Porvoon tuomiokapituli

Porvoon tuomiokapituli

Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 16.12.1846

Päivämäärä: 
16.12.1846
Nöyrin esitys!   Täkäläisen kreikanuskoisen venäläisen seurakunnan esimiehen Stefan Skorodumovin (Священникь Стефань Скородумовь) pyynnöstä ilmoitan kunnioittavimmin, että Skorodumov on viime syyslukukauden aikana antanut täällä toimivan yläalkeiskoulun kreikkalais-venäläiseen uskontokuntaan kuuluville oppilaille uskonnonopetusta kaksi tuntia viikossa ja toivoo nyt saavansa tämän opetuksen jatkamiseen asiaankuuluvan virallisen määräyksen sekä oikeuden lukea tästä koituvat virka-ansiot hyväkseen; ja koska Skorodumov on moitteettomasti hoitanut mainitun opetustehtävänsä anon yhtä kunnioittava...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 23.4.1847

Päivämäärä: 
23.4.1847
Nöyrin esitys!   Ilmoitan kunnioittavimmin Korkea-arvoiselle Herra Tohtorille, Piispalle ja Ritarikunnan jäsenelle sekä Korkeasti Kunnioitetulle Tuomiokapitulille, että aikomukseni on tehdä ulkomaanmatka, mikäli saan siihen Armollisen luvan, ja anon nöyrimmästi, että minun suosiollisesti sallittaisiin siinä tapauksessa jättää apulaisrehtorin, maisteri B. E. H. Schildtin huostaan koulun rahavarat, arkisto, kirjasto ja muu irtain omaisuus. Kuopiossa 23. huhtikuuta 1847. Joh. Vilh. Snellman    
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 20.6.1847

Päivämäärä: 
20.6.1847
Nöyrin esitys!   Kun Korkea-arvoisimman Herra Piispan Tohtorin ja Ritarikunnan jäsenen ja Korkea-arvoisen Tuomiokapitulin kunnioitettu virkakirje 21. huhtikuuta tänä vuonna on antanut minulle tehtäväksi laatia ehdotus siitä, miten sopivimmin käytetään koulun tontilla olevia Kuopion kaupungin Korkealle Kruunulle luovuttamia rakennuksia, saanen ehdottaa nöyrimmin seuraavaa: 1. Kyseisistä rakennuksista kaksi siipirakennusta, toinen Suuren torin laidalla ja Pohjoisella Vuorikadulla sijaitseva rakennus, jossa on kaksi leivintupaa ja kolme asuinhuonetta ja toinen saman torin laidalla ja Itäisellä...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Anomus Porvoon tuomiokapitulille heinäkuussa 1847

Päivämäärä: 
1.7.1847
Nöyrin anomus!   Anon nöyrimmästi vapautta rehtorinvirkani hoitamisesta kahdeksi kuukaudeksi tämän vuoden elokuun 24. päivästä lokakuun 24. päivään ja rohkenen yhtä nöyrästi ehdottaa viran hoitajaksi sanotuksi ajaksi herra apulaisrehtori E. H. Schildtiä tai toista kollegaa H. L. Melanderia, sitä heistä, joka saa sangen suosiollisen hyväksymisen tehtävän vastaanottamiseen, jota varten he ovat antaneet oheen liitetyt sitoumuksensa. Syvintä kunnioitustani vakuuttaen minulla on kunnia edelleenkin olla Korkea-arvoisimman Herra Tohtorin, Piispan ja Ritarikunnan jäsenen samoin kuin Korkeasti kunni...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 26.2.1848

Päivämäärä: 
26.2.1848
Nöyrin esitys!   Koulujärjestykseen sisältyvän määräyksen mukaan anon nöyrimmästi Suurimmin kunnioitetun Herra Piispan, Tohtorin ja Ritarikunnan jäsenen samoin kuin Suuresti kunnioitetun Tuomiokapitulin sangen suopeamielistä suostumusta sellaiseen täkäläisen yläalkeiskoulun opetusohjelman muutokseen, että vt. ensimmäinen kollega ja kolmas kollega saisivat yhdessä hoitaa opetuksen koulun toisella ja kolmannella luokalla, kun taas toinen kollega, hra maisteri H. L. Melander olisi halukas huolehtimaan ensimmäisen luokan opettamisesta yksin. Rohkenen nöyrimmästi ehdottaa toisen ja kolmannen luo...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Anomus Porvoon tuomiokapitulille 25.9.1848

Päivämäärä: 
25.9.1848
Nöyrin esitys!   Kun olen erinäisten seikkojen takia joutunut jo 11. syyskuuta matkustamaan tälle paikkakunnalle esittääkseni täällä akateemisen opinnäytteen ja ne neljätoista päivää, jotka voin tällaista tarkoitusta varten olla virkatehtävistäni vapaana, ovat jo kuluneet, ilmoitan asiasta kunnioittavimmin korkeimmin kunnioitetulle Herra Piispalle, Tohtorille ja Ritarikunnan jäsenelle sekä korkeasti kunnioitetulle Tuomiokapitulille samalla nöyrästi anoen, että saisin olla edelleenkin virkavapaana ensi lokakuun 5. päivään saakka, jonka ajan vt. vararehtori maist. Perander on lupautunut hoita...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 19.3.1849

Päivämäärä: 
19.3.1849
Nöyrin esitys!   Kun varsin usein on käynyt niin, että täkäläisen yläalkeiskoulun opetushenkilökunnan palkkalaskelmat ovat olleet niin epämääräisiä tai virheellisiä, että neljännesvuosipalkat on ainoastaan asianomaisen talouspäällikön erityisen hyväntahtoisuuden ansiosta saatu nostetuksi ja viranhoitajien käytettäväksi, ja kun nyt erityisesti viimeksi eräytyneet kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen palkat on merkitty virkakohtaisiksi eikä niitä ole osoitettu nimeltä mainitulle viranhaltijalle tai viran hoitajalle ja tästä syystä palkkojen nostamisessa on jälleen jouduttu hankalaan tilant...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 23.4.1849

Päivämäärä: 
23.4.1849
Nöyrin esitys!   Nöyräksi vastaukseksi kunnianarvoisaan kirjelmään nro 373 tämän kuun 14. päivältä minulla on kunnia ilmoittaa seuraavaa: Täkäläisen yläalkeiskoulun ensimmäisen kollegan virassa oli syyskuuhun 1846 saakka silloin kuollut kirkkoherra Johan von Becker, ja palkka maksettiin hänen kuolinpesälleen toukokuun 1. päivään 1847 saakka. Mainittua virkaa hoiti osan kevätlukukaudesta 1846 vt. venäjänopettaja A. E. Rongain. Saman vuoden syyslukukaudella sitä hoiti ylioppilas A. E. Olsoni. Kevätlukukaudella 1847 sitä hoiti kollega, maist. J. E. Blom. Saman vuoden syyslukukaudella sitä hoit...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Virkavapausanomus Porvoon tuomiokapitulille 30.4.1849

Päivämäärä: 
30.4.1849
Nöyrin anomus!   Anon Korkeimmin Kunnioitetulta Herra Piispalta, Tohtorilta ja Ritarikunnan jäseneltä samoin kuin Korkeasti Kunnioitetulta Tuomiokapitulilta nöyrimmin, että minulle sangen suopeamielisesti suotaisiin niitä järjestelyjä varten, jotka aiheutuvat aikomastani virkaerosta ja paikkakunnalta muuttamisesta, vapautus opetustyöstä Kuopion yläalkeiskoulun neljännellä luokalla alkavan toukokuun 15. päivästä lähtien lukukauden loppuun, minkä ajan hra tohtori M. J. Lindforss on sitoutunut hoitamaan mainitun opetuksen, sekä yhtä suopeamielisesti lupa luovuttaa tarvittaessa rehtorinviran ho...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Virkavapausanomus Porvoon tuomiokapitulille 17.9.1849

Päivämäärä: 
17.9.1849
Korkeimmin kunnioitettu Herra Piispa, Tohtori ja Ritarikunnan jäsen kuten myös Korkeasti kunnioitettu Tuomiokapituli   Anon Korkeimmin kunnioitetulta Herra Piispalta, Tohtorilta ja Ritarikunnan jäseneltä samoin kuin Suuresti kunnioitetulta Tuomiokapitulilta nöyrimmin vapautta rehtorinvirastani Kuopion yläalkeiskoulussa kuluvan syyslukukauden ajaksi, koska joudun yksityisten asioitteni takia välttämättä tekemään pitkähkön matkan sen aikana ja opetuksen tasaisen edistymisen kannalta on edullisempaa, että tätä opetusta ja siitä huolehtimista hoitavat keskeytyksettä samat henkilöt; ja pyydän yh...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: