Armfelt, Alexander

Armfelt, Alexander

1794–1876. Kreivi. Kapteeni 1821. Suomen Pankin johtaja 1827–32. Ministerivaltiosihteerin apulainen 1834–41. Suomen ministerivaltiosihteeri 1841–1876. Yliopiston asiain esittelijä, myöh. Helsingin yliopiston kansleri.

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
15.1.1864
Pietarissa 15./27.1.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Oheen liitetyssä kirjeessä esitetyn anomuksen johdosta minulla on kunnia pyytää Herra Senaattorilta lausuntoa siitä, voiko Suomen valtiovarainhallinto ryhtyä minkäänlaisiin toimiin edistääkseen herra von Derviez'n esittämän tavoitteen saavuttamista. Minun on tässä yhteydessä lisättävä: että Hänen Ylhäisyytensä valtiovarainministeri on ilmaissut yksityisesti minulle olevansa hyvin kiinnostunut herra von Derviez'n anomuksen myönteisestä käsittelystä, koska Moskovan–Rjazanin rautatien rakennustyön loppuun vieminen riippuu su...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
5.2.1864
Pietarissa 5./17.2.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Koska Hänen Keisarillinen Korkeutensa Perintöruhtinas esitti äskettäin toivomuksen, että hän saisi nähdäkseen katsauksen Suomen valtiontalouden nykyiseen järjestelmään, otan vapauden tiedustella Herra Senaattorilta, haluaisiko Herra Senaattori, joka parhaiten tuntee maan nykyiset rahaolot, esittää tällaisen lyhyen katsauksen, joka sitten esitetään käännöksenä Hänen Keisarilliselle Korkeudelleen. Täydellisintä kunnioitustani vakuuttaen minulla on kunnia olla Suuresti kunnioitetun Herra Senaattorin nöyrin palvelija Alex. Arm...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
8.2.1864
Pietari 8./20.2.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori.    Sen johdosta, että Herra Senaattori on pyytänyt minua välittämään Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen senaatin alamaisen anomuksen muutoksen tekemisestä Suomen tulevaan rahajärjestelmään, minun on valmisteltava Herra Senaattoria siihen, että tähän anomukseen ei luultavasti suostuta. Päättelen tämän siitä, mitä Hänen Majesteettinsa sanoi, kun ilmoitin hänelle suullisesti, että tähän tähtäävä ehdotus on saapunut. Ehdotus on kuitenkin annettu komitean tarkastettavaksi. Tässä yhteydessä minun on mielestäni ilmoitettava kuluvan ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
27.2.1864
Helsingissä 27.2.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Suotakoon minulle anteeksi, että jälleen uuvutan Jalosukuista Herra Kreiviä pitkällä esitykselläni. Senaatti lähettää Hänen Majesteetilleen alamaisen anomuksensa kuoletuslainarahaston lainojen vuotuisen koron nostamisesta 4:stä 5:een prosenttiin. Vaikka tämä koron nostaminen on täysin aiheellista, äänestyspöytäkirjasta ilmenee eriävä mielipide, jonka perusteluissa monet asiat on esitetty väärässä valossa. Kuoletuslainarahasto, jonka pääoma on nyt lähes 1 ½ miljoonaa ruplaa, on muodostettu vain vähäiseltä osaltaan entisistä maanviljelys-,...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
19.2.1864
Pietarissa 19.2./2.3.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Ratkaistakseen herätetyn kysymyksen siitä, voidaanko tullimaksujen maksamisen vakuudeksi ottaa vastaan Suomen 4 prosentin obligaatioita, keisarikunnan valtiovarainministeriön luottolaitoskanslia on Suomen valtiosihteerinvirastolle tämän helmikuun 13./25. päivänä lähettämässään kirjeessä pyytänyt saada mahdollisimman pian otteita näitä obligaatioita sekä muita Suomen valtion ja pankin liikkeellä olevia, korkoa tuottavia arvopapereita koskevista säädöksistä sekä mikäli mahdollista tiedon niiden tuoreimmasta kurssista. Tämä...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
5.3.1864
Pietarissa 5.3.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Sen johdosta, mitä Herra Senaattori mainitsee viimeksi saapuneessa kirjeessään juuri päättyneen helmikuun 27. päivältä senaatin anomuksesta, että pankin kuoletuslainarahaston lainojen korkoa saataisiin nostaa, minun on mielestäni ilmoitettava, ettei ole mitään syytä pelätä torjuvaa vastausta esitykseen tällaisesta mielestäni varsin hyvin perustellusta ja vallitsevan tilanteen vaatimasta toimenpiteestä. Mitä sen sijaan tulee kysymykseen ehdotetusta Suomen rahajärjestelmän muutoksesta, voin valitettavasti ainoastaan toistaa jo e...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
10.3.1864
Helsingissä 10.3.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Minulla on kunnia esittää kunnioittavin kiitokseni siitä erinomaisesta hyväntahtoisuudesta, jota osoittaen Jalosukuinen Herra Kreivi vaivautuu niin usein suomaan minulle kunnian ja ilon ottaa vastaan kirjeellisiä tiedonantojaan. Olen pahoillani siitä, etten ole vielä kyennyt täyttämään saamaani tehtävää luovuttaa Hänen Keisarillisen Korkeutensa Perintöruhtinaan käytettäväksi kuvaus valtiontaloudestamme. Ainoastaan valtion tulo- ja menoarvion sekä tilinpäätöksen yhden kappaleen luovuttamisesta ei kuitenkaan olisi juuri minkäänlaista hyöty...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
11.3.1864
Pietarissa 11./23.3.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Herra Senaattorin ilmoitettua, että Herra Senaattorin hyväntahtoisesti tehtäväkseen ottama kuvauksen laatiminen Suomen valtiontaloudesta vaatii vielä työtä jonkin aikaa, pidän velvollisuutenani ilmoittaa tiedoksi, että Hänen Keisarillinen Korkeutensa Perintöruhtinas aikoo ennen pitkää lähteä matkalle ja että kyseessä olevan työn valmistuminen mitä pikimmin on tästä syystä toivottavaa, jotta se voitaisiin esittää Hänen Keisarilliselle Korkeudelleen ennen tämän lähtöä; ja minulla on kunnia täydellisintä kunnioitustani vakuu...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
16.4.1864
Helsingissä 16.4.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Olen hyvin pahoillani siitä, etten ole voinut saada Jalosukuisen Herra Kreivin tilaamaa esitystä valmiiksi aikaisemmin. Jos tämäntapaisella esityksellä halutaan olevan edes jonkinmoista arvoa, sen laatiminen on kuitenkin pitkä työ. Sellaista en ole voinut ajatella. Esityksen – ja ajan – lyhyys, jota ei voida välttää, on estänyt sen. Nyt lähetetty selostus sisältää tästä syystä vain tulo- ja menoarviota koskevia valaisevia huomautuksia sekä lisäksi tietoja rahajärjestelmästämme ja muutamia sitä koskevia mietteitä. Käsitykseni mukaan tässä...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
14.4.1864
Pietarissa 14./26.4.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Samalla kun minulla on kunnia ilmoittaa Herra Senaattorille, että pyydetty esitys Suomen rahajärjestelmästä on luovutettu, käytän tilaisuutta esittääkseni Herra Senaattorille vilpittömän kiitokseni siitä suuresta työstä, jonka Herra Senaattori on tehnyt laatiessaan kyseessä olevan arvokkaan ja valaisevan esityksen, ja minulla on kunnia olla täydellisintä kunnioitustani vakuuttaen Suuresti kunnioitetun Herra Senaattorin nöyrin palvelija Alex. Armfelt    
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: