Rokassovski, Platon

Rokassovski, Platon

1800–1869. Venäläinen paroni ja kenraali. Suomen kenraalikuvernöörin apulainen 1848–54 toimien samalla useaan otteeseen vt. kenraalikuvernöörinä. Suomen asiain komitean jäsen 1857–61. Suomen kenraalikuvernööri 1861–66.

Yli- ja alipäällystön lisäämisen kustannukset, lausunto senaatin talousosastossa 8.3.1864

Päivämäärä: 
8.3.1864
...jolloin senaattori Snellman lausui, – kuinka senaattori mainitusta sotakomissariaatin antamasta summittaisesta tiedosta näin havaitsi, että komitean 1. ja 2. kohdassa esittämästä yli- ja alipäällystön lisäyksestä koituvat vuotuiset kustannukset, sikäli kuin komissariaatti on voinut ne ennakkoon laskea, olisivat 159 516 markkaa. Kolmannessa kohdassa tänä vuonna ruotupataljoonien esikunnissa järjestettäväksi esitetty harjoituskomennus aiheuttaisi Suomen sotalaitokselle 18 495 markan kus­tannukset sen lisäksi, mitä 19. heinäkuuta 1860 annetun keisarillisen käskykirjeen mukaan on tähän asti ...
Paikat: 

Platon Rokassovskilta

Päivämäärä: 
12.5.1864
Helsingissä 12./24.5.1864   Keisarillisen Senaatin Valtiovaraintoimituskunnan Päällikölle, Senaattori Snellmanille.    Kun Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen on alamaisesti ilmoitettu Herra Senaattorin anomuksesta, jossa kosketellaan keisarillisen senaatin valtiovaraintoimituskunnan protokollasihteerin Karl Johan Jägerhornin ja saman toimituskunnan kamarikirjurin Berndt Ferdinand Sjöströmin virkatoimissaan osoittamaa uutteruutta, Hänen Keisarillinen Majesteettinsa on Armollisesti suvainnut suoda kummallekin mainitulle virkamiehelle briljantein koristellun sormuksen. Samalla kun minulla o...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Vankikuljetukset Venäjän kuvernementteihin, lausunto senaatin täysistunnossa 20.6.1864

Päivämäärä: 
20.6.1864
...jolloin senaattori Snellman lausui, – että senaattori näki omasta puolestaan kohtuulliseksi kenraalikuvernöörin esityksen, jonka mukaan venäläiseen rahvaaseen kuuluvat henkilöt, jotka ovat tulleet passin kanssa Suomeen ja jotka viipyvät täällä yli heidän täällä oleskelulleen siinä määrätyn ajan, saisivat täkäläisiltä viranomaisilta passin luovutusta vastaan lupatodistuksen, jolla he saavat todistukseen merkittynä aikana vapaasti lähteä pois maasta. Vain siinä tapauksessa, että he eivät tätä noudattaisi, olisi heille seurauksena pois lähettäminen tavallisessa järjestyksessä vankikuljetuks...
Paikat: 
Asiat: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
18.11.1864
Pietarissa 18./30.11.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Armollisesta käskystä saan täten pyytää Herra Senaattoria saapumaan tähän kaupunkiin antamaan tarpeellisia selvityksiä Suomessa toimeenpantavaksi ehdotetusta rahauudistuksesta samaan aikaan kuin Hänen Ylhäisyytensä Kenraalikuvernööri, joka on samaa tarkoitusta varten tänne erikseen kutsuttu. Täydellisintä kunnioitustani vakuuttaen minulla on kunnia olla Suuresti kunnioitetun Herra Senaattorin nöyrin palvelija Alex. Armfelt    
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
1.12.1864
Helsingissä 1.12.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Vaikka 28. päivän sähke aiheutti huolia, ryhdyin tietysti heti toimiin noudattaakseni sitä. Vaikein esteeksi noussut työasia oli vuoden 1865 tulo- ja menoarvio – joka nyt esitettiin eilen pikavauhtia senaatille; ja olen siis valmis noudattamaan heti Jalosukuisen Herra Kreivin kunnianarvoisia lisäohjeita. Koska posti ei eilen kuitenkaan tuonut sellaista, mieleeni on virinnyt iloinen toive, että kaikki on jo ratkaistu ja Herra Kreivin valistuneen ja lämpimän suosituksen nojalla on saavutettu hyvä tulos; tästä syystä odotan tunnista tuntiin...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
9.1.1865
Pietari 9/21.1.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori,    Sen jälkeen kun kreivi Armfelt oli ilmoittanut kenraalikuvernöörille sekä yksityisesti että virallista tietä Hänen Majesteettinsa hyväksyneen finanssikomitean rahakysymystämme koskevan esityksen, minulla ei ollut mitään syytä otaksua, ettei paroni Rokassovski olisi heti halunnut ilmoittaa tuloksesta valtiovarainpäälliköllemme. Ehkäpä tämä on jo nyt tapahtunut. Senaatti sai täällä sovitun mukaisesti nyt vastauksen vain viimeksi esittämäänsä anomukseen, joka koski 4 miljoonan markan talletusmäärää. Toivomme saavamme sangen pian ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
9.1.1865
Pietarissa 9/21.1.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari!    Olettaen, että keisarillinen senaatti on jo saanut tiedon minun Hänen Ylhäisyydelleen Kenraalikuvernöörille tämän kuun 2/14. päivänä lähettämästäni kirjeestä, jossa ilmoitetaan, ettei Hänen Keisarillinen Majesteettinsa ole hyväksynyt senaatin anomusta, että se saisi määrätä ajankohdan, josta lähtien metalliraha on ainoa laillinen maksuväline Suomessa, heti kun [Suomen] Pankkiin on talletettu neljä miljoonaa markkaa Hypoteekkiyhdistyksen ulkomaisesta lainasta, minun on mielestäni ilmoitettava Herra Senaattorille ti...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: