Carl Gustaf Ottelinille, konsepti

Tietoka dokumentista

Tietoa
31.8.1843
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

31.8.1843

 

Korkeasti kunnioitettu Herra Tohtori ja Piispa 

 

Velvollisuuteni on kunnioittavimmin ilmoittaa Herra Tohtorille ja Piispalle, että olen velvollisuuteni mukaisesti ottanut tämän kuun 24. päivänä vastaan täkäläisen yläalkeiskoulun rehtorin viran. Ne neuvottelut Ruotsissa, jotka vielä heinäkuussa tekivät lähimmän tulevaisuuteni ratkaisun epävarmaksi ja joista minulla oli kunnia luottamuksellisesti kertoa, päättyivät ratkaisuun siten, että kyseessä olevaan professuuriin ilmoittautui neljä hakijaa eikä sen julistaminen uudelleen avoimeksi siis tullut kysymykseen. Ilman tuollaista kanslerin virkatointa, jonka olisin voinut arvioida minulle edulliseksi lupaukseksi, en voinut enkä halunnut luopua siitä varmemmasta vaikkakin niukasta tulolähteestä, jonka olen jo saanut Herra Tohtorin ja Piispan hyväntahtoisuuden ansiosta.

Asemani koulussa on niin uusi, etten pysty esittämään luotettavaa kertomusta sen tilasta. Minulla ei valitettavasti ole omia koulupojan kokemuksiani parempia perusteita arvioidakseni vaatimuksia, joita siihen voidaan kohdistaa. Verrattuna Oulun triviaalikouluun, jossa itse sain kouluopetukseni ja jonka lopputodistuksen saaneet oppilaat siihen aikaan pääsivät yliopistoon suoraan, totean Kuopion koulun monessa suhteessa tasoltaan heikommaksi, etenkin kielten ja ennen muuta latinan opetuksessa. Viimeksi mainitussa asiassa vika johtunee pääasiassa seuraavista syistä: 1. opetuksessa käytettyjä etymologiaan perehdyttäviä harjoitusesimerkkejä ei käydä läpi kulloisenkin kieliopin kohdan yhteydessä; 2. mainituista harjoitusesimerkeistä siirrytään suoraan Corneliuksen [C. Nepos] tekstin selittämiseen, mikä johtaa mainittua kirjailijaa käsittelevän kurssin pitkittymiseen siinä määrin, että 3. siirtyessään neljännelle luokalle oppilaat ovat oppineet hänen kirjansa melko epätäydellisesti, ja 4. latinan kirjoitusharjoituksia on pahoin lyöty laimin. Ensimmäisessä ja 4. kohdassa mainitut puutteet olemme ala-alkeiskoulun opettajien kanssa yhdessä pyrkineet heti poistamaan ja aiomme Herra Tohtorin ja Piispan suostumuksella mahdollisimman pian ottaa käyttöön jonkin sopivan alkeiskirjan luettavaksi toisella luokalla ennen kuin Corneliukseen käydään käsiksi. Kun uusi koulujärjestys ei määrää kreikan kieltä lainkaan opetettavaksi kolmannella luokalla, tässä kielessä edistyminen jää pakostakin äärimmäisen vähäiseksi. Matematiikasta sekä historiasta ja maantieteestä ehditään kuitenkin käydä läpi kutakuinkin riittävät oppimäärät.

Haluan tässä yhteydessä kunnioittavimmin korostaa, ettei edellä esitetyn tarkoituksena ole mitenkään syyttää herroja opettajatovereita. Seikat, joita pidän puutteina, juontuvat vanhasta käytännöstä, ja jokainen opettaja, sikäli kuin olen voinut havaita, on kaupungissaan uutterasti työskennellyt välittääkseen oppilaille tavanmukaisen oppimäärän. Minulla ei ole aihetta kiittää erikseen jokaista herroista opettajatovereistani pelkästään siitä hyväntahtoisuudesta, jota osoittaen he ovat ottaneet minut vastaan, vaan myös niistä yhteisiä pyrkimyksiämme koskevista hyödyllisistä neuvoista, joilla he tukevat minua ottaen kokemattomuuteni huomioon, sekä siitä lämpimästä innostuksesta, jota he osoittavat toimiakseen tavalla, jonka me olemme yhdessä uskoneet koituvan koulun menestykselle eduksi – ketään tämän kiitoksen piiristä pois sulkematta.

Minun on vielä mainittava muuan seikka, ja pyydän nöyrimmästi, ettei Herra Tohtori ja Piispa pahastu siitä. Havaitsen nimittäin koulun asiakirjoista, että arvoisa tuomiokapituli on suuresti kunnioitetussa kirjelmässään 12. tammikuuta 1842 antanut koulun noudatettavaksi ”suunnitelman lukujärjestykseksi”. Tätä ”suunnitelmaa” ei tähän mennessä ole opetuksessa tarkoin noudatettu. Osaksi siinä tarkoituksessa, ettei vanhasta käytännöstä luovuttaisi ilman kokemuksen tuomaa tukea, osaksi sen käsitykseni perusteella, ettei suunnitelmaa voida kaikilta osin menestyksekkäästi noudattaa tällä paikkakunnalla, olen rohjennut lukujärjestyksen laadinnassa poiketa tästä suunnitelmasta. Merkittävin poikkeama on voimistelu- ja laulutuntien siirtäminen aamusta klo 8–9 iltapäivään klo 5–6, jolloin oppitunnit eivät aamupäivin jatku pitempään kuin klo 12:een, kuten vanha tapa on ollut, mutta alkavat sitä vastoin iltapäivällä klo 3. Muuan syy tämän järjestyksen säilyttämiseen on myös se, että useimmissa talouksissa täällä syödään päiväateria ennen *** klo *** 12:een. Voimistelun osalta olen hankkinut tästä asiasta lääkärin lausunnon. Lisäksi kunkin tunnin oppiaineet on määrätty myös ottaen huomioon sekä niiden omaksumisen suhteellisen helppouden tai vaikeuden oppilaiden kannalta sekä aikojen sopimisen ao. herroille opettajille, koska saman opettajan opetustuntien hajanaisuus ensinnäkin sitoo tarpeettomasti hänen aikaansa ja pakostakin johtaa myös joidenkin tuntien pitämättä jäämiseen, miltä taas vältytään, kun opettajan on tunnin päätyttyä vain siirryttävä luokasta toiseen. Olen katsonut velvollisuudekseni ilmoittaa tästä asiasta korkeasti kunnioitetulle Herra Tohtorille ja Piispalle ja omasta puolestani odottaa kunnioittavasti niitä käskyjä, joita tämä saattaisi aiheuttaa. Olen toisaalta pitänyt sangen tarkasti huolta siitä, että lukujärjestykseen on otettu kaikki ne oppiaineet ja oppituntien määrät, jotka mainitussa arvoisassa suunnitelmassa määrätään.

Vararehtorille ja rehtorille suopeasti myönnettyä lupaa vaihtaa opetusaineita keskinäisen sopimuksensa mukaisesti olemme maist. Schildt ja minä käyttäneet, ja minulla on kunnia ilmoittaa tästä asiasta korkeasti kunnioitetulle tuomiokapitulille kunnioittavimmin tässä postilähetyksessä.

Lopuksi saanen mitä kunnioittavimmin kiittää siitä suopeasta ja hyödyllisestä kirjeestä, jolla Herra Tohtori ja Piispa on suvainnut kunnioittaa minua vastaukseksi kunnioittavimpiin kirjeisiini. Olosuhteet riistivät minulta Porvoon kautta matkustaessani sen ilon, että olisin voinut esittää kiitokseni suullisesti. Täten sulkeudun Korkeasti kunnioitetun Herra Tohtorin ja Piispan hyväntahtoiseen suosioon edelleenkin.

Syvimmällä kunnioituksella