Yliopiston konsistorin lausuntopyyntö väitöskirjoista 21.10.1868, konsepti

Editoitu teksti

Suomi

Herra Senaattori ja Ritari, Tohtori J. W. Snellmanille pyytäen lausuntoa filosofian professorin viran hakijoiden esittämistä opinnäytteistä

 

Sitten kun kaksi Herra Senaattorin yliopista eroamisen jälkeen täyttämättä olleen filosofian professorin viran hakijaa, mainitun tieteen dosentit tohtori Anders Wilhelm Bolin ja lisensiaatti Karl Gabriel Thiodolf Rein, on julkaissut tähän tarkoitukseen tarvittavan väitöskirjan ja julkisesti puolustanut sitä, Bolin tutkimusta, joka on saanut otsikon ”Tutkimus tahdon vapauden opista kiinnittäen erityisesti huomiota Kantin tätä ongelmaa koskevaan tarkasteluun”, ja Rein tutkimusta ”Filosofisen metodin suhteesta muihin tieteellisiin menetelmiin”, filosofisen tiedekunnan historiallis-kielitieteellinen osasto on tänään jättänyt konsistorille lausuntonsa kyseessä olevien opinnäytteiden tieteellisestä arvosta. Kun osaston tätä asiaa koskeva pöytäkirja kuitenkin osoittaa osaston olleen niin tohtori Bolinin kuin lisensiaatti Reininkin väitöskirjoja arvioidessaan olennaisista seikoista erimielinen, osaston omasta puolestaan kummankin väitöskirjan opponentiksi valitsema professori Cleve on esittänyt konsistorissa toivomuksen, että nämä jätettäisiin Herra Senaattorin arvioitaviksi lausunnon antamista varten; ja kun konsistori on omasta puolestaan samoin pitänyt toivottavana, että konsistorilla olisi tilaisuus kuulla filosofian professorin viran edellisen haltijan valistunut mielipide asiasta, ennen kuin se ryhtyy laatimaan alamaista ehdollepanoa tämän oppituolin täyttämisestä uudelleen, konsistorilla on kunnia täten lähestyä Herra Senaattoria nöyrästi tiedustellen, haluaisiko Herra Senaattori noudattaa konsistorin edellä esitettyä toivomusta ja antaa lausunnon dosenttien Bolinin ja Reinin edellä mainituista opinnäytteistä.

Konsistorin puolesta

A. E. Arppe

Max Schauman

 

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: