Murman, Johan Wilhelm

Murman, Johan Wilhelm

1830–1892. Pappisvihkimys 1857. Opettaja Oulussa 1859 ja Viipurissa 1860–63. Kääntäjä. Pappina Inkerinmaalla vuodesta 1862, Keltto-Rääpyvän kirkkoherra 1873–92. Kirjailija, kansanrunouden keräilijä.

Litteraturblad nro 2, helmikuu 1855: Kotimainen kirjallisuus

Päivämäärä: 
1.2.1855
1. Suomi. Tidskrift i fosterländska ämnen. 1854. Neljästoista vuosikerta. Helsinki 1855.   On aina ollut ilahduttavaa nähdä uusi nide tätä aikakauskirjaa, joka kiitettävällä tavalla todistaa isänmaallisten asioiden harrastuksen olevan edes suppeassa piirissä yhä kyllin vilkasta johtaakseen tutkimuksiin ja töihin, joiden ainoana korvauksena on tietoisuus hyvästä tarkoitusperästä. Asian luonteeseen kuuluu, että aikakauskirjan artikkelit voivat tarjota vain aineistoja yhtenäisempää isänmaata koskevaan tietouteen. Sitä kiitettävämpiä ovat silloin niiden miesten uhraukset, jotka työskentelevät s...
Paikat: 

Litteraturblad nro 3, maaliskuu 1856: Kotimaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
1.3.1856
Wotisk grammatik jemte språkprof och ordförteckning af Aug. Ahlqvist (tom. V. Fasc. 1 af F. Vet. Societ:s handlingar). H:fors 1856. [Vatjan kielioppi sekä kielinäytteitä ja sanaluettelo, kirj. Aug. Ahlqvist. (Suomen Tiedeseuran julkaisuja). Helsinki 1856.]   Yhä suuremmaksi kasvaa Suomen heimon kielten kielioppien määrä; ja myös hra Ahlqvistista on nyt selvästi tullut kieliopinlaatija. Arvostelija voi vain kaihoisin tuntein nähdä suomen kieliopin ja kielentutkimuksen kuluttavan niin monen voimia. Tuntuu kuin haluttaisiin innolla pitää hautakivi valmiina kielelle, joka tullaan kätkemään sen ...
Paikat: 

Litteraturblad nro 12, joulukuu 1856: Suomenkielisen kirjallisuuden lähitulevaisuus

Päivämäärä: 
1.12.1856
Se, mitä uusi aika on saanut aikaan suomenkielisen kirjallisuuden kohottamiseksi, voidaan tiivistää näiden kolmen otsikon alle: kielen kielioppi on selvitetty, lähinnä sen etymologia, kun taas sen syntaksi odottaa vielä sääntöihin sitomista; kansanruno on koottu ja kuolevasta suullisesta perinteestä säilytetty jälkimaailmalle; näiden kahden valmistavan työn tuella on kirjakieli kokenut täydellisen uudistuksen eikä esiinny vain puhdistettuna vieraista muodoista, sanoista ja ilmauksista vaan myös kartutettuna omaperäisellä sanavarastolla, joka tekee siitä käyttökelpoisen lähes kaikkien inhimi...
Paikat: 

Litteraturblad no 3, maaliskuu 1857: Kotimaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
1.3.1857
Förslag och betänkanden rörande folkskoleväsendet i Finland, i underdånighet afgifna af domkapitlen i landet. [Maan tuomiokapitulien alamaisesti esittämä ehdotus ja mietintö Suomen kansakoululaitoksesta.]   Vaikka tätä virallista teosta ei varsinaisesti voi pitää kirjallisuutena, sillä on kuitenkin kotimaisten kirjapainotuotteiden joukossa maan ja kansan tulevaisuuden kannalta niin merkittävä asema, että siitä vaikeneminen olisi paitsi asiatonta tämän lehden ohjelman kannalta myös näyttäisi osoittavan puutteellista kunnioitusta teoksen sisältöä ja tarkoitusta kohtaan. Teos sisältää: 1. Turu...
Paikat: 

Litteraturblad nro 3, maaliskuu 1859: Kotimaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
1.3.1859
Tällä kertaa arvosteltavanamme oleva kirjallisuus koostuu suurimmaksi osaksi koulukirjoista. Lukijalla tuskin on ylipäänsä mitään kiinnostusta tutustua niiden sisältöön, sillä se on tietenkin vanhaa ja hyvin tunnettua. Tässä lehdessä ei myöskään voi tulla kysymykseen mikään valaiseva kritiikki sellaisista kirjoista. Kuten usein on muistutettu, sellaisen voivat laatia vain koulujen opettajat; huolellisempi tarkastelu vaatisi siihen oman lehtensä ja yleisönsä. Silti emme sulkisi lehtemme palstoja muutamalta perusteellisemmalta arvostelulta, jos jotain sellaista sille tarjottaisiin. Syy siihen...
Paikat: 

Litteraturblad nro 9, syyskuu 1860: Kahdesta vastineesta

Päivämäärä: 
1.9.1860
Helsingfors Tidningarissa on nähty peräti kaksi vastinetta, jotka koskevat tämän lehden toukokuun numerossa julkaistuja kirja-arvosteluja. Kyseessä ovat hra J. W. Murmanin teos Setän opetuksia sielun wiljelyksestä ja hra A. Liljenstrandin System af samfundsekonomins läror [Kansantaloustieteen oppijärjestelmä], ja vastineet ovat ko. kirjoittajien laatimia. Kukaan lukija ei liene havainnut julkaisemistamme näiden teosten arvioinneista muuta kuin samaa hyväntahtoista pyrkimystä saattaa ne yleisön tietoisuuteen, joka on yleensäkin lehden julkaisemien kirja-arvostelujen lähtökohtana ja jota edel...
Paikat: 

Litteraturblad nro 2, helmikuu 1861: Tiedotus hra Murmanille

Päivämäärä: 
1.2.1861
Kun toimituksen tietoon on tullut, että hra Murman on Wiborg-sano­malehdessä julkaistussa artikkelissa jatkanut todisteluaan psykologisten oppiensa pätevyydestä vaatien meiltä vastausta, tarjoamme hra M:lle mahdollisuutta painattaa tämän lehden palstoille koko opuksensa: ”Enon opetuksia Sielun viljelyksestä”, joko alkuperäisenä tai ruotsiksi käännettynä. Silloin hän voi oikein perinpohjaisesti saada tämän lehden lukijat vakuuttumaan toimituksen tunnontarkkuuden puutteellisuudesta, hidasjärkisyydestä ym. ja ennen kaikkea teoksen erinomaisuudesta. Enempää hra M. ei voine toimitukselta vaatia....