Valitusanomus senaatille 23.1.1846

Tietoka dokumentista

Tietoa
23.1.1846
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Suurivaltaisin armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

 

Rohkenen anoa Teidän Keisarilliselta Majesteetiltanne kaikkein alamaisimmin oikeutta sitä päätöstä vastaan, jonka mukaan Kuopion kuvernööri ei ole myöntänyt minulle osaa palkkarahoistani Kuopion yläalkeiskoulun virassa, ja jonka päätöksen saanen liittää alamaisimmin mukaan.

Papiston privilegion §:n 7 mukaan kuuluu kaupunkien julkisten koulujen koulumestarille ilmainen asunto tai vastaava vuokraraha. Tästä edusta maan triviaalikoulujen rehtorit ovat keskeytyksettä nauttineet ja tämä oikeus ei ole voinut hävitä nimen vaihtuessa yläalkeiskouluksi, joiksi nämä oppilaitokset armollisesti on muutettu. Erityisesti ja viimeisimmäksi on Kuopion rehtorille myönnetty tämä asia Teidän Keisarillisen Majesteettinne armollisella päätöksellä tämän koulun opettajien alamaiseen valitukseen 27. kesäkuuta 1832: päätös on säätänyt, että Kuopion kaupunki määrätään maksamaan kaupungin triviaalikoulun rehtorille vuokrarahaa 200 ruplaa pankkiassignaatteina.

Tätä etua olen myös minä nauttinut keskeytyksettä, siitä asti kun ryhdyin mainittuun rehtorin virkaan 24. elokuuta 1844, kunnes Kuopion maistraatti yllättäen kieltäytyi maksamasta tätä maksua.

Kun tämän seurauksena Kuopion kuvernöörille lähetetyllä virkamuistiolla anoin suosiollista avustusta, saadakseni laillisen oikeuteni, katsoi kuvernööri oikeudekseen ei ainoastaan ryhtyä koettelemaan selkeään lakiin perustuvaa oikeuttani, vaan myös selittämään lain kohdat, joiden perusteella vaatimus muuttuu nykyisin pätemättömäksi.

Kuvernöörin päätöksen sisältö on pääkohdiltaan seuraava: Teidän Keisarillisen Majesteettinne armollinen päätös on kyllä vahvistanut minun oikeuteni. Kuitenkin kun Teidän Keisarillisen Majesteettinne armollinen lukio- ja koulujärjestys määrää Kuopion kaupungin hankkimaan juuri perustetun ala-alkeiskoulun opettajille tarpeellisia asuntoja, niin kuvernööri pyrkii tähän perustuen julistamaan teidän Keisarillisen Majesteettinne päätöksen kumotuksi, johon alamaisesti on vedottu. Kuvernöörin harkinnan mukaan siis uusi velvollisuus vapauttaa Kuopion kaupungin Teidän Keisarillisen Majesteettinne aiemmin määräämistä sitoumuksista, ja oikeutta vuokrarahan saamiseen kaupungilta, jonka Teidän Keisarillinen Majesteettinne on armollisesti myöntänyt yläalkeiskoulun rehtorille, kuvernööri pitää liian hyvänä siirrettäväksi toiselle henkilölle, kun hänellä on oikeus saman kaupungin asuntoon. Lisää tukea tällaiselle ”harkinnalle” kuvernööri hakee lukio- ja koulujärjestyksen armollisesta säädöksestä, jonka mukaan muiden oppilaitosten vuokrarahat opettajille maksaa valtio, ”tapauksissa, jotka valtio tai erityiset säädökset osoittavat”. Siten kuvernööri ”harkitsee”, että Teidän Keisarillisen Majesteettinne armollisesti maan eri oppilaitosten opettajille myöntämänne suuret etuisuudet riistävät muita opettajia, joille samoja etuja ei ole myönnetty, myös ne vähäiset palkkavarat, joita he nauttivat Teidän Keisarillisen Majesteettinne korkean päätöksen mukaan.

Näin periaatteeton laintulkinta, vaikka onko tässä esiintynyt laintulkintaa ollenkaan, ei ainoastaan sen soveltamista, ei mitenkään voi saada Teidän Keisarillisen Majesteettinne hyväksyntää, kun siten kaikki Teidän Keisarillisen Majesteettinne alamaisten lailliset oikeudet jätettäisiin alempien viranomaisten mielivallan varaan. Uusi velvollisuus voi varmasti yhtä vähän vapauttaa aiemmasta velvollisuudesta kuin Teidän Keisarillisen Majesteettinne jonkin alamaisen etu voi riistää muilta heidän laillista oikeuttaan. Kuitenkin näihin syihin perustuen kuvernööri Kuopiossa kykenemättä vetoamaan mihinkään säädökseen, joka olisi kumonnut Teidän Keisarillisen Majesteettinne päätöstä 27. kesäkuuta 1832, katsoi Kuopion kaupungin vapautetuksi velvollisuudestaan maksaa Kuopion yläalkeiskoulun rehtorille vuokrarahaa, tai päätti olla myöntämättä hänelle tätä oikeutta, ja julisti vedotun Teidän Keisarillisen Majesteettinne armollisen päätöksen pätemättömäksi. Tästä toimenpiteestä, että kuvernööri Teidän Keisarillisen Majesteettinne käskyn edessä kieltäytyy toimittamasta velvollisuutta esittäen sitä vastaan ainoastaan arveluja siitä, miten pitäisi olla, rohkenen alamaisimmin valittaa, ja pyytää yhtä alamaisesti, että kuvernööri armollisesti määrättäisiin vastoin Kuopion kaupungin asukkaiden niskoittelua auttamaan minua saamaan vuokrarahat, jotka pappisprivilegiot, Teidän Keisarillisen Majesteettinne päätös, johon alamaisimmin on vedottu, ja toimittamani rehtorin viran valtakirja takaavat.

Pysyn syvimmin alamaisimmin kunnioittaen, uskollisena ja innokkaana

Suurivaltaisimman Armollisimman Keisarin ja Suuriruhtinaan

Teidän Keisarillisen Majesteettinne

kaikkein alamaisimpana ja uskollisimpana alamaisena

Joh; Vilh; Snellman

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: