Turun kuuromykkäkoulu, lausunto senaatin talousosastossa 6.4.1865

Tietoka dokumentista

Tietoa
6.4.1865
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

…jolloin senaattori Snellman ensimmäisenä [istumajärjestyksessä] lausui mielipiteensä – ja katsoi omasta puolestaan hyvin perustelluiksi yllä käsitellyt alamaiset esitykset kyseisen kuuromykkien oppilaitoksen mainitussa tarkoituksessa tapahtuvan uudelleenjärjestelyn hyödyllisyydestä ja tarpeellisuudesta. Mutta koska sellainen muutos, vaikka se rajoittuisikin vain omien tilojen ostoon tai rakentamiseen Turun kaupungissa sijaitsevalle koululle ja pienimuotoisen internaatin perustamiseen, vaatisivat suurempia menoja kuin mitä olisi muita yleisiä tarpeita ajatellen kohtuullista lähitulevaisuudessa käyttää kyseiseen tarkoitukseen, kun jo vuodesta 1859 lähtien on kuuromykkäinkouluille myönnetty määräraha, joka nyttemmin on vuosittain kaksikymmentäkaksituhatta neljäsataa markkaa, minkä johdosta myös senaatti alamaisessa kirjelmässään viime marraskuun 27. päivänä esitti säätyjen kuulemista seuraavilla valtiopäivillä niiden halukkuudesta myöntää kuuromykkien opetuksen tarkoituksenmukaisempaan järjestämiseen siihen tarvittava määräraha, katsoi senaattori, että hänen tuli alamaisimmin esittää, että jos Hänen Keisarillinen Majesteettinsa suvaitsisi armossaan hyväksyä mainitun esityksen, niin jatkotoimet nyt herätetyn kysymyksen johdosta lykättäisiin siksi kunnes säädyt ovat lausuneet asiasta mielipiteensä.

Muilta osin, ja koska kenraalikuvernööri on kirjelmällään 19./31. joulukuuta 1861 saattanut senaatille tiedoksi, että eräät henkilöt ovat vuosina 1858–1860 lahjoittaneet ja kenraalikuvernöörin edeltäjälle luovuttaneet erityisen kuuromykkien sivistyslaitoksen perustamiseksi yhteensä yhdeksäntuhatta hopearuplaa, uskoi senaattori hänellä olevan aihetta alamaisimmin esittää Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armollisesti harkittavaksi, voitaisiinko senaatin sallia, Turun kuuromykkäinkoulun johtokuntaa kuultuaan, paitsi käyttää noitten nyt korkoa kasvaviin obligaatioihin sijoitettujen ja Suomen Pankkiin tallennettujen, nyttemmin neljänkymmenenneljäntuhannen neljänsadanviidentoista markan suuruisten varojen korot, pitäen mainitun oppilaitoksen muuten nykyisessä kunnossaan, toistaiseksi jonkin verran laajentaa sitä järjestämällä siellä tilaa muutamalle sisäoppilaalle, vaan myöskin määrätä jokin maksu oppilaille, jotka haluavat päästä laitokseen ja joilla on varoja korvata ainakin joiltakin osin ylöspitonsa ja opetuksensa.

 

 

Vertailu