Prokuraattorille 5.9.1846, virallinen kopio

Tietoka dokumentista

Editoitu teksti

Suomi

Jalosukuinen Herra Molempain Oikeuksien Tohtori, Prokuraattori, Salaneuvos ja Ritari!

 

Syvintä nöyryyttä osoittaen minun on ilmoitettava Jalosukuisen Herra Salaneuvoksen suopeamielistä virkatointa varten virkavaltuuksien tärkeästä väärinkäytöstä, johon tämän Kuopion läänin vt. lääninsihteeri, Keisarillisen Senaatin kanslisti Thure Sjöman on syyllistynyt, kun hän on näihin valtuuksiin vedoten vaatinut kirjapainoa, jossa julkaisemani sanomalehti Saima painetaan, lähettämään hänelle tämän lehden vedokset ennen jokaisen numeron ilmestymistä ja lisäksi kieltänyt useiden laatimieni kirjoitusten julkaisemisen lehdessä. Sivuutan sen seikan, että näiden kirjoitusten julkaisemista ei ole voitu voimassa olevan painovapauslain sekä Armollisesti annetun sensuuriasetuksen mukaan kieltää ja että siis vt. lääninsihteeri Sjömanin toiminta merkitsee lain avointa syrjäyttämistä, vaikka hän olisikin ollut oikeutettu toimenpiteisiinsä ryhtymään; valitan kuitenkin kunnioittavimmin hänen selvästikin laittomasta menettelystään, kun hän on anastanut tällaiset valtuudet itselleen, ja anon yhtä kunnioittavasti, että vt. lääninsihteeri Sjöman asetettaisiin asianomaisen tuomioistuimen edessä oikeudelliseen vastuuseen menettelystään.

Vaikuttamalla toisaalta vt. sensoriin sekä toisaalta kirjanpainajaan, jonka painolaitoksessa sanomalehti Saima painetaan, vt. lääninsihteeri Sjöman on kyennyt estämään lehden julkaisemisen. Tästä syystä olen joutunut pakon edessä alistumaan hänen laittomaan mielivaltaansa, vaikka hän on kieltäytynyt näyttämästä mitään määräystä, joka olisi oikeuttanut hänet ryhtymään tämän nöyrimmän valituksen aiheena olevaan toimenpiteeseen. Kun olen esittänyt kysymyksiä ilmoituksen kohteena olevan asian selvittämiseksi, olen saanut häneltä vastaukseksi vain tyhjänpäiväisiä vakuutteluja, että tällaista on tapahtunut läänin poissa olevan kuvernöörin toimeksiannosta tai että Sjöman on itse toiminut kuvernöörin viran hoitajana tai toisessa tapauksessa ***:n tehtävän haltijana.

Paljon tärkeämpää kuin osakseni tulleen vääryyden oikaiseminen on lainvastaisten sananvapauden loukkausten lopettaminen. Tiedän, että läänien kuvernööreille on Armollisesti annettu tehtäväksi jollakin tavalla valvoa tehtäviinsä erityisesti määrättyjen sensoreiden viranhoitoa. Tehtävää, joka voidaan antaa ylemmän virkamiehen hoidettavaksi hänen suuremman asiantuntemuksensa ja kokemuksensa perusteella, ei kuitenkaan voitane luovuttaa lääninhallituksissa kenen tahansa virkamiehen käsiin. En voi edes kuvitella, että suhteellisesti niin suppean sivistyksen saanut ja niin vähäistä arvostusta kansalaisten keskuudessa nauttiva henkilö kuin vt. lääninsihteeri Thure Sjöman olisi voinut saada tehtäväkseen sensorin arkaluonteisen toimen hoitamisen valvoakseen Saiman kaltaista, suureksi osaksi kirjallisuutta käsitteleviä artikkeleita sisältävää lehteä. Vielä vähemmän voin uskoa, että hänellä on läänin poliisikunnan jäsenenä oikeus tuollaisen valtuuden anastamiseen itselleen. Jos sellainen on mahdollista tai jos tällaista vallan väärinkäyttöä voidaan rankaisematta harjoittaa, voitaisiin vain valittaa isänmaamme kirjallisuuden tulevaisuutta. – Puhuessani miehelle, jonka käsiin on uskottu isänmaamme lakien rikkeettömän noudattamisen valvonnan suuriarvoinen tehtävä, tiedän kuitenkin puhuvani sellaiselle miehelle, joka suuresti arvostaa sivistyksen edistämistä.

Osoittaakseni todeksi sen, mitä minulla on edellä ollut kunnia esittää vt. lääninsihteeri Sjömanin viranhoitoa vastaan, sitoudun todistamaan asian lain mukaisella tavalla.

Syvintä kunnioitusta vakuuttaen edelleenkin

Jalosukuisen Herra Molempain Oikeuksien Tohtorin,

Prokuraattorin, Salaneuvoksen ja Ritarin

nöyristä nöyrin palvelija

Joh. Vilh. Snellman.

 

Oikein jäljennetty, todistaa Keisarillisen Suomen Senaatin prokuraattorinvirastossa Helsingissä 12. syyskuuta 1846

kanslistin sijaisena:

J. Lundahl

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: