Dokumentit

PERSOONALLISUUDEN IDEAN SPEKULATIIVISEN KEHITTELYN YRITYS Tübingen 1841

1.1.1841
  ALKUSANAT   Jotta tämä kirjanen ei jäisi ilman asiaan kuuluvia alkusanoja, tekijä käyttää tilaisuutta hyväkseen sanoakseen jotain teoksesta ja hiukan enemmän itsestään. Jos teoksessa sanottaisiin jotain, mitä käsitellystä aiheesta ei vielä toistaiseksi ole sanottu eikä kuultu, silloin se vastaisi...

Lahjoitusmaatilojen lunastaminen valtionlainalla, lausunto senaatin täysistunnossa 6.2.1865

6.2.1865
…jolloin senaattori Snellman ilmoitti mielipiteensä kirjallisena: Koska Hänen Keisarillisen Majesteettinsa tätä asiaa koskevassa armollisessa esityksessä säädyille on myös ehdotettu kotimaista lainaa keinona lahjoitusmaatilojen lunastamiseksi, ja säädyt ovat vaihtoehtoisena hyväksyneet tämän keinon...

Protokollasihteerin viran täyttö senaatin talousosastossa (esimerkki korkean virkamiehen nimityksestä), lausunto senaatin talousosastossa 14.2.1865

14.2.1865
…jolloin senaattori Snellman lausui seuraavaa: Harkitessaan hakijoiden virkaikiä senaattori katsoi, että hänen tulee asettaa ehdolle: ensimmäiselle sijalle: kanslisti, protokollasihteeri Hjelt, joka tultuaan merkityksi kirjoihin 19. joulukuuta auskultanttina Turun hovioikeuteen on 22. tammikuuta...

Alempien virkamiesten palkankorotuksista valtion tulo- ja menoarvion yhteydessä, lausunto talousosastossa 16.2.1865 (sub secreto [salainen])

16.2.1865
12. Kun nyt ne lisäykset, joita senaatti aiemmin oli päättänyt anoa, on merkitty pöytäkirjaan, katsoi senaattori velvollisuudekseen ilmoittaa, että ne menojen lisäykset, jotka Hänen Keisarillinen Majesteettinsa on jo hyväksynyt, ja ne, joista senaatti on ennen tätä tehnyt alamaisen anomuksen,...

Kotšubein lahjoitusmaatilan myyminen, lausunto senaatin talousosastossa 2.3.1865

2.3.1865
…toi senaattori Snellman esiin seuraavan eroavuuden: Senaattori oli tiettyjen erityisten syitten nojalla samaa mieltä siitä, että kyseisten tilojen lunastamisen kruunun laskuun tulisi tapahtua, vaikka niistä vaaditun kauppahinnan kerralla maksaminen nykyoloissa kävisikin kruunulle raskaaksi, kun...

Venäjän ja Yhdysvaltojen välinen sopimus konsulaateista, lausunto senaatin täysistunnossa 6.3.1865

6.3.1865
Senaattori Snellman, joka keisarillisen senaatin kokouksessa viimeksi kuluneen kuun 27. päivänä oli lähempää tarkastelua varten pidättänyt itsellään keisarillisen senaatin talousosaston 22. päivänä kyseistä kuuta laaditun pöytäkirjan otteen liitteet, jotka koskivat ehdotettua Venäjän keisarikunnan...

Ritarihuonejärjestyksen muuttaminen, lausunto senaatin täysistunnossa 20.3.1865

20.3.1865
…jolloin senaattori Snellman – lausui katsovansa, että hänen tuli kiinnittää Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armollinen huomio nykyisin voimassa olevan ritarihuonejärjestyksen 10. pykälään ehdotettuun muutokseen, nimittäin että suvun päämiehellä, eikä suvulla, olisi oikeus nimittää sen...

Vastine säädyille tehtyyn esitykseen uusista verolisistä, lausunto senaatin täysistunnossa 27.3.1865

27.3.1865
Senaattori Snellman esitti omasta puolestaan alamaisimmin säädyille tehdyn esityksen hylkäämistä uusien verolisien osalta: 27: e.) useitten sairaaloitten perustamiseksi maahan; g.) maanmittausvirkakunnan lisäämiseksi; i.) merimittausten toimeenpanemiseksi Pohjanlahdella; k.) alkeisoppikoulujen...

Turun kuuromykkäkoulu, lausunto senaatin talousosastossa 6.4.1865

6.4.1865
…jolloin senaattori Snellman ensimmäisenä [istumajärjestyksessä] lausui mielipiteensä – ja katsoi omasta puolestaan hyvin perustelluiksi yllä käsitellyt alamaiset esitykset kyseisen kuuromykkien oppilaitoksen mainitussa tarkoituksessa tapahtuvan uudelleenjärjestelyn hyödyllisyydestä ja...

Ehdotusta uudeksi kalastussäännöksi, lausunto senaatin täysistunnossa 8.5.1865

8.5.1865
…josta asia on tähän asti riippunut, ilmoitti senaattori Snellman, että kun keisarillinen senaatti ei yllä käsitellyssä alamaisessa lausunnossaan ollut havainnut olevan syytä olla hyväksymättä säätyjen asiassa ilmaisemia toivomuksia, oli tällöin edellytetty, että keisarillisessa senaatissa...

Aikaväli

Dokumenttityypit