Porvoon tuomiokapituli

Porvoon tuomiokapituli

Anomus Porvoon tuomiokapitulille 5.9.1844

Päivämäärä: 
5.9.1844
Nöyrin anomus!   Saanen asettaa Korkea-arvoisimman Herra Tohtorin, Piispan, Ritarikunnan jäsenen ja korkea-arvoisen tuomiokapitulin valistuneen päätöksen varaan, miten tämän alkeiskoulun voimistelutilat pitäisi järjestää, kun koulun uudessa talossa ainoastaan pientä, hyvin kelvotonta kuuden kyynärän korkuista huonetta voidaan käyttää tähän tarkoitukseen, tai oikeammin sanottuna, se on käyttökelvoton. Kun myös lukion oppitunnit jatkuvat kello kahteentoista aamupäivällä ja kello kuuteen illalla, niin lukion tiloissa olevaa voimistelutilaa ei koulun nuoriso sille sopivana aikana voi käyttää, m...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Anomus Porvoon tuomiokapitulille 5.9.1844

Päivämäärä: 
5.9.1844
Nöyrin anomus!   Kun alkaneena lukuvuonna ei tätä yläalkeiskoulua varten ole säädetty mitään lukujärjestystä, mutta jo useana vuonna on ollut tapana, että kollegat koulussa keskenään ovat jakaneet kolmen alemman luokan oppiaineet, jolloin he ovat noudattaneet niin kutsuttua aineopetusta, ja kun tämä menetelmä on osoittautunut tehokkaaksi oppilaiden edistymisen kannalta rasittamatta liikaa heidän voimiaan, ainakaan tois- ja kolmasluokkalaisten, ja kun koulun nykyisen opettajakunnan muutokset olisivat hyvin vahingollisia, saanen korkea-arvoisimmalta herra tohtorilta, piispalta ja ritarikunnan...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 15.5.1845

Päivämäärä: 
15.5.1845
Nöyrin esitys. Arvoisaa virkakirjettä 19:ltä marraskuuta asianmukaisesti noudattaakseni olen ottanut tehtäväkseni sopivan voimistelutilan vuokraamisen yläalkeiskoulua varten. Kun kuitenkaan minkäänlaista sopivaa huoneistoa ei ole tässä kaupungissa, jossa ylipäätään on melko rajoitetusti huoneita vuosittain vuokrattavana, saanen nöyrimmin ilmoittaa tästä Korkea-arvoisimmalle Herra Piispalle, Tohtorille ja Ritarikunnan jäsenelle sekä Korkea-arvoiselle Tuomiokapitulille. Rohkenen kuitenkin nöyrimmin liittää mukaan voimistelusalin piirustukset ja kustannusehdotuksen, jossa sali voitaisiin toteu...
Kirjeenvaihto: 

Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 30.5.1845

Päivämäärä: 
30.5.1845
Nöyrin esitys!   Hänen Keisarillisen Majesteettinsa Armollisen lukio- ja koulujärjestyksen viidennen luvun 8. §:n mukaisesti saan kunnioittavasti ilmoittaa Korkeimmin kunnioitetulle Herra Tohtorille, Piispalle ja Ritarikunnan jäsenelle samoin kuin Korkeasti kunnioitetulle Tuomiokapitulille, että kun tämän yläalkeiskoulun toinen kollega, herra maisteri Vilhelm Boxström, joka on käyttänyt esittämillään pätevillä syillä virkavapautta, on ilmoittanut haluavansa nauttia samaa vapautta edelleen, olen ottanut koulun virkaatekevän venäjänopettajan A. E. Rongainin, joka on mainittuna aikana hoitanut...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 4.6.1845

Päivämäärä: 
4.6.1845
Nöyrin esitys! Kun Korkea-arvoisen Tuomiokapitulin määräyksen mukainen yläalkeiskoululle luovutetun rakennuksen ja tontin katselmus on 20. maaliskuuta arvoisan maistraatin toimesta suoritettu, jossa tilaisuudessa minä Korkea-arvoisen Tuomiokapitulin kunnioitetun virkakirjeen 19. maaliskuuta määräyksestä valvoin koulun etua, ja kun nyt kappale katselmuskirjaa on toimitettu koulun arkistoon, saanen kunnioittavimmin kertoa katselmuksen kulusta tähän kuuluvan virkakirjeen ilmoittaman armollisen määräyksen mukaisesti. Kuopion kaupungin katselmuksessa läsnä ollut edustaja suostui kernaasti koulur...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Anomus Porvoon tuomiokapitulille 7.8.1845

Päivämäärä: 
7.8.1845
Nöyrin anomus!   Velvollisena noudattamaan Korkea-arvoisimman Herra Piispan, Tohtorin ja Ritarikunnan jäsenen sekä Korkea-arvoisen Tuomiokapitulin minulle armollisesti ilmoittamaa määräystä saanen nöyrimmin antaa tiedoksi, että koskien korkea-arvoisten viranomaisten määräystä voimisteluharjoituksista on yläalkeiskoulussa välttämätöntä, että viikon kaksi voimistelutuntia järjestetään kerralla lähes kahdelle kolmasosalle koululaisista, minkä vuoksi tässä koulussa tänä lukuvuonna voimistelunopettaja on antanut opetusta korkeintaan 56:lle, vähintään 35 oppilaalle samalla tunnilla ja voidaan enn...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 14.8.1845

Päivämäärä: 
14.8.1845
Nöyrin esitys!   Olen katsonut velvollisuudekseni ilmoittaa Korkeimmin kunnioitetulle Herra Piispalle Tohtorille ja Ritarikunnan jäsenelle sekä Korkeasti kunnioitetulle Tuomiokapitulille, että täkäläiseen yläalkeiskouluun on otettu kaksi oppilasta, jotka tunnustavat kreikkalais-venäläisen kirkon uskoa, mutta joilla ei ole tilaisuutta saada täällä tunnustuksensa mukaista uskonnonopetusta, Nikolai ja Johan Tschernihin, ensiksi mainittu kolmannelle ja jälkimmäinen toiselle luokalle, ja anoa kunnioittavasti, että Korkeimmin kunnioitettu Herra Piispa Tohtori ja Ritarikunnan jäsen sekä Korkeasti ...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 23.9.1845

Päivämäärä: 
23.9.1845
Nöyrin esitys!   Kunnioitettu virkakirje 16. heinäkuuta tänä vuonna armollisesti määräsi, että Kuopion yläalkeiskoulussa on venäjän kieltä opetettava ensimmäisellä luokalla käyttäen hyväksi ”vuonna 1831 julkaistua venäjän aapiskirjaa”; tämän vuoksi saan kunnian nöyrimmin ilmoittaa, ettei tätä kirjaa ole saatavissa kotimaisista kirjakaupoista eikä annetusta otsikosta kohtuudella käy ilmi, mikä venäjän aapiskirja on armollisesti määrätty käytettäväksi, minkä vuoksi olen katsonut välttämättömäksi mainitussa suhteessa nöyrimmin odottaa uutta määräystä. Kuopiossa 23. syyskuuta 1845 Joh; Vilh; Sn...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 21.2.1846

Päivämäärä: 
21.2.1846
Nöyrin esitys.   Sen jälkeen kun ensimmäinen kollega, maisteri Johan v. Becker on kahden viikon virkavapauden jälkeen, jonka aikana ylioppilas Axel Aspelund on hoitanut v. Beckerin tehtäviä koulussa, nyt joutunut kiireellisten asioiden tähden vielä kerran matkustamaan pois kaupungista ja olen sen tähden ottanut ylioppilas Aspelundin hoitamaan edelleenkin v. Beckerin virkatehtäviä, minun on nöyrimmästi kerrottava tästä asioiden tilasta Korkeimmin kunnioitetulle Herra Piispalle, Tohtorille ja Ritarikunnan jäsenelle sekä Korkeasti kunnioitetulle Tuomiokapitulille; samalla saan yhtä nöyrästi il...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 24.4.1846

Päivämäärä: 
24.4.1846
Nöyrin esitys. Noudattaen Korkeimmin kunnioitetun Herra Piispan, Tohtorin ja Ritarikunnan jäsenen sekä Korkeasti kunnioitetun Tuomiokapitulin kunnianarvoisaa käskyä saan nöyrimmin lähettää oheen liitetyn lausunnon, joka koskee herra lehtori J. E. Öhmanin julkaiseman Latinan kieliopin ottamista maan oppilaitosten oppikirjaksi, anoen yhtä nöyrästi sangen suopeamielistä anteeksiantoa tämän lausunnon puutteellisuudesta, sillä tasoltaan parempaan tulokseen päätyminen olisi edellyttänyt sellaista pedagogista koulutusta, jota meidän maassamme ei voida hankkia, ja suoranaista kokemusta siitä, miten...
Kirjeenvaihto: