Hallinto

Hallinto

Virkamiesten palkkaedut, lausunto senaatin täysistunnossa 30.5.1864

Päivämäärä: 
30.5.1864
...jolloin senaattori lausui – että senaattori on huomannut, että säädyt ovat vedonneet 21. elokuuta 1772 annetun hallitusmuodon 2. pykälään, verraten sitä 4. pykälään valtiopäivien päätöksessä 23. kesäkuuta 1784 sekä 21. helmikuuta ja 3. huhtikuuta 1789 annettuun yhdistys- ja vakuuskirjaan, todeten niiden, lukuun ottamatta joitakin niin kutsuttuja luottomiehen ja kantomiehen virkoja, sisältävän vakuutukset siitä, että siviili-, sotilas- ja kirkollisia virkamiehiä ei eroteta viroistaan ilman että on ensin toimitettu tutkinta, ja niinikään, että sellaisille virkamiehille on myös valtion puol...
Henkilöt: 
Paikat: 

Vaasan läänin seurakunnallinen jako (esimerkki), lausunto senaatin täysistunnossa 7.11.1864

Päivämäärä: 
7.11.1864
Kun keisarillisen senaatin täysistunnon pöytäkirja viimeksi kuluneen lokakuun 31. päivältä oli tarkastusta varten luettu, palautti senaattori Snellman Vaasan läänin kuvernöörin viimeksi kuluneen syyskuun 27. päivänä päivätyn kirjelmän, joka sisälsi ehdotuksia määräyksiksi, joilla Kauhavan, Ylihärmän ja Alahärmän kappeliseurakuntien nimismiespiireissä ilmenneitä ja yleisesti valituksen kohteena olleita järjestyshäiriöitä on katsottu voitavan vastaisuudessa ehkäistä. Tämän kirjelmän siihen kuuluvine asiakirjoineen senaattori oli keisarillisen senaatin kokouksessa 31. viimeksi kulunutta lokaku...
Paikat: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
8.11.1864
Pietarissa 8.11.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Kun Suomen asiain komitealla on äskettäin ollut Hänen Keisarillisen Majesteettinsa Armollisesta käskystä tarkastettavanaan keisarillisen Suomen senaatin viime toukokuun 11. päivänä alamaisessa kirjelmässään Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armollisesti harkittavaksi lähettämä ehdotus määräykseksi, joka sisältää ohjeita suomen kielen ottamisesta käyttöön maan tuomioistuimissa ja virastoissa, komitea on hankkinut tiedot siitä, että sekä niissä virastoissa ja laitoksissa, joiden lausuntoa asiasta on pyydetty, että senaatissa o...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Hallintolaitos- ja perustuslakikomiteoista, konsepti

Päivämäärä: 
20.12.1864
Jos nämä komiteat jätetään ilman ohjeita, jotka määräävät kohteen ja rajat, niin selvää on, että sitä kiihotetaan täydelliseen uudistukseen ulkomaisen mallin mukaan, paperiperustuslakiin. Mikä ei komitealle mahdollisesti onnistu, sitä ajetaan säädyissä. Perustuslain radikaalista muokkaamisesta aiheutuu kaksi vaaraa. 1. Tavanomainen, joka johtuu kansan tietoisuuteen juurtumattomasta perustuslaista. 2. Meille erityinen, nimittäin että jos siitä aiheutuu haittaa, voi hallitsija sen täysin vaaratta rikkoa. Jälkimmäinen ei niinkään koske nykyaikaa kuin epävarmaa tulevaisuutta. Välttämättömiä ova...
Paikat: 

Protokollasihteerin viran täyttö senaatin talousosastossa (esimerkki korkean virkamiehen nimityksestä), lausunto senaatin talousosastossa 14.2.1865

Päivämäärä: 
14.2.1865
…jolloin senaattori Snellman lausui seuraavaa: Harkitessaan hakijoiden virkaikiä senaattori katsoi, että hänen tulee asettaa ehdolle: ensimmäiselle sijalle: kanslisti, protokollasihteeri Hjelt, joka tultuaan merkityksi kirjoihin 19. joulukuuta auskultanttina Turun hovioikeuteen on 22. tammikuuta 1850 valittu ylimääräiseksi kopistiksi senaatin oikeusosastolle ja 2. lokakuuta 1850 ylimääräiseksi kamarikirjuriksi talousosastolle, kun hänelle kuitenkin sitä ennen oli myönnetty ylennysoikeus maan hallinto- ja kameraalivirastojen ja viranomaisten virkoihin ilman tarkoitusta varten säädettyä tiedo...
Paikat: 

Kertomus tilastollisen viraston perustamisesta, konsepti

Päivämäärä: 
15.2.1865
Vuonna 1861 laati tarkoitusta varten asetettu komitea ehdotuksen tilastollisen viraston perustamiseksi maahan. Ehdotus painettiin ja sitä levitettiin, jotta paitsi asianomaiset viranomaiset, myös yksityiset asiantuntijat saisivat tilaisuuden lausua siitä mielipiteensä ja esittää huomautuksiaan. Kun niitä oli saatu, ei kuitenkaan ryhdytty muihin toimiin, koska samoihin aikoihin maan säädyt antoivat asiasta anomusesityksen, ja Hänen Keisarillisen Majesteettinsa päätöstä sen johdosta tuli odottaa. Armollisimmin asiasta kuultuna senaatti puolsi anomusesitystä, minkä jälkeen talousosastoa valtio...
Paikat: 

Alempien virkamiesten palkankorotuksista valtion tulo- ja menoarvion yhteydessä, lausunto talousosastossa 16.2.1865 (sub secreto [salainen])

Päivämäärä: 
16.2.1865
12. Kun nyt ne lisäykset, joita senaatti aiemmin oli päättänyt anoa, on merkitty pöytäkirjaan, katsoi senaattori velvollisuudekseen ilmoittaa, että ne menojen lisäykset, jotka Hänen Keisarillinen Majesteettinsa on jo hyväksynyt, ja ne, joista senaatti on ennen tätä tehnyt alamaisen anomuksen, ylittävät tämän vuoden tulo- ja menoarvion yhteensä 52 871 markalla. Ja kun tähän lisättiin nyt kysymyksessä olevat 10 706 markan lisäykset, tulee kokonaissummaksi 13 582 markkaa. Tulo- ja menoarviossa oli säästöön laskettu jääneen 81 470 markkaa, ja tästä lasketusta ylijäämästä olisi siis jäljellä 17 ...
Henkilöt: 
Paikat: 

Ehdotus komiteasta virkakielisanaston suomentamiseksi, lausunto senaatin täysistunnossa 15.5.1865

Päivämäärä: 
15.5.1865
Ja senaattori Snellman lausui tähän – että senaattori Kirjallisuuden Seuran asiaa koskevaa esitystä harkitessaan totesi, ettei tällä hetkellä ole sopivaa puoltaa komitean asettamista Kirjallisuuden Seuran esittämän kaltaista tehtävää varten; mutta sen sijaan senaattori halusi jättää Kirjallisuuden Seuran harkittavaksi, katsoisiko Kirjallisuuden Seura itselleen olevan mahdollista tehdä sopimus yksityisten, asiantuntevien ja suomen kieltä osaavien arvovaltaisten henkilöitten kanssa, ensisijaisesti sellaisten, jotka ovat virallisissa yhteyksissä sitä kirjallisesti käyttäneet, esimerkkikokoelma...
Paikat: 

Carl Johan Jägerhornille

Päivämäärä: 
27.6.1865
27.6.1865   Jalosukuinen Herra Esittelijäsihteeri    Hyväntahtoisen lupauksenne mukaisesti toivon saavani luettelot tapahtumista. Olkaa ystävällinen ja kertokaa minulle myös, mitä on saapunut Vaasan ja Oulun lääneistä, miten pitkälle on päästy kylvösiemenen toimittamisessa Jyväskylään, ja sitten aikanaan, miten Kuopion kuvernöörin huutokaupat ovat onnistuneet. Näiden viimeksi mainittujen osalta pelkään pahinta. Anteeksi, etten löytänyt luetteloa toimituskunnalle kuuluvista asioista. Selvitellessäni papereitani edellisenä iltana minulla oli tuo asiakirja kädessäni, mutta en pystynyt mitenkää...
Kirjeenvaihto: 

Siviilivirkakunnan leski- ja orpokassa, lausunto senaatin täysistunnossa 23.10.1865

Päivämäärä: 
23.10.1865
Senaattori Snellman ilmoitti olevansa itse pääasiassa samaa mieltä vapaaherra von Bornin kanssa, mutta hän halusi alamaisuudessa esittää Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen, että olisi mahdollista ylentää henkilö virasta toiseen siten, että hän säilyttää edellisen virkansa palkkaedut, jolloin ne menoarvion määrärahat, jotka on määrätty sitä virkaa varten, johon hän astuu, voitaisiin tilinpidossa huomioida kruunun säästöinä, kun taas viranhaltija silti maksaisi säädetyt eläkemaksut siviilivirkakunnan leski – ja orpokassaan. Senaattori katsoi lisäksi olevan tarpeen antaa tarkempi määräys, e...
Paikat: