Ehdotus viljan tuonnista, lausunto senaatin talousosastossa 12.9.1863

Tietoka dokumentista

Editoitu teksti

Suomi

Valtiovaraintoimituskunnan päällikkö senaattori Snellman esitti harkittavaksi seuraavaa: Tiedetään, että ne maamme kaupanharjoittajat, jotka ovat valtion varoista saaduilla ennakoilla tuoneet maahan viljaa, ovat sitä rahvaalle luotolla annettuaan joutuneet perimään siltä velkojaan pakkotoimin. Koska viljasato on tänä vuonna ollut suotuisampi kuin mitä uskallettiin toivoa, on tämän seurauksena ollut myös mahdollista käyttää osa viljan tuontiin tarkoitetuista varoista muulla tavoin viime ja tämän vuoden kadoista kärsivien auttamiseen. Keisarillinen senaatti on, tullakseen niiden avuksi, jotka rahvaan keskuudessa eniten kärsivät ahdinkoa, halunnut sallia osan mainituista ennakoista edelleen olla tuonninharjoittajien hallussa, siten että heidän velkansa valtiolle voitaisiin muuntaa käyttäen valtiovaraintoimituskunnan viime vuoden elokuun 26. päivän kirjelmässä selostetulla tavalla muodostettua hätäapurahastoa. Herra senaattori ehdottaa, että tässä tarkoituksessa varattaisiin 240 000 markkaa Vaasan lääniä, 160 000 markkaa Oulun lääniä ja 170 000 markkaa Kuopion lääniä varten.

Kyseinen muunto tulisi sallia vain niille tuonninharjoittajille, jotka ovat antaneet viljaa luotolla myös tänä vuonna kadosta kärsineille kyseisten läänien eniten hätää kärsiville paikkakunnille. Luotonanto tulisi vahvistaa seuraavasti: Lainanhakija esittää asianomaiselle maistraatille kauppakirjansa tai luotonantoa varten vastaanotetut velkakirjat. Kuvernööreille hän esittää maistraatin todistuksen luotonannon määrästä seurakunnittain sekä kirjallisen sitoumuksen, jossa hän ennakon maksettavaksi lankeamisen uhalla lupaa olla tietyn ajan kuluessa perimättä saataviaan siihen määrään asti jonka muunto on hänelle myönnetty, ellei velallisen tai takaajan häviötila häntä siihen pakota. Tuonninharjoittajille lienee myös syytä asettaa tietty aikaraja, jonka kuluessa heidän on esitettävä nämä todistukset ja sitoumukset, jotta yllä mainittu tarkoitusta varten varattu summa voitaisiin jakaa heille oikeassa suhteessa.

Niitä lainanhakijoita, joiden kuvernööri katsoo muunnon perusteitten nojalla olevan siihen oikeutetut, on hänen suositeltava Suomen Pankin johtokunnalle sen mukaisesti kuin valtiovaraintoimituskunnan mainitussa kirjelmässä on määrätty järjestyksestä, jossa ennakoita voidaan saada hätäapukassasta. Takaisinmaksuajaksi määrättäköön kuusi kuukautta sen ajan lisäksi, jonka lainanhakijat ovat sitoutuneet antamaan perinnän lykkäyksenä velallisilleen rahvaan keskuudessa.

Varat nostettaisiin Suomen Pankin antamalla, lääninrahastolle annetulla tunnustetulla maksuosoituksella, joka jätetään kuvernööreille, ja menisivät lainanottajan saamia ennakoita koskevan velan takaisinmaksuna valtiolle. Muilta osin, mitä tulee lainan korkoon, vakuuksiin ja muihin määräyksiin, olisivat voimassa avustusrahastosta lainaamista koskevat säännökset. Pankin johtokunnalle olisi tästä tiedotettava, ja suositeltava, että se noudattaisi kuvernöörien antamia, kyseisiä lainoja koskevia suosituksia, mikäli tarjotut vakuudet havaittaisiin riittäviksi.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: