Dokumentit

Esitys valtiopäiväsäädösten pykälistä 48, 49 ja 66, lausunto senaatin täysistunnossa 19.2.1866 (sub secreto)

19.2.1866
Senaattori Snellman, jonka mielipiteeseen senaattori, vapaaherra Gripenberg yhtyi, lausui: 48. §:ään saanen alamaisena ehdottaa seuraavaa lisäystä ensimmäiseen momenttiin: ”Kirjallinen lausunto on annettava pöytäkirjan pitäjälle heti sen tultua ääneen luetuksi. Jos säädyn jäsen, joka on ilmaissut...

Venäjän kielen käyttö tuomioistuimissa, lausunto senaatin täysistunnossa 19.2.1866

19.2.1866
Senaattori Snellman lausui – että koska Viipurin hovioikeus ei ole, niin kuin sen olisi pitänyt, ulottanut mainittua lausuntoaan myös hovioikeuden tuomiopiiriin kuuluviin alioikeuksiin ja viranomaisiin, halusi senaattori, ennen kuin senaattori antaa asiassa lopullisen suostumuksensa, kehottaa...

Suomen Pankin hallitus ja hoito, lausunto senaatin täysistunnossa 26.2.1866

26.2.1866
Senaattori Snellman rohkeni alamaisimmin kiinnittää Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armollista huomiota säätyjen esitykseen, joka koskee alkuperäisrahaston käyttöä, koska siinä on valtiontaloudellisesta näkökulmasta katsoen muodollinen virhe. Säädyt nimittäin toivovat, että alkuperäisrahaston...

Suomen Pankin kassavaranto, lausunto senaatin talousosastossa 28.2.1866

28.2.1866
Senaattori Snellman oli kysymyksessä, joka koski Suomen rahan lyömistä Suomen Pankissa säilytettäviä samanlaatuisia hopearuplan kolikkoja käyttäen, samaa mieltä vapaaherra von Bornin kanssa, poiketen hänestä kuitenkin siltä osin, että senaattori ei halunnut määritellä käytettävien ruplan kolikoiden...

Ruotsalaisen normaalikoulun rakennussuunnitelma, lausunto senaatin talousosastossa 13.3.1866

13.3.1866
Senaattori Snellman katsoi, ettei normaalikoulun ehdotettua suunnitelmaa ole syytä ryhtyä muuttamaan vapaaherra von Bornin esittämällä tavalla. Valtiontaloudelliselta kannalta olisi yhden suuremman koulun rakentaminen ja ylläpitäminen edullisempaa kuin usean pienen, ja samoin olisi muissa maissa...

Hopeavarannosta huolehtiminen rahanlyömistä varten, lausunto senaatin talousosastossa 21.3.1866

21.3.1866
Senaattori Snellman halusi kiinnittää pankin johtokunnan huomiota siihen, että hypoteekkirahastoa koskevien tulo- ja menoarvioitten mukaan Hypoteekkiyhdistys oli lokakuussa 1865 nostanut talletuksestaan 2 815 000 markkaa, joka johtokunnan siis olisi tullut pitää käytettävissä rahahopean hankintaa...

Tervun rälssitilaa koskevat maksut, lausunto senaatin talousosastossa 28.3.1866

28.3.1866
Valtiovaraintoimituskunnan ensimmäisen osaston päällikkö, senaattori Snell­man, palautti tällä kohden mieleen, kuinka keisarillinen senaatti oli viime vuoden toukokuun 3. päivänä ja tämän vuoden helmikuun 14. päivänä, muun muassa mitä tulee veronkantoon entiseen Viipurin läänissä sijaitsevaan...

Senaatin ja sen alaisten laitosten muutosehdotus, lausunto senaatin täysistunnossa 5.4.1866 (sub secreto)

5.4.1866
Senaattori Snellman lausui seuraavaa: Siltä osin kuin ehdotus koskee korkeimman oikeuden irrottamista senaatista, on sen perustelu päivänselvä. Mutta noiden kahden kollegion perustamiselle nyt ehdotetussa muodossa ei ole esitetty perusteluja, joiden voitaisiin katsoa osoittavan ne välttämättömiksi...

Mustalaiskansan olot, lausunto senaatin täysistunnossa 30.4.1866

30.4.1866
Senaattori Snellman lausui – että senaattori on tullut pohtineeksi, miten mustalaiskansa, jota Suomessa voidaan papiston antamien tietojen mukaan katsoa oleskelevan noin seitsemänsataa henkeä, jakautuneina eri hiippakuntiin siten, että heidän lukumääränsä Turussa on satakuusikymmentäneljä,...

Kalastuspaikan luovuttaminen lappalaisille, lausunto senaatin täysistunnossa 7.5.1866

7.5.1866
Senaattori Snellman lausui – että mikäli Hänen Keisarillinen Majesteettinsa ei katso sopivaksi, että 15. helmikuuta 1864 annetussa asetuksessa selostetulla vaihtoehtoisella tavalla Venäjän keisarikunnalle luovutetun Siestarjoen kivääritehtaan ja sen lähialueen vastineeksi Suomelle vastaisuudessa...