Rautatiet

Rautatiet

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
10.12.1867
Pietarissa 10.12.1867   Suuriarvoinen Herra Senaattori,    Vastaukseni Herra Senaattorin marraskuun 23. päivän kirjeeseen on viipynyt näin pitkään siitä syystä, että odotin saavani kuulla jotakin rautatielainasta, joka aiottiin ottaa, sekä neuvotella siitä Herra Senaattorin kanssa. Minusta on käsittämätöntä, ettei Rothschildilta kuulu minkäänlaista vastausta, sillä eihän voida olettaa, että hänen konttorissaan hoidetaan asioita huolimattomasti. Aika kuitenkin kuluu, ja odottaessamme olemme ikävässä tilanteessa, kun näemme hädän ja nälkäiset työnetsijät, jotka ovat jo kerääntyneet paikkakunn...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Robert Lydeckeniltä

Päivämäärä: 
11.12.1867
Bremenissä 11.12.1867   Suuriarvoinen Herra Senaattori!    Kirjeenvaihto liikekumppanini kanssa Herra Senaattorin minulle esittämästä ehdotuksesta, että nimittäin asettuisin vuodeksi Pietariin toimittaakseni valtiovaraintoimituskunnalle ja yksityisille henkilöille sellaisia tietoja kuin minulta pyydettäisiin – on vienyt minusta riippumattomista syistä pitkähkön ajan, ja pyydän nöyrimmästi anteeksi sitä, että vastaukseni tähän minua imartelevaan tarjoukseen, jonka Herra Senaattori suvaitsi minulle esittää, seuraa vasta tässä. Kun en heti torjunut tehtävää, jonka Herra Senaattori halusi minul...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Johan Mauritz Nordenstamilta

Päivämäärä: 
23.12.1867
maanantaina 23.12.1867 Paroni Erlangerin edustaja, hra Stahl, on saapunut tänne. Kreivi Adlerberg toivoo, että rautatielainaa koskeva asia käsitellään tänään [senaatin osastojen] yleisistunnon päätyttyä. Herra Senaattori tahtonee näin ollen ystävällisesti ottaa mukaansa senaattiin kaikki tätä asiaa koskevat asiakirjat ja huolehtia siitä, että paikalla ovat esittelijä ja pöytäkirjan pitäjä klo ½ 2, jolloin kenraalikuvernööri saapuu senaattiin. Kunnioittavasti J. M. Nordenstam    
Kirjeenvaihto: 

Fredrik Kristian Nybomilta

Päivämäärä: 
11.2.1868
Haminassa 11.2.1868.   Herra Joh. Wilh. Snellman. Helsinki.   Herra Senaattori!    Viime vuoden joulukuussa minulla oli kunnia kirjoittaa Teille, mutta minua ei ole kunnioitettu millään tiedonannolla tai vastauksella. Voisin tehdä tarjouksia hyvästä bessemerteräksestä valmistetuista kiskoista tulevaa rautatietä varten ja rohkenen sen takia pyytää Teidän suositustanne rakennustöiden johdolle. Aitoa kunnioitusta vakuuttaen F. K. Nybom.    
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Mietintö Riihimäen–Pietarin rautatiestä 19.2.1868

Päivämäärä: 
19.2.1868
Osuus, jolla Suomen valtion tulee osallistua Riihimäen–Pietarin rautatien kustannuksiin, on arvioitu 20 miljoonaksi markaksi. Nyttemmin jo tehdyn lainasopimuksen mukaan valtio saa lainasta tehollisesti 16 miljoonaa markkaa. Kun kotimaisesta rautatielainasta on siis jäänyt säästöön 285 000 markkaa, tulisi kyseisten kustannusten kattamiseksi vielä hankkia 3 715 000 markkaa. Mutta lainan emissiohinta, Frankfurt am Mainissa 97 3/4 prosenttia, näyttää nykyoloissa epätavallisen kalliilta kuuden prosentin lainan kohdalla, kun ulkomailla on tarjolla useita lainoja, joista maksu on vain 70–75 prosen...
Paikat: 

Postin kulku talvisaikaan rautateitse mantereelle Pietarin kautta, lausunto senaatin talousosastossa 24.3.1868

Päivämäärä: 
24.3.1868
Senaattori Snellman lausui olevansa sitä mieltä, ettei nykyinen tapa kuljettaa postia talvisaikaan Ruotsin ja Suomen välillä vastaa ajan vaatimuksia, ja että muutos siinä olisi toivottava. Tästä asiasta esiin nostetun ehdotuksen menestyksellistä toteuttamista senaattori piti kuitenkin hyvin kyseenalaisena, mihin jossain määrin viittasi sekin, että asianomaisten esittämiä käsityksiä kyseisen höyrylaivaliikenteen sopivimmasta reitistä ei ole voitu sovittaa yhteen, ja että kustannukset sillä tavoin järjestetystä talviliikenteestä, vaikka se hoidettaisiinkin yhdellä ainoalla aluksella, olisivat...
Paikat: 

Nikolai Adlerbergilta

Päivämäärä: 
15.3.1868
[saksaksi] Helsingissä 15./27.3.1868   Jäljennös. Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Keisarilliselle senaatille jo lähetetty herra ministerivaltiosihteerin kirje osoittaa, että Hänen Majesteettinsa Keisari on kuultuaan esittelyn kysymyksestä, joka koskee tarpeellisten rahavarojen hankkimista rautatien rakentamisen loppuunsaattamiseksi, suvainnut hyväksyä senaatin enemmistön mielipiteen ja tämän johdosta käskeä, että kotimaasta on tämän vuoden lopulla otettava 4 000 000 Suomen markan laina, ja täten siis virkatovereittenne enemmistö on torjunut Teidän henkilökohtaisen käsityksenne ma...
Paikat: 

Carl Meyer von Rothschildille 1868, konsepti

Päivämäärä: 
30.6.1868
[saksaksi] Jalosukuinen Herra Paroni –   Varmastikin uskotte minua, kun vakuutan Teille, Herra Paroni, että tunsin henkilökohtaista tuskaa, kun Teidän esittämienne lainaehtojen hyväksyminen osoittautui meille mahdottomaksi. Voitte myös olla varma siitä, että Suomen senaatti vain äärimmäisen murheen vallassa totesi neuvottelujen aloittamisen toisella taholla välttämättömäksi, kun on tunnetusti mahdotonta saada muilta tahoilta asioiden menestyksellisestä hoitamisesta loppuun sellaista varmuutta, jonka Teidän maailmankuulun liikkeenne nimi jokaiselle liiketoimelle suo. Kun sen aiemmin Suomen v...

Anomuskirjelmä rautatien rakentamisesta valtion kustannuksella Hämeenlinnasta Tampereelle, lausunto valtiopäivillä 20.2.1872

Päivämäärä: 
20.2.1872
Uskon edellisen kunnioitetun puhujan erehtyneen sanoessaan, että Lempäälän kanavatöiden työläiset kuolivat nälkään. On kyllä niin, että vaikeina hätävuosina 1867 ja 1868 töitä järjestettiin hädän ankaruuden mukaan maamme eri osissa. Siksi suuri osa hätäaputöistä järjestettiin pohjoisissa lääneissä ja vähemmän eteläisissä. Joillakin paikoillahan kävi valitettavasti niin, että kun työläisiä tulvi paikalle suuria määriä, ei heidän majoittamiseensa ollut riittävästi tilaa, minkä seurauksena syntyi sairauksia, tai heidän mukanaan tuli jo vallalla olevia sairauksia, erityisesti lavantautia. Esime...
Paikat: 

Yleisen anomusvaliokunnan mietintö määrärahakysymyksistä ym. erinäisistä rautatierakennuksista ja rautatietutkimuksista, lausunto valtiopäivillä 31.5.1872

Päivämäärä: 
31.5.1872
Herra Snellman lausui seuraavaa: Mitä tulee valtiovarainvaliokunnan laskelmiin kulkulaitosrahaston varoista, pyydän saada tehdä seuraavat huomautukset. Kun Hänen Keisarillinen Majesteettinsa määräsi ruotupataljoonat lakkautettaviksi, seurasi tätä määräystä Hänen Keisarillisen Majesteettinsa keisarilliselle senaatille tiedoksi annettu päätös, jonka sisältö oli, että ne säästöt, joita sotilasrahastossa voi syntyä lakkauttamisten johdosta, käytettäisiin hädän lievittämiseen maassamme. Juuri tämän päätöksen perusteella keisarillinen senaatti anoi alamaisimmin Hänen Keisarilliselta Majesteetilta...
Paikat: