Liikenneolojen parantamista koskevan ehdotuksen johdosta, eriävä mielipide

Tietoka dokumentista

Tietoa
25.3.1863
Pvm kommentti: 
Pvm ei ole tarkka
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Me allekirjoittaneet valtiopäiville tehtävien esitysten kahdeksannen valmistelujaoksen jäsenet olemme liikenneolojen kehittämiseksi tehtävän ehdotuksen suhteen omaksuneet muusta komiteasta eriävän mielipiteen, jonka mukaan rautateitä olisi pidettävä ensisijaisina suuriin ja kalliisiin kanaviin nähden, ja sen mukaisesti antaneet asiasta erillisen ehdotuksen. Olemme tehneet näin edellyttäen, että säätyjen edessä voidaan osoittaa jokseenkin todennäköiseksi:

että hyvälaatuinen puutavara sietää kuljetuskustannukset ehdotetuilla rautateillä,

sekä että sen tulot voivat lähitulevaisuudessa kattaa liikenne- ja kunnossapitokustannukset.

 

Tätä tarkoitusta varten tarvittavien tietojen pitäisi siis olla nähtävissä Tie- ja vesikulkulaitosten ylihallituksen lausunnossa, mikäli se on säädyille annettavan Armollisen esityksen liitteenä (B).

Siinä tapauksessa lienee mainittu lausunto muutenkin perusteellisempi, laaditut ehdotukset perusteltuja ja väitteet jossain määrin todistettuja, koska muuten siitä ei olisi apua säätyjen harkitessa asiaa.

Kun allekirjoittaneiden laatima ehdotus on pääasiassa yhtäpitävä Tie- ja vesikulkulaitosten ylihallituksen esityksen kanssa, olisi sen mielestämme pitänyt sisältää vain lyhyt yhteenveto ylihallituksen lausunnosta. Jos siis tuo lausunto on täydellisempi, niin osa säädyille annettavan Armollisen esityksen nykyisestä sisällöstä voidaan ja tulee jättää pois.

Erityisesti on välttämätöntä, että vaikka ei ehditäkään laatia tarkempaa kustannusarviota osalle ylihallituksen puoltamista kanavoinneista, esitetään kuitenkin likimääräisiin laskelmiin perustuva maksimi kullekin säädyiltä pyydetylle rahamäärälle.

Koska kaikki näitä tapauksia koskevat numerotiedot puuttuvat Tie- ja vesikulkulaitosten ylihallituksen lausunnosta, eivät allekirjoittaneet ole voineet ehdotuksessa esittää laskelmia kulkulaitoksia varten tarvittavista määrärahoista.

 

Komitean jäsenet katsovat, että kun käsitellään kulkulaitoksia tai mitä tahansa muita hankkeita, joiden toteuttamiseen säädyiltä pyydetään määrärahoja, ei hallitus voi päätyä antamaan esitystä puoltamatta vakaasti sen hyväksymistä. Mitä kulkulaitoksiin tulee, sitäkin suuremmalla syyllä näin ei saa käydä, koska ensimmäisillä valtiopäivillä on mahdotonta hankkia edes vuosikymmenien ajaksi varoja kaikkien ehdotettujen liikennereittien avaamista varten. Niinpä ei riitä, että ratkaistaan tärkeä kysymys siitä, olisiko ensisijaisesti toteutettava rautateitä vai kanavia. Kun näiden kahden liikennemuodon välillä on valittu, on myös päätettävä, mikä tai mitkä ehdotetuista rautateistä tai kanavista tulee ensimmäisenä ottaa työn kohteeksi. Kummankin asian suhteen lienee siis hallituksen tarpeellista säätyjen päätöksenteon opastukseksi ilmaista käsityksensä ja esittää sen perustelu.

Myös nyt on komitean jäsenten mielipide ollut, että kaikki kyseiset asiat, koulujen perustaminen, rautateiden tai kanavien rakentaminen, järvenlaskut ja soiden ojitukset, majakoitten rakentaminen sekä vankilauudistus, tulisi hallituksen tuoda säädyille erillisinä esityksinä, joihin liittyy vakaa mielipide siitä, milloin ja millä tavoin kyseiset hankkeet olisi toteutettava, samoin kuin perustelut, jotka puhuvat tämän hallituksen käsityksen puolesta. Tällöin ei pidä vaieta mahdollisista arveluttavista seikoista ja vaikeuksista hankkeen toteuttamisessa, mutta vaihtoehtoisia esityksiä tulee tehdä vain siinä tapauksessa, että mitään ratkaisua ei ole voitu tehdä ennakolta.

Tämän välttämättömyys käy ilmi erityisesti kulkulaitosten osalta. Jos monien liikenneyhteyshankkeiden välinen valinta jätetään parille sadalle, neljään erikseen kokoontuvaan, asioita pohtivaan ryhmään jaetulle ja muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta asiassa täysin tietämättömälle edustajalle, on selvää, että koko asia jätetään sattuman varaan. Tästä vakuuttuneina komitean jäsenet olisivat laatineet ehdotuksen asiaa koskevaksi esitykseksi, mutta he katsovat materiaalin puutteen vuoksi olleensa siihen kykenemättömiä.

Että rautatiet yleensäkin myös Suomen kaltaisessa maassa, jossa väestöä on harvassa, jonka kulttuuri ei ole ehtinyt pitkälle ja jonka ilmasto on kovin pohjoinen, tarjoavat monia etuja kanaviin nähden, sen katsovat komitean jäsenet olevan mahdollista sanoa ja osoittaa. Kokemus on myös kaikissa maissa osoittanut, että rautatiet vaikuttavat kanavia nopeammin maanviljelyksen, manufaktuuriteollisuuden ja kaupan ja näiden mukana henkisen kulttuurin kohentumiseen. Myös Suomeen suunniteltujen rautateiden muodostamalla järjestelmällä on mitä ilmeisimmät perustelunsa, eikä muunlaista ole ainakaan nähty tai kuultu ehdotettavan. Voidaan lisätä, että sekä rautateiden että kanavien toteuttamiseen tarvittavia suuria summia ei pidä myöntää vain tämän hetken tai lähimmän tulevaisuuden tarpeita ajatellen. Niitä käytettäessä on otettava huomioon pysyvä ja kaukaisemman tulevaisuuden vaatimuksia vastaava hyöty, koska tarkoitusta varten on joka tapauksessa otettava lainaa, jonka takaisinmaksuajan on oltava lähes puoli vuosisataa. Kun lainan maksu on päättynyt, ei tuolloin pidä voida sanoa, ettei järjestelmä enää vastaa tuon ajan tarpeita.

Ja kun erityisesti harkitaan Suomeen rakennettavia rautateitä ja kanavia koskevia ehdotuksia, ottaen huomioon niiden kustannukset ja niistä odotettava hyöty, niin havaitaan, että kustannukset, jotka koituvat läntisen Hämeen järvien (Längelmäen järvien, Mallasveden ja Sääksmäen järvien) yhdistä­misestä mereen kanavateitse, rakentamalla kanavat näistä järvistä Päijänteeseen ja sieltä Suomenlahteen, olisivat yhteensä 5 260 000 ruplaa. Valmiin rautatien kaksi sivurataa, Hämeenlinnasta Tampereelle ja Riihimäeltä Vesijärven rannalla sijaitsevaan Lahteen, sekä kanavan rakentaminen tämän järven ja Päijänteen välille, maksaisivat laskelmien mukaan vain 4 163 000 ruplaa. Kuitenkin jättäisivät ehdotetut kanavat koko Näsijärven suuren vesistön koskematta, kun taas rautatie Hämeenlinnasta Tampereelle voi kerätä liikennettä sekä tästä vesistöstä että edellä mainituilta järviltä. Lisää kustannuksia tulisi vain helpomman yhteyden rakentamisesta Mallasveden ja Sääksmäen järvien välille, minkä kustannuksista ei kuitenkaan ole käytettävissä laskelmia.

Mutta kun vertaillaan ehdotettuja kanavia ja rautateitä, on kuitenkin välttämättä erään seikan oltava selvitettynä, jotta voitaisiin perustellusti päättää, kumpaa liikennemuotoa on suosittava täällä Suomessa ja erityisesti mainittujen linjausten osalta. On nimittäin lähes välttämätön ehto, että niin kalliiden liikennereittien tulee ainakin pian tulevaisuudessa kattaa vuotuiset ylläpitokustannuksensa niiden käytöstä saatavilla tuloilla.

Tämän osalta on toivottava, että ainakin Päijänteen ja meren välinen kanava olisi niin vilkkaasti liikennöity, että myös ne suurehkot toimenpiteet, jotka vasta pitkien aikojen kuluttua ovat kanavilla tarpeen, voitaisiin kattaa säästetyillä tuloilla. Sitä vastoin tarvitaan laaja tilastollinen tutkimus, jotta voitaisiin jokseenkin varmasti selvittää kyseinen seikka yllämainittujen rautatielinjojen suhteen. Rautateillä kuluminen ja korjaukset tapahtuvat nimittäin varmasti ja tasaisesti, ja niihin tarvittavat kustannukset voidaan säästää tuloista vain vaivoin, koska suuri osa sen käytöstä saatavista maksuista menee käyttökustannuksiin ja hallintoon.

Näiltä osin eivät komitean jäsenet ole saaneet lainkaan tietoja ja laskelmia, ja komitean jäsenet valittavat, ettei heillä ole ollut onni saada joukkoonsa ketään, jolla olisi teknistä näkemystä sekä kyseisiin asioihin liittyviä opintoja ja kokemusta, joita tarvitaan tällaisten näin vastuullisten ja vaikeasti ratkaistavien kysymysten harkintaan.

Vielä on kuitenkin tällä kohden tarkasteltava, voivatko ne tavarat, joiden kuljetus rautateitse voi tulla kysymykseen, kestää rautateiden väistämättä kalliit kuljetuskustannukset. On oletettava, että puutavara on vielä monina vuosina merkittävin sisämaan ja meren välillä kuljetettava tavara, ei ainoastaan massansa vaan myös arvonsa puolesta. Siksi on välttämättä selvitettävä, kestääkö tämä tavara kustannukset, jotka koituvat sen uudelleenlastauksesta järviltä rautatielle ja kuljetusmaksut rautateitse merelle. Tästäkään ei komitean jäsenillä ole käytettävissään lainkaan laskelmia ja tietoja.

Komitean jäsenet ovat edellä mainitun perusteella sitä mieltä, että jos jokseenkin varmasti voidaan osoittaa: 1. että liikenne- ja korjauskustannukset rautateillä voidaan lähitulevaisuudessa kattaa kuljetusmaksuilla, sekä 2. että kalliimpi puutavara sietää kuljetuskustannukset rautateitse merelle, niin hallitus voisi puoltaa mainittujen sivuratojen (-sta jne.) rakentamista lähinnä kysymykseen tulevana liikennereittihankkeena. Jos ei, niin kanavat.

Mitä tulee ehdotettuun Päijänteen ja Saimaan väliseen kanavaan, katsovat komitean jäsenet, että sen ei kalliiden 3 miljoonan ruplan kustannusten ja kanavalle odotettavissa olevan vähäisen liikenteen vuoksi pidä tulla kysymykseen ensimmäisillä valtiopäivillä.

Samoin voitaneen kumpikin Pielavedeltä suunniteltu kanavanrakennus, Päijänteelle ja Saimaalle, vielä lykätä. Näin siksi, että niiltä maaseutupaikkakunnilta, joiden kautta ne kulkisivat, ei ole odotettavissa merkittävämpää tavaroiden kuljetusta noille järville kuin useimmilta muilta niitä ympäröiviltä paikkakunnilta. Edelleen, tällä hetkellä näiden järvien välillä ei ole lainkaan liikennettä, ja Päijänteen ja meren välisenä kulkuyhteytenä mainituista kanavista ei olisi hyötyä.

Vielä vähemmän voivat muut ehdotetut rautatielinjat tulla kysymykseen, koska olisi mahdotonta hankkia niihin tarvittavat kustannukset.

Mitä taas tulee ehdotettuihin uittoväyliin, on komitean jäsenten käsitys, että ne Kymijoen sellaisiksi kutsuttujen tavoin koskevat vain tukkien helpompaa kuljetusta tietyille sahoille, joten niistä etua saavien tulisi ne kustantaa. Korkeintaan niitä voitaisiin tukea antamalla laina yleisistä varoista. Tällöin ne sahanomistajat, jotka eivät ole osallistuneet kustannuksiin mutta haluavat käyttää uittoväylää, voisivat maksaa urakoitsijalle tietyn maksun, kunnes sen korottomat kustannukset on maksettu. Jos taas sellaisia väyliä tarvitaan kruunun metsien hyödyntämiseen, tulisi metsänhoitolaitoksen ne kustantaa. Vain veneväylien perkaukset (kuten Oulujoessa), jotka suoranaisesti koituvat laajemmin rahvaan hyväksi, ansaitsevat tulla säädyille suositelluiksi.

Myös näiltä osin voisivat eri hankkeista koituvat hyödyt olla tarkemmin selvitetyt ja kustannukset lasketut.

Komitean jäsenet rohkenevat alamaisimmin ehdottaa, että asianomaisilta viranomaisilta vaadittaisiin mainituilta osin niin tarkat tiedot ja laskelmat kuin mahdollista, ja että hallitus laatisi ehdotuksen yllä esitetyssä tarkoituksessa. Ja ainoastaan sillä edellytyksellä, että ehdotettu rautateitä koskeva selvitys saadaan aikaan ja antaa tyydyttävän tuloksen, ovat komitean jäsenet ottaneet esille sen toteuttamista koskevan selvän suosituksen.

 

 

Vertailu