pietarissa 11./23.3.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Herra Senaattorin ilmoitettua, että Herra Senaattorin hyväntahtoisesti tehtäväkseen ottama kuvauksen laatiminen Suomen valtiontaloudesta vaatii vielä työtä jonkin aikaa, pidän velvollisuutenani ilmoittaa tiedoksi, että Hänen Keisarillinen Korkeutensa Perintöruhtinas aikoo ennen pitkää lähteä matkalle ja että kyseessä olevan työn valmistuminen mitä pikimmin on tästä syystä toivottavaa, jotta se voitaisiin esittää Hänen Keisarilliselle Korkeudelleen ennen tämän lähtöä; ja minulla on kunnia täydellisintä kunnioitustani vakuu...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
16.4.1864
Helsingissä 16.4.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Olen hyvin pahoillani siitä, etten ole voinut saada Jalosukuisen Herra Kreivin tilaamaa esitystä valmiiksi aikaisemmin. Jos tämäntapaisella esityksellä halutaan olevan edes jonkinmoista arvoa, sen laatiminen on kuitenkin pitkä työ. Sellaista en ole voinut ajatella. Esityksen – ja ajan – lyhyys, jota ei voida välttää, on estänyt sen. Nyt lähetetty selostus sisältää tästä syystä vain tulo- ja menoarviota koskevia valaisevia huomautuksia sekä lisäksi tietoja rahajärjestelmästämme ja muutamia sitä koskevia mietteitä. Käsitykseni mukaan tässä...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
14.4.1864
Pietarissa 14./26.4.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Samalla kun minulla on kunnia ilmoittaa Herra Senaattorille, että pyydetty esitys Suomen rahajärjestelmästä on luovutettu, käytän tilaisuutta esittääkseni Herra Senaattorille vilpittömän kiitokseni siitä suuresta työstä, jonka Herra Senaattori on tehnyt laatiessaan kyseessä olevan arvokkaan ja valaisevan esityksen, ja minulla on kunnia olla täydellisintä kunnioitustani vakuuttaen Suuresti kunnioitetun Herra Senaattorin nöyrin palvelija Alex. Armfelt    
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
3.9.1864
Helsingissä 3.9.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Otan vapauden lähettää Herra Kreivin suopeamielisesti harkittavaksi oheisen nöyrän ehdotuksen. Kyseessä on niin tärkeä asia, että olen pitänyt velvollisuutenani korjata laiminlyöntini asian hoitamisessa virallista tietä. Mikäli Herra Kreivi suopeamielisesti hyväksyisi ehdotuksen, sen esittämistä Hänen Majesteetilleen voitaisiin toki perustella Euroopassa päivittäin yhä vaikeutuvalla rahatilanteella ja sillä varmalla ennakkotiedolla, ettei senaattikaan puolla valtionlainaa – jolloin on välttämätöntä ajatella sellaisia ratkaisuja, joiden av...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
13.9.1864
Helsingissä 13.9.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Rohkenen jälleen vaivata Jalosukuista Herra Kreiviä anomuksella, jonka sisällön selvittää oheen nöyrimmin liitetty muistio. Minun on lisättävä, että anojat, jotka ovat pyytäneet minua myötävaikuttamaan heidän anomuksensa myönteiseen ratkaisemiseen, eivät ole rohjenneet vaivata sillä Jalosukuista Herra Kreiviä, koska he tietävät, että tulitikkutehtaan entinen johtaja, ruotsalainen huijari Oldenburg, on jo perin juurin kyllästyttänyt Herra Kreivin useilla samaa asiaa koskeneilla toimenpide-ehdo­tuksillaan. Otin siksi vapauden lähettää muis...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
3.9.1864
Loviisassa 3./15.9.1864   Kunnianarvoisa Herra Senaattori!    Olen saanut Herra Senaattorin tämän kuun 3. päivän kirjeen mukana lähettämän ehdotuksen ja minulla on sen johdosta kunnia ilmoittaa Herra Senaattorille, ettei tässä kysymyksessä voida tehdä mitään ennen Hänen Keisarillisen Majesteettinsa paluuta ulkomaanmatkaltaan. Mutta Hänen Keisarillisen Majesteettinsa paluun jälkeen, mikä tapahtunee ensi lokakuun alussa, esittelen Herra Senaattorin ehdotuksen sekä ne motiivit, jotka Herra Senaattori on edellä mainitussa kirjeessä tuonut esiin, mikäli Hänen Majesteettinsa ei kysymyksen esittäm...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
8.11.1864
Pietarissa 8.11.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Kun Suomen asiain komitealla on äskettäin ollut Hänen Keisarillisen Majesteettinsa Armollisesta käskystä tarkastettavanaan keisarillisen Suomen senaatin viime toukokuun 11. päivänä alamaisessa kirjelmässään Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armollisesti harkittavaksi lähettämä ehdotus määräykseksi, joka sisältää ohjeita suomen kielen ottamisesta käyttöön maan tuomioistuimissa ja virastoissa, komitea on hankkinut tiedot siitä, että sekä niissä virastoissa ja laitoksissa, joiden lausuntoa asiasta on pyydetty, että senaatissa o...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: