Senaattori

Senaattori

Andrei M. Engelsiltä

Päivämäärä: 
10.2.1864
[saksaksi] Pietarissa 10./22.2.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori,    Koska en ole tähän päivään mennessä saanut vastausta viime vuoden lokakuun 18./30. päivänä lähettämääni kirjeeseen, jossa lähetin Teille, suuresti kunnioitettu Herra Senaattori, piirroksen sekä esittelyn akateemikko Jacobin keksimästä valvontalaitteesta, lähetän nöyrimmän pyyntöni, että suvaitsisitte kunnioittaa minua vastauksella, koska minulle on hyvin tärkeää kuulla Teidän henkilökohtainen mielipiteenne mainitusta laitteesta, ennen kuin anon yksinoikeutta sen myyntiin Suomessa. Henkilökohtaisen käsitykseni m...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Ruotusotilaiden kotiutuskoron lakkauttaminen,lausunto senaatin talousosastossa 23.2.1864

Päivämäärä: 
23.2.1864
...jolloin senaattori Snellman lausui, – että kotiutuskorot olivat jo vanhempien säädösten mukaan tarkoitetut ruotusotilaitten palkkaukseen. Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armolliset näitä korkoja koskevat säädökset 4. syyskuulta 1858 ja 19. toukokuulta 1859, sen mukaan mitä kuvernöörinviraston valituksen kohteena olevassa päätöksessä mainittiin, annettiin asianosaisille tiedoksi vasta kun sopimuksia sotamiesten kanssa oli jo tehty. Näin ollen katsoi senaattori kohtuulliseksi kumota mainitun päätöksen sekä ilmoittaa valittajilla olevan oikeus saada kiistan kohteena olleet kotiutuskorot ...
Henkilöt: 
Paikat: 
Asiat: 

Finlands Allmänna Tidning nro 45, 24.2.1864: Miten maan viljansaannista huolehditaan vaikean kadon sattuessa

Päivämäärä: 
24.2.1864
Jollei ole mahdollista, että jokainen maanviljelijä tai kunnat yhteisesti säästävät ainakin yhden vuoden viljantarpeen tulevia kovia aikoja varten, niin yksinkertaisin tapa huolehtia maan asukkaiden leipä- ja siemenviljan saannista sellaisena aikana on, että valtiovalta säästää kruununmakasiineihinsa kaiken niihin mahdollisesti tuotavan viljan kadon sattuessa myytäväksi tai lainattavaksi. Tämä keino on kaikkein varmin ja normaalioloissa se tarjoaa maan rahvaalle myös edullisimman hätäavun. Viimeksi kuluneiden viidenkymmenen vuoden aikana onkin tähän väestön auttamiskeinoon tarkoin harkiten ...
Paikat: 

Yksityishenkilöiden korvaushakemukset Hämeenlinnan tavaramakasiinin palon johdosta, lausunto senaatin talousosastossa 25.2.1864

Päivämäärä: 
25.2.1864
...jolloin senaattori Snellman lausui, – että samalla kun senaattori katsoi, että tilanomistajien suorittamat rahtimaksut tulee heille heti palauttaa, halusi senaattori kehottaa ylihallitusta maksamaan ennalta arvaamattomista menoista huolehtimiseen tarkoitetuista rautatiemäärärahoista opiskelija Lars Homénille hänen vaatimansa korvaus hänen tulipalossa menettämästään omaisuudesta, joka pääosin koostui Hämeenlinnasta Helsinkiin matkustettaessa sisään jätetyistä matkatavaroista, kuitenkin sillä ehdolla, että hän tekee tuomioistuimessa selon omaisuutensa arvosta. Mitä sitten tulee hyvitykseen...
Paikat: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
27.2.1864
Helsingissä 27.2.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Suotakoon minulle anteeksi, että jälleen uuvutan Jalosukuista Herra Kreiviä pitkällä esitykselläni. Senaatti lähettää Hänen Majesteetilleen alamaisen anomuksensa kuoletuslainarahaston lainojen vuotuisen koron nostamisesta 4:stä 5:een prosenttiin. Vaikka tämä koron nostaminen on täysin aiheellista, äänestyspöytäkirjasta ilmenee eriävä mielipide, jonka perusteluissa monet asiat on esitetty väärässä valossa. Kuoletuslainarahasto, jonka pääoma on nyt lähes 1 ½ miljoonaa ruplaa, on muodostettu vain vähäiseltä osaltaan entisistä maanviljelys-,...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Säätyjen lakivaliokunnan mietintö painovapautta koskevan esityksen johdosta, konsepti

Päivämäärä: 
20.2.1864
Esityksen asetukseksi painovapaudesta Suomessa oli, kuten lienee yleisesti tunnettua, senaatti jättänyt Hänen Majesteettinsa harkittavaksi jo valtiopäivien kokoontuessa. Asiaa koskeva armollinen esitys taas on päivätty tämän vuoden tammikuun 4. päivänä. Jokaiselle, joka ei ole kieltäytynyt velvollisuudestaan ajatella, mikä on mahdollisuuksien rajoissa lujitettaessa painovapautta maassamme, pitäisi jo näiden päivämäärien yhdessä olla kehotus rajoittaa vaatimukset siihen, mikä on tämän vapauden kannalta välttämätöntä. Tämä välttämätön on: laki ja tuomioistuimen ratkaisuvalta. Ja esitys pitää ...
Henkilöt: 
Paikat: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
19.2.1864
Pietarissa 19.2./2.3.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Ratkaistakseen herätetyn kysymyksen siitä, voidaanko tullimaksujen maksamisen vakuudeksi ottaa vastaan Suomen 4 prosentin obligaatioita, keisarikunnan valtiovarainministeriön luottolaitoskanslia on Suomen valtiosihteerinvirastolle tämän helmikuun 13./25. päivänä lähettämässään kirjeessä pyytänyt saada mahdollisimman pian otteita näitä obligaatioita sekä muita Suomen valtion ja pankin liikkeellä olevia, korkoa tuottavia arvopapereita koskevista säädöksistä sekä mikäli mahdollista tiedon niiden tuoreimmasta kurssista. Tämä...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
19.2.1864
Pietari 19.2./2.3.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori    Kiirehdin vastaamaan Herra Senaattorin kunnianarvoisaan kirjeeseen helmikuun 25. päivältä. Herra Senaattori esittää siinä käsityksen, että Hänen Majesteettinsa on sallinut antaa säädyille esityksen metrijärjestelmän noudattamisesta rahojen, mittojen ja painojen määrittelyssä. Tietääkseni armollisessa esityksessä ei kuitenkaan ole kyse rahasta! Jos vain voisin ymmärtää, mitä todellista hyötyä maalle on siitä että markan kolikko saatetaan vastaamaan frangin kolikkoa ja että sen mitat ja paino (nimittäin niin kauan kuin se on k...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Saimaan ja Kallaveden merikortin painaminen, lausunto senaatin talousosastossa 3.3.1864

Päivämäärä: 
3.3.1864
...jolloin senaattori Snellman, joka ensiksi lausui, – että kun senaattori ei omasta puolestaan voinut hyväksyä sopimusta sen nykyisessä muodossa, halusi hän pyytää eversti Bartramia yhdessä Dementjevin tai jonkun muun henkilön kanssa laatimaan ehdotuksen uudeksi sopimukseksi, jossa sopimusosapuoli sitoutuisi tietyn ajan kuluessa alkuperäisten merikorttien vastaanottamisesta sopivan suuruisen sakon uhalla saamaan valmiiksi niistä tehtävät fotolitografiat, ja jossa sekä tätä varten että hänen työstänsä saamaansa ennakkoa varten häneltä vaaditaan luotettavat takuut. Kyseinen sopimus tulisi my...
Paikat: 
Asiat: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
5.3.1864
Pietarissa 5.3.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Sen johdosta, mitä Herra Senaattori mainitsee viimeksi saapuneessa kirjeessään juuri päättyneen helmikuun 27. päivältä senaatin anomuksesta, että pankin kuoletuslainarahaston lainojen korkoa saataisiin nostaa, minun on mielestäni ilmoitettava, ettei ole mitään syytä pelätä torjuvaa vastausta esitykseen tällaisesta mielestäni varsin hyvin perustellusta ja vallitsevan tilanteen vaatimasta toimenpiteestä. Mitä sen sijaan tulee kysymykseen ehdotetusta Suomen rahajärjestelmän muutoksesta, voin valitettavasti ainoastaan toistaa jo e...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: