Hallinto

Hallinto

Läänin järjestely Tampereen ja sen ympäristön alueella, lausunto senaatin täysistunnossa 6.11.1865

Päivämäärä: 
6.11.1865
Senaattori Snellman halusi omasta puolestaan, ennen kuin kävi asian lopulliseen käsittelyyn, määrätä Hämeen ja Vaasan läänien kuvernöörit sekä Turun ja Porin läänin virkaatekevän kuvernöörin yhdessä keisarillisen senaatin kansliatoimituskunnan päällikön, paroni von Bornin kanssa, hänen määräämänään aikana ja hänen toimiessaan puheenjohtajana, kokoontumaan Tampereen kaupunkiin, kaikki tarvittavat tiedot saatuaan, laatimaan asiaa harkittuaan ehdotus siitä, miten kyseinen läänin järjestely voitaisiin sopivimmin toteuttaa ja mitä muita muutoksia yllä mainittujen seutujen nykyiseen jakoon mahdol...

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
20.11.1865
Pietarissa 20.11./2.12.1865   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari!    Lähetän Herra Senaattorille oheisena Suomen valtiosihteerinviraston kassanhoitajan minulle jättämän kirjelmän, joka koskee valtiosihteerinviraston viran- ja toimenhaltijoiden oikeuttamista palkkansa nostamiseen rahanuudistuksen toteuttamisen ja kuluvan vuoden päättymisen väliseltä ajalta Suomen rahassa, ja pyydän, että Herra Senaattori ottaisi mainitun anomuksen harkittavakseen ja sikäli kuin Herra Senaattori pitää sitä huomioon ottamisen arvoisena ryhtyisi toimiin, joihin asianhaarat tällaisessa tapauksessa saattava...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
4.12.1865
Pietarissa 4./16.12.1865   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari!    Viitaten siihen, mitä Herra Senaattori on tuonut esiin toimistosihteeri Hellénin Suomen valtiosihteerinviraston viran- ja toimenhaltijoiden tämän vuoden viimeisen kolmanneksen palkan lisäyksestä esittämän anomuksen johdosta, minulla ei mielestäni ole aihetta vaatia minkäänlaisia mainittuun anomukseen perustuvia jatkotoimia. Eräät valtiosihteerinviraston virkamiehet aikonevat kuitenkin pyrkiä saamaan oikeuden mainitun lisän perimiseen asianmukaisin oikeustoimin laillisessa järjestyksessä. Mitä taas tulee näiden viran- ja...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Painoylihallituksen uudelleenjärjestely, lausunto senaatin täysistunnossa 22.1.1866

Päivämäärä: 
22.1.1866
…ja senaattori lausui, että senaattori oli tullut pohtineeksi, miten leimapaperimaksuja koskevassa, 24. marraskuuta 1864 annetussa armollisessa asetuksessa muun muassa säädetään, että erioikeuskirjat ja lupapäätökset, joilla keisarillinen senaatti tai asianomainen viranomainen myöntää luvan kirja- tai kivipainon tai kirjakaupan perustamiseen tai sanomalehtien julkaisemiseen ja muun elinkeinon harjoittamiseen, lukuun ottamatta erityisiä asetuksessa lueteltuja tapauksia, joita koskevat muut määräykset, on laitoksen tai elinkeinon tultua arvioiduksi kirjoitettava leimapaperille, jonka arvo on ...
Paikat: 

Esitys hallitusmuodoksi, lausunto senaatin täysistunnossa 31.1.1866 (sub secreto)

Päivämäärä: 
31.1.1866
Tästä pykälästä keskusteltaessa lausui senaattori Snellman, jonka kantaan senaattorit Rotkirch, Viktor Furuhjelm, Clas Nordenheim sekä Mauritz Wilhelm Nordenheim yhtyivät, seuraavaa: ”Alamaisimmin rohkenen kiinnittää Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armollista huomiota siihen, että 1. pykälän sanoja ’osa Venäjän keisarikuntaa’ ei ole 5. kesäkuuta 1808 annetussa manifestissa eikä 1. helmikuuta 1809 annetussa käskykirjeessä eikä 17. (5.) syyskuuta 1809 tehdyssä rauhansopimuksessa. Historia todistaa, että suuret ja mahtavat kansakunnat, mitä enemmän niiden kansallistietoisuus ja poliittiset ...
Paikat: 

Passiviraston maksut, lausunto senaatin talousosastossa 7.2.1866

Päivämäärä: 
7.2.1866
Senaattori Snellman ei katsonut aiheelliseksi vaivata Hänen Keisarillista Majesteettiaan alamaisella anomuksella, joka koskisi kurssinkorotuksen laskemista passivirastoon saapuville, Suomen kruunun ja maan kuntien hyväksi koituville sekä virkasivutuloiksi Suomessa työskenteleville virkamiehille meneville maksuille, vaan määräsi, että koska nämä maksut on lupa maksaa Venäjän rahassa nimellisarvon mukaan, tulisi Suomen viranomaisten ottaa ne vastaan samana rahana kyseisen määrän mukaan. Muilta osin senaattori oli samaa mieltä kuin vapaaherra von Born.    
Paikat: 

Esitys valtiopäiväsäädösten pykälistä 48, 49 ja 66, lausunto senaatin täysistunnossa 19.2.1866 (sub secreto)

Päivämäärä: 
19.2.1866
Senaattori Snellman, jonka mielipiteeseen senaattori, vapaaherra Gripenberg yhtyi, lausui: 48. §:ään saanen alamaisena ehdottaa seuraavaa lisäystä ensimmäiseen momenttiin: ”Kirjallinen lausunto on annettava pöytäkirjan pitäjälle heti sen tultua ääneen luetuksi. Jos säädyn jäsen, joka on ilmaissut mielipiteensä vapaasti puhumalla, haluaa pöytäkirjan pitäjän opastukseksi jättää hänelle puheenvuoronsa kirjallisessa muodossa, on hänen tehtävä niin ennen istunnon päättymistä. Kuitenkin pidettäköön pöytäkirjaa tarkastettaessa oikeana suullisesti annettua lausuntoa eikä kirjallista, mikäli sääty t...
Paikat: 

Venäjän kielen käyttö tuomioistuimissa, lausunto senaatin täysistunnossa 19.2.1866

Päivämäärä: 
19.2.1866
Senaattori Snellman lausui – että koska Viipurin hovioikeus ei ole, niin kuin sen olisi pitänyt, ulottanut mainittua lausuntoaan myös hovioikeuden tuomiopiiriin kuuluviin alioikeuksiin ja viranomaisiin, halusi senaattori, ennen kuin senaattori antaa asiassa lopullisen suostumuksensa, kehottaa hovioikeutta uudelleen ja viipymättä laatimaan asiasta keisarilliselle senaatille täydellisen lausunnon.    

Senaatin ja sen alaisten laitosten muutosehdotus, lausunto senaatin täysistunnossa 5.4.1866 (sub secreto)

Päivämäärä: 
5.4.1866
Senaattori Snellman lausui seuraavaa: Siltä osin kuin ehdotus koskee korkeimman oikeuden irrottamista senaatista, on sen perustelu päivänselvä. Mutta noiden kahden kollegion perustamiselle nyt ehdotetussa muodossa ei ole esitetty perusteluja, joiden voitaisiin katsoa osoittavan ne välttämättömiksi. Sillä tavoin ei tuomarintoimi taloudellisissa asioissa tule erilleen senaatista. Kamarikollegiossa käsiteltävät riitajutut voivat nimittäin valituksen yhteydessä tulla senaatin ratkaistaviksi. Kollegiot eivät myöskään ole hyödyksi parantamalla asioitten valmistelua ennen kuin ne päätyvät senaatti...
Henkilöt: 
Paikat: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
11.4.1866
Pietarissa 11./23.4.1866     Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari!    Sen jälkeen kun valtiosihteerinviraston kuluvan vuoden ensimmäisen kolmanneksen palkkarahat on lähetetty valtiosihteerinvirastolle venäläisinä pankkiassignaatteina, kuten Herra Senaattorin kanssa on asiasta sovittu, kokemus on nyt osoittanut, että tiettyjen valtiosihteerinviraston maksujen suorittamista vaikeuttaa melkoisesti täällä vallitseva Suomen Pankin rahan puute, etenkin kun kyseessä ovat pienemmät setelit ja kolikot ja niin kauan kuin tässä kaupungissa toimiva Suomen Pankin konttori ei kirjoita maksumääräyksiä...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: