Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 19.3.1849

Tietoka dokumentista

Tietoa
19.3.1849
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Nöyrin esitys!

 

Kun varsin usein on käynyt niin, että täkäläisen yläalkeiskoulun opetushenkilökunnan palkkalaskelmat ovat olleet niin epämääräisiä tai virheellisiä, että neljännesvuosipalkat on ainoastaan asianomaisen talouspäällikön erityisen hyväntahtoisuuden ansiosta saatu nostetuksi ja viranhoitajien käytettäväksi, ja kun nyt erityisesti viimeksi eräytyneet kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen palkat on merkitty virkakohtaisiksi eikä niitä ole osoitettu nimeltä mainitulle viranhaltijalle tai viran hoitajalle ja tästä syystä palkkojen nostamisessa on jälleen jouduttu hankalaan tilanteeseen, jossa vt. talouspäällikkö on kuitenkin oikeuttanut minut tällä kertaa nostamaan omalla vastuullani myös ensimmäisen ja toisen kollegan sekä venäjänopettajan palkat, minun on nöyrimmästi ilmoitettava tästä tilanteesta ja yhtä nöyrästi anottava, että palkkajärjestelyt suoritettaisiin tulevaisuudessa siten, että kullekin viranhaltijalle tai virkaa hoitavalle henkilölle lasketaan hänelle kuuluva palkkasumma erikseen.

Minulla on kunnia erikseen ilmoittaa se nöyrimmin oheen liitetystä todistuksesta ilmenevä seikka, että ensimmäisen kollegan neljännesvuosipalkasta on ollut nostettavissa vain puolet ja että siis vt. ensimmäinen kollega P. P. Heinricius, jonka palkan Korkeimmin Kunnioitettu Herra Piispa, Tohtori ja Ritarikunnan jäsen ja Korkeasti Kunnioitettu Tuomiokapituli ovat määränneet 210 hopearuplaksi vuodessa, saa nyt vuosineljännekseltä vain 30 hopearuplaa; vt. kollega Heinricius on tästä syystä vaatinut minulta oikaisua ja laillisen palkkansa saamista, koska hän ei katso muuten voivansa jatkaa viran hoitamista.

Minun on siis esitettävä Korkeimmin Kunnioitetun Herra Piispan, Tohtorin ja Ritarikunnan jäsenen sekä Korkeasti Kunnioitetun Tuomiokapitulin sangen suopeasti ratkaistavaksi tämä asia sekä hra Heinriciuksen laillisen oikeuden toteuttamisen että koulun opetustoiminnan häiriöttömän jatkumisen osalta. Kuopiossa 19. maaliskuuta 1849.

Joh. Vilh. Snellman

 

 

Vertailu