Ritarihuonevaliokunnan mietintö privilegioetuisuuksien kumoamisesta, lausunto valtiopäivillä 6.4.1872

Tietoka dokumentista

Tietoa
6.4.1872
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Herra Snellman: Pyydän nöyrimmin saada äänelläni kannattaa niiden herrojen mielipidettä, jotka toivovat esityksen palauttamista valiokunnalle. Teen näin kuitenkin toisesta syystä, koska katson omasta puolestani valiokunnan voivan helposti sivuuttaa koko esityksen. Kaupunkikunnalla on paljon menoja virkamiesten palkkauksesta, katujen kunnossapidosta, katuvalaistuksesta, maanteiden kunnossapidosta, sotaväen majoituskustannuksista jne. Kunnat arvioivat vuotuiset menonsa ja kantavat sitten jäseniltään veroina sen, mitä näiden menojen kattamiseen tarvitaan. Jos veronkanto tapahtuu armollisessa ehdotuksessa ehdotetulla tavalla, niin että talot arvioidaan lainkaan katsomatta talonomistajan omaisuuteen, vain siksi, että he ovat talonsa rakentaneet, niin silloin katson, että koko kunnallisasetusesitystä ei pidä hyväksyä vaan hylätä. Valiokunnan pitäisi siksi minun nöyrän mielipiteeni mukaan kokonaan poistaa ehdotuksesta § 56. Maahan kohdistuvasta maaverosta valitetaan; ne verot ovat kuitenkin vuosisatoja vanhoja; ne ovat muuttuneet pysyväksi koroksi, jonka jokainen ottaa maata hankkiessaan huomioon. Kaupungissa maaveroa on jatkuvasti korotettu, ja kunnallisasetusesityksessä ehdotetaan nyt, että näin jatkuisi, Jumala tietää miten kauan. On kuitenkin selvää, että kun talolle pannaan vero, niin talon omistajalta otetaan pois pääoma, joka vastaa tätä veroa korkona. Jos pannaan 60 markan vero, menettää talo 1 000 markan pääoman. Jos sellaista menettelyä jatketaan, niin talojen rakentaminen käy vähitellen aivan mahdottomaksi ja kaupungit kulkevat omaa perikatoaan kohti. Nyttemmin, kun maassa on otettu käyttöön suostunta, on kaupungeilla peruste verotuksen määräämiseksi. Kaikki verot olkoot tuloveroja, silloin se on oikeudenmukaista. Kaupungeissa, niin pieniä kuin ne maassamme ovatkin, on helppo asettaa kaikille sellainen vero; se on varsin oikeudenmukaista ja kohtuullista. Jos kaikille asetetaan sellainen tulovero, niin yksikään talonomistaja tuskin kieltäytyy maksamasta veroa. Vaikka talonomistajalla olisikin etuoikeus olla vapautettu majoituksesta ja maantien rakentamisesta, ei häntä silti ole vapautettu maksamasta sitä prosenttia kaupungin menoista, joka mahdollisesti kannetaan näitä tarkoituksia varten. Omasta puolestani aion päättäväisesti käyttää ääneni kaikenlaisia taloihin kohdistuvia veroja vastaan, lukuun ottamatta niistä saatavan tulon verottamista, koska sellaisen veron säilyttäminen on kohtuutonta. Jos esitys palautetaan valiokuntaan, on valiokunnalla tilaisuus ottaa tämä huomioon.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: