Pankkilaitos

Pankkilaitos

Finlands Allmänna Tidning nro 45, 24.2.1864: Miten maan viljansaannista huolehditaan vaikean kadon sattuessa

Päivämäärä: 
24.2.1864
Jollei ole mahdollista, että jokainen maanviljelijä tai kunnat yhteisesti säästävät ainakin yhden vuoden viljantarpeen tulevia kovia aikoja varten, niin yksinkertaisin tapa huolehtia maan asukkaiden leipä- ja siemenviljan saannista sellaisena aikana on, että valtiovalta säästää kruununmakasiineihinsa kaiken niihin mahdollisesti tuotavan viljan kadon sattuessa myytäväksi tai lainattavaksi. Tämä keino on kaikkein varmin ja normaalioloissa se tarjoaa maan rahvaalle myös edullisimman hätäavun. Viimeksi kuluneiden viidenkymmenen vuoden aikana onkin tähän väestön auttamiskeinoon tarkoin harkiten ...
Paikat: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
27.2.1864
Helsingissä 27.2.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Suotakoon minulle anteeksi, että jälleen uuvutan Jalosukuista Herra Kreiviä pitkällä esitykselläni. Senaatti lähettää Hänen Majesteetilleen alamaisen anomuksensa kuoletuslainarahaston lainojen vuotuisen koron nostamisesta 4:stä 5:een prosenttiin. Vaikka tämä koron nostaminen on täysin aiheellista, äänestyspöytäkirjasta ilmenee eriävä mielipide, jonka perusteluissa monet asiat on esitetty väärässä valossa. Kuoletuslainarahasto, jonka pääoma on nyt lähes 1 ½ miljoonaa ruplaa, on muodostettu vain vähäiseltä osaltaan entisistä maanviljelys-,...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Senaatin tilintarkastuskertomus Suomen Pankin hallinnosta vuonna 1863, 5.4.1864

Päivämäärä: 
5.4.1864
Sen johdosta, että vaivais- ja työhuonerahastosta myönnettyjen kreditiivien osalta on huomautettu, että varsinkin numeroilla 2, 6, 11, 12, 15, 16, 19, 20 sekä 22–25 myönnetyt varat on nostettu heti täysimääräisinä, ilman että niitä on lainkaan tallennettu, muistutetaan Suomen Pankin johtokuntaa siitä, että sen on yleensäkin huolehdittava siitä, että pankista annettavat luotot on käytettävä sillä tavoin ja siihen tarkoitukseen kuin ne on myönnetty. Keisarillinen senaatti olettaa erityisesti johtokunnan panneen merkille, mitä mainitusta rahastosta annettavien kreditiivien lakkaamisesta on sää...
Paikat: 

Lyhyt esitys kruununperilliselle Suomen valtiovarainhallinnosta 16.4.1864, konsepti

Päivämäärä: 
16.4.1864
Kruununperilliselle   Varsinaisia valtionrahastoja on kaksi: Yleinen valtionrahasto ja sotilasrahasto   Nämä kaksi rahastoa olivat vuodesta 1840 yhdistyneinä saman hallinnon alaisina vuoteen 1854, jolloin ne jälleen erotettiin toisistaan eri hallintojen alaisiksi ja sotilasrahasto asetettiin senaatin sota-asian toimituskunnan alaiseksi. Näiden rahastojen lisäksi on valtiolla Suomen Pankin hallinnassa seuraavat rahastot erityisiä tarkoituksia varten: Vaivais- ja työhuonerahasto, johon kertynyt pääoma oli tämän vuoden tammikuun lopussa 2 464 364 markkaa. Sotilashuonerahasto, jossa oli samana ...
Henkilöt: 
Paikat: 

Selvitys Venäjän valtiovarainministerille suomalaisista luottopapereista

Päivämäärä: 
20.4.1864
Venäjällä vuonna 1859 hankittu 4 miljoonan hopearuplan valtionlaina, jonka korko on 4 prosenttia.   Venäjällä otettua Suomen valtionlainaa koskien liitetään oheen Hänen Keisarillisen Majesteettinsa 30. huhtikuuta 1859 antaman Armollisen Manifestin sekä saman vuoden 11. toukokuuta annetun Keisarillisen julistuksen venäjänkieliset käännökset, joista käy ilmi seuraavaa: - että obligaatiot on annettu 500 ruplan arvoisina 1000 obligaation sarjoina, jolloin kukin sarja on arvoltaan 500 000 ruplaa; - että koroksi on vahvistettu 4 % vuodessa ja että se maksetaan toukokuun 1./13. päivänä tai marrask...
Henkilöt: 

Emil Stjernvall-Walleenille

Päivämäärä: 
4.8.1864
Helsingissä 4.8.1864   Jalosukuinen Herra Paroni    Otan vapauden laskea vielä kerran Hypoteekkiyhdistyksen ongelma Jalosukuisen Herra Paronin sydämelle toistaen sen, minkä sanomiseen Hänen Majesteetilleen sain armon. Nimittäin: hopearahan vaihtoa voimme odottaa, niin kauan kuin kurssi ei laske; Hypoteekkiyhdistyksen kautta pohjoisten lääniemme velkaantuneille maanviljelijöille ohjattavaa apua emme kuitenkaan voi odottaa päivääkään. Ensiksi mainittu asia saattaa kiinnostaa valtiovarainministeriä, vaikka tosiasia on, että me tässäkin asiassa kärsimme ja olemme kärsineet yhteydestämme Venäjää...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Säädyt ja Suomen Pankin johtokunta, lausunto senaatin täysistunnossa 12.10.1864

Päivämäärä: 
12.10.1864
...tällöin senaattori Snellman antoi seuraavan lausunnon: Rahalaitoksen vakaus on maan aineelliselle hyvinvoinnille niin ylivertaisen tärkeä asia, että mitään sille asetettavia takuita ei voida pitää tarpeettomina. Voidaan kysyä, eikö tämän vakauden ylläpitämistä olisi mieluumminkin jätettävä yksityisten intressien kuin valtionpankin huoleksi. Mutta siellä, missä valtionpankilla on tämä tehtävä, on kokemus osoittanut, miten välttämätöntä on, että sen hallinto ei ole pelkästään hallituksesta riippuvainen. Sillä lähes kaikkialla on käynyt niin, että hallitukset ovat aikoina, jolloin valtion t...
Henkilöt: 
Paikat: 

Yksityispankin perustaminen ja sen oikeus setelinantoon, lausunto senaatin täysistunnossa 17.10.1864

Päivämäärä: 
17.10.1864
Senaattori Snellman antoi seuraavan kirjallisen lausunnon: – ”Koska mielestäni keisarillisen senaatin ei ole mahdollista etukäteen harkita kunkin yksittäisen pankkilaitoksen hyödyllisyyttä ja tarvetta, mutta kaikilla kansalaisilla sitä vastoin tulee olla yhtäläinen oikeus lain säännöksiä noudattaen käyttää omaisuuttaan ja luottoaan hyödyllisimmäksi katsomallaan tavalla, saanen alamaisimmin puoltaa, että pykälän 2 toinen momentti saisi ritariston ja aatelin sekä talonpoikaissäädyn ehdotuksen mukaisesti seuraavan sanamuodon: ”Mikäli senaatti havaitsee yhtiön sääntöjen olevan tämän asetuksen j...
Henkilöt: 
Paikat: 

Ehdotus senaatin edustajaksi Yhdyspankkiin, lausunto senaatin talousosastossa 19.10.1864

Päivämäärä: 
19.10.1864
...Snellmanin laatimasta esityksestä – näki keisarillinen senaatti hyväksi valita ja nimittää valtiovaraintoimituskunnan protokollasihteeri Sixtus Viktor Calamniuksen ensi marraskuun ensimmäisestä päivästä lukien toistaiseksi, nyttemmin edesmenneen esittelijäsihteeri C. Gustavsonin sijasta, hallituksen edustajana valvomaan Suomen Yhdyspankin hallintoa ja toimintaa, nauttien tästä määrättyä palkkiota 2 000 markkaa vuodessa. Samanlaiset ohjeet kuin ne, jotka annettiin Gustavsonille viime vuoden toukokuun 15. päivän ja marraskuun 21. päivän välisenä aikana tähän tehtävään liittyvistä velvollis...
Paikat: 

Alexander Ferdinand Boreniukselle

Päivämäärä: 
22.10.1864
H:ki 22.10.1864   Kelpo Veli!    Sydämellinen kiitos siitä, että vaivauduit ilmoittamaan lainastani teidän säästöpankissanne. Ohessa tulee toivomuksen mukainen vakuutus. Takaajan etsimisen tuskallisuus on viivyttänyt asiaa. Altis ystäväsi ja veljesi Joh. Vilh. Snellman