Senaattori

Senaattori

Alexander Armfeltilta, konsepti

Päivämäärä: 
31.12.1863
Pietarissa   Herra Senaattori J. V. Snellmanille. (Helsinkiin)  Suuriarvoinen Herra Senaattori!   Sen johdosta, että keisarillisessa senaatissa on esitetty erilaisia mielipiteitä vuoden 1864 tulo- ja menoarvioehdotuksen laadinnasta yleisen valtionrahaston sekä vaivais- ja työhuonerahaston osalta pohdittaessa keinoja viimeksi mainitun rahaston tulojen ja menojen välisen epäsuhteen korjaamiseksi, Herra Senaattori on minulle 23. joulukuuta 1863 osoittamassaan kirjeessä hyväntahtoisesti selvittänyt lähemmin syitä Herra Senaattorin senaatin enemmistön käsityksestä poikkeavaan mielipiteeseen täst...
Henkilöt: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
21.12.1863
Pietari 21.12.1863/2.1.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori    Minulla on ilo kohteliaimmin kiittää kunnianarvoisasta kirjeestänne joulukuun 29. päivältä. Käytän asiakirjaa sillä tavalla kuin se ikävä tilanne vaatii, johon olemme joutuneet – viisaiden valistusmiestemme väitteiden ansiosta. Järkevä poliittinen käsitys siitä, mitä meidän riippuvaisessa asemassamme pitää maan menestyksen ja elämän miellyttävyyden suojelemiseksi sanoa ja voidaan sanoa, puuttuu Helsingistä täydellisesti. Tämän seuraukset ovat nyt minun silmieni edessä; – samalla ne osoittavat, että alituiset pelkoni leh...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
6.1.1864
Pietarissa 6.1.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori.    Minulla on ollut kunnia ottaa vastaan Herra Senaattorin kirjeet joulukuun 23. ja 30. päivältä ja uskon voivani täysin varmasti ilmoittaa, ettei ole aihetta pelätä kenraalikuvernöörin vaihtumista. Keisari on ottanut ukon [P. Rokassovski] hyvin ystävällisesti vastaan ja osaa arvostaa häntä. En ole vielä saanut mitään tietoa senaatin anomuksesta, joka koskisi Wahrenin hakemaa lainaa. Paljon riippuu siitä, mitä mieltä kenraalikuvernööri asiasta on. Mitä tulee senaatin ilmaisemaan pelkoon, että passikassan varoja käytetään tulevais...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Finlands Allmänna Tidning nro 6, 9.1.1864: Senaatin päätökseen kieltää viinanpoltto

Päivämäärä: 
9.1.1864
Senaatin päätökseen kieltää viinanpoltto pohjoisissa lääneissä on ollut varsin hyvä syy. Hallitus on joutunut antamaan Oulun ja Vaasan läänien rahvaalle lykkäystä langenneiden viljalainojen takaisinmaksuun. Ensiksi mainitulle läänille on myönnetty uutta ennakkoa viljantuontia varten 221 500 markkaa, jälkimmäiselle 386 000 markkaa. Lisäksi on velkaantuneen rahvaan pelastamiseksi ulosotoista myönnetty aiempien ennakkojen uusimiseen ensiksi mainittuun lääniin 160 000 markkaa, jälkimmäiseen 400 000 markkaa. Molempiin lääneihin on myönnetty hätäaputöitä varten merkittäviä määriä rahaa, viljaa ja...
Paikat: 

Carl Gustaf Wredeltä

Päivämäärä: 
9.1.1864
Nikolainkaupungissa 9.1.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari!    Minun on pahoilla mielin kiinnitettävä Herra Senaattorin huomiota seikkaan, joka ei suinkaan ole myönteinen Vaasan läänin rahvaalle. On selvitetty, että tämän seudun monilukuiset murhat, tapot ja tappelut tapahtuvat aina humalatilassa. Vaikka Vaasan läänin talonpojat hyvin tietävät näiden kauheuksien syyn, he eivät halua luopua onnettomuutta tuovasta paloviinasta. Keisarillisen senaatin antama viinanpolttokielto on herättänyt suurta katkeruutta yhdeksän tämän läänin pitäjän rahvaan keskuudessa, ja niiden asu...
Kirjeenvaihto: 

Finlands Allmänna Tidning nro 7 ja 8, 11. ja 12.1.1864: Hypoteekkiyhdistyksen lainan takuusta

Päivämäärä: 
11.1.1864
Lienee todistettu seikka, että maamme maatalous tarvitsee lisää pääomia. Yhtä selvää on, että niitä ei ole saatavissa omasta maastamme. Kaikki muutkin elinkeinot kärsivät rahanpuutteesta. Eikä asianlaita voi muutoin ollakaan näin rahasta köyhässä maassa varsinkin nyt, maalle miljoonia maksaneen kadon jälkeen. Kun Hypoteekkiyhdistys siis nyt haluaa ulkomaisen lainan avulla tuoda maahan rahaa, se olisi tällä hetkellä maalle todella suuri hyvänteko. Mutta Hypoteekkiyhdistys tai kukaan muukaan ei voi eikä sen pidä lainata ulkomailta niin kauan kuin rahan arvo omassa maassa on epävakaa. Valtiova...
Henkilöt: 
Paikat: 

Vankikuljetukset Kuopion läänin ja Venäjän kuvernementtien välillä, lausunto senaatin täysistunnossa 14.1.1864

Päivämäärä: 
14.1.1864
Kun asiakirjat oli luettu, lausui senaattori Snellman, – että kuten asiakirjoista käy ilmi, myös Oulun läänin kuvernööri on katsonut sellaisen suoran vankikuljetuksen voivan käydä päinsä. Tarkemmat tiedot kuitenkin puuttuivat siitä, mitä teitä olisi käytettävä, näiden teiden pituudesta ja laadusta lähinnä ajatellen niiden kulkukelpoisuutta kesällä ja talvella; kulkevatko ne asuttujen seutujen halki ja onko rajan läheisyydessä kummallakin puolella sopivia paikkoja, joihin vankeja voidaan jättää ja vastaanottaa, sekä luotettavia henkilöitä, joille sellainen tehtävä voidaan uskoa. Senaattori k...
Paikat: 
Asiat: 

O. Donnerin anomus saada lukea senaatin pöytäkirjoja, lausunto senaatin täysistunnossa 14.1.1864

Päivämäärä: 
14.1.1864
Kun anomuskirjelmä oli luettu, lausui senaattori Snellman, – että senaattori katsoi omasta puolestaan hyväksi sallia hakijan [O. Donner] lukea keisarillisen senaatin talousosaston anomusasiain kirjaamossa, sen aukioloaikoina ja reistraattorin valvonnan alaisena, sinne jätettyjä ja siellä säilytettyjä puhtaaksikirjoitettuja kappaleita hallituskonseljin ja keisarillisen senaatin täysistuntojen sekä myös talousosaston kokousten pöytäkirjoista.    
Henkilöt: 
Paikat: 
Asiat: 

Venäläisen rahvaan kaupankäyntioikeudet Suomessa, lausunto senaatin täysistunnossa 18.1.1864

Päivämäärä: 
18.1.1864
Kun keisarillisen senaatin täysistunnon pöytäkirja tämän kuun 14. päivältä oli luettu tarkastusta varten, palautti senaattori Snellman maan kenraalikuvernöörin viime joulukuun 30. (18.) päivänä keisarilliselle senaatille antaman kirjelmän senaatin 20. huhtikuuta 1863 Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen tekemän alamaisen anomuksen johdosta. Anomus koski Venäjän kuvernementtien rahvaalle myönnettävää oikeutta harjoittaa kauppaa Suomessa, ja se oli asiaan liittyvine asiakirjoineen ollut senaattorin lähemmin tarkasteltavana sen varauksen mukaisesti, jonka senaattori esitti keisarillisen senaa...
Paikat: