Senaattori

Senaattori

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
12.11.1863
Pietari 12./24.11.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    On myönnettävä, että yleisö saattaa kokea epämiellyttäväksi sen, että erä Keisarin käytettäväksi asetettavasta määrärahasta sisällytetään vaivais- ja työhuonerahaston menoihin. Yritän mielelläni vaikuttaa siihen, että ehdotettu siirto toteutettaisiin. Tiedämme kuitenkin, että nämä varat menevät viimeistä ropoa myöten köyhien ja varattomien maanmiestemme auttamiseen Suomessa ja Venäjällä ja että ne siis käytetään samaan tarkoitukseen kuin vaivais- ja työhuonerahaston määrärahatkin. Mainituista käyttövaroista vähennettäväksi ...
Paikat: 

Paloviinan valmistuksen kieltäminen (esimerkki), lausunto senaatin talousosastossa 25.11.1863

Päivämäärä: 
25.11.1863
... jolloin senaattori Snellman ensimmäisenä [istumajärjestyksessä] lausui mielipiteensä – ja, ottaen huomioon sen, että kuluvan vuoden sato on monilla maamme seuduilla epäonnistunut, varsinkin pohjoisissa lääneissä, niin että näiden läänien väestöä täytyy edelleen tukea yleisistä varoista, kun taas maan keski- ja eteläosissa sato on yleensä osoittautunut niukaksi, katsoi hän olevan aiheellista, jotta tarpeellinen määrä viljaa säilyisi varastossa ruoka- ja siemenviljaksi, kieltää kaiken paloviinan valmistuksen tulevana vuonna 1864 Oulun, Vaasan ja Kuopion lääneissä sekä rajoittaa viinanpolt...
Paikat: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
26.11.1863
Helsingissä 26.11.1863   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Sallikaa, Jalosukuinen Herra Kreivi, minun lisätä nöyrimmästi muutama sana painovapauslaista niihin muutamiin, jotka esitin kunnioittavasti viime kerralla. Koska senaatti on pysynyt komitean ehdotuksen kannalla: 1. painovapauslaki, joka koskee kotimaisia ruotsin- ja suomenkielisiä painotuotteita; 2. erityinen ulkomaista kirjallisuutta koskeva asetus, näyttää selvältä, että säädyt voivat saada käsiteltäväkseen vain ensiksi mainitun säädöksen, painovapauslain. Onnetonta kuitenkin olisi, jos säädyiltä aiottaisiin evätä oikeus käsitellä jot...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Suomen kielen käyttöönotto maan oikeusistuimessa ja virastoissa, lausunto senaatin täysistunnossa 30.11.1863

Päivämäärä: 
30.11.1863
...jolloin senaattori Snellman ensimmäisenä [istumajärjestyksessä] lausui mielipiteensä – ja omasta puolestaan katsoi, että keisarillisen senaatin olisi otettava asia nyt lopulliseen käsittelyyn, ryhtymättä mihinkään välitoimiin. Senaattori lisäsi, että olisi surkeaa, jos tällaisen koko maan kannalta niin tärkeän kysymyksen ratkaisu edelleenkin lykkääntyisi, jotta mainitun ehdotuksen johdosta kuultaisiin erinäisiä virastoja ja viranomaisia. Ne ovat jo ilmaisseet mielipiteensä lausunnoissa, jotka ne ovat antaneet tarkoitusta varten armollisimmin asetetun komitean asiaa koskevasta lausunnosta...
Paikat: 

Rovasti Hjelmmanin vapauttaminen pitäjän köyhäinhoidon johtokunnan puheenjohtajuudesta (esimerkki), lausunto senaatin talousosastossa 1.12.1863

Päivämäärä: 
1.12.1863
... jolloin senaattori Snellman lausui, – että senaattori, ottaen huomioon tuomiokapitulin ja kuvernöörin puoltolauseet, näki hyväksi suostua rovasti Hjelmmanin kyseiseen anomukseen ja lisäksi toistaiseksi vapauttaa hänet mainitusta velvollisuudesta. Kyseiseksi ajaksi jää mainitun seurakunnan asiaksi valita köyhäinhoidon johtokunnan puheenjohtajaksi joku muu siihen sopiva henkilö, joka kerta kolmeksi vuodeksi kerrallaan, ja valinta on alistettava kuvernöörin harkintaan ja vahvistettavaksi. Köyhäinhoidon johtokunnalla on kuitenkin oikeus myös tästedes saada seurakunnan papistolta kaikki joht...
Paikat: 

Suomen Talousseuran vapauttaminen postimaksuista (esimerkki), lausunto senaatin talousosastossa 1.12.1863

Päivämäärä: 
1.12.1863
...jolloin senaattori Snellman lausui seuraavaa, – että samalla kun senaattori halusi suostua talousseuran edellä käsiteltyyn anomukseen, senaattori myös katsoi hyväksi määrätä, että seuran tulee vuosittain, tai niin usein kuin on tarpeen tapahtuneitten muutosten takia, ilmoittaa maan postinjohtajalle mainittujen koulunjohtokuntien puheenjohtajien nimet ja oleskelupaikkakunnat. Samoin on heidän, jotka mainitun asemansa johdosta ja sitä varten tulevat luetuiksi siihen postimaksusta vapautettujen henkilöiden joukkoon, jotka saavat lähettää virkakirjeitään yksityisellä sinetillä varustettuina,...
Paikat: 
Asiat: 

Frans Gabriel Krogiukselta, sähke 4.12.1863

Päivämäärä: 
4.12.1863
Senaattori Snellman Pietari Suomen Ministerivaltiosihteerin virasto   Senaatti on asettanut subvention ehdoksi, että neljä miljoonaa markkaa on ennen kuukauden päättymistä saatava maksetuksi. Tietävätkö asiamiehet tämän vai pitääkö Hypoteekkiyhdistyksen ilmoittaa heille asiasta? Tuomari Krogius
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Kruununnimismiesten palkankorotus (esimerkki), lausunto senaatin talousosastossa 12.12.1863

Päivämäärä: 
12.12.1863
...jolloin senaattori Snellman ensimmäisenä [istumajärjestyksessä] lausui seuraavaa: – Kruununnimismiesten saamat tulot ovat yleensäkin riittämättömät antamaan heille heidän niukan elantonsa. Kun varsinkin heidän vakinainen palkkansa on niin äärimmäisen pieni, on tästä asiaintilasta välttämättä seurauksena yleistä tyytymättömyyttä herättävä pyrkimys saada rahvaan kustannuksella lisää ylimääräisiä tuloja. Tästä asiasta on tullut valituksia sekä nimismiehiltä itseltään että rahvaalta. Olisi hyvin tärkeää, että tämä asiaintila saataisiin loppumaan ja että kruununnimismiehet, jotka ovat niin lä...
Henkilöt: 
Paikat: 
Asiat: 

Saamelaisten kalastus- ja pyyntioikeus Jäämeren rannikolla, lausunto senaatin täysistunnossa 14.12.1863

Päivämäärä: 
14.12.1863
Kun asiakirjat oli luettu, lausui senaattori Snellman seuraavaa: Koska näytti ilmenevän vaikeuksia saada kokonaisuudessaan myönnetyksi sitä mitä keisarillinen senaatti on yrittänyt saada hankituksi Suomen Lapin asukkaitten hyväksi edellä mainitussa alamaisessa esityksessään ja ehdotuksessaan, on senaattori harkinnut, missä määrin kyseistä ehdotusta voitaisiin supistaa, sopeuttaen se valtiotilusten ministeriön ja valtiovarainministerin antamien lausuntojen mukaan, niin ettei sen tarkoitus jää kokonaan saavuttamatta. Tarkoituksena olisi hankkia mainituille, joka suhteessa vähäosaisille suomal...
Henkilöt: 
Paikat: 
Asiat: 

Kauppahuone Donner et companyn anomus menoerien oikaisemiseksi, lausunto senaatin talousosastossa 16.12.1863

Päivämäärä: 
16.12.1863
...tällöin senaattori Snellman, joka ensimmäisenä [istumajärjestyksessä] lausui mielipiteensä, katsoi kohtuulliseksi, että maakonttorin tekemät huomautukset esitettyä laskua vastaan koskien palovakuutuksen ja varastoinnin kulueriä hylätään, ja että kauppahuone Donner et company saa korvausta mainituista kuluista yhteensä 677 ruplaa 63 kopeekkaa. Lisäksi senaattori halusi myöntää kauppahuoneelle korvausta puolet siitä määrästä, jonka se oli otsikon ”matkakustannukset ja kulut kaupan päättämisestä ja säännöstelemisestä” alla merkinnyt kruunun maksettavaksi, mutta jonka kuvernööri oli vähentän...
Paikat: