Painovapaus

Painovapaus

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
6.11.1863
Pietarissa 6./18.11.1863   [ranskaksi] Herra Senaattori    Aloitan kirjeeni pyytämällä Teitä suomaan suopeasti anteeksi sen, että kirjoitan Teille kielellä, joka ei ole omamme, mutta viidenkymmenenkahdeksan vuoden tottumuksen ansiosta sen käyttö on minulle helpompaa, ja kun on kirjeenvaihdossa Teidän kaltaisenne henkilön kanssa, haluaa antaa kynänsä luistaa sanoja etsiskelemättä. Minulla on ollut kunnia saada kaksi kirjettänne lokakuun 30. ja tämän kuun 14. päivältä ja olen Teille hyvin kiitollinen niistä yksityiskohtaisista tiedoista, jotka olette hyväntahtoisesti niissä minulle antanut. –...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
21.11.1863
Helsingissä 21.11.1863   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Olen juuri saanut Jalosukuisen Herra Kreivin kirjeen 18. päivältä, mistä kunniasta esitän kunnioittavan kiitokseni. Jumalan tähden, ei rajoituksia siihen, mitä painovapauslaista annetaan säätyjen käsiteltäväksi. Siitä seuraa sota elämästä ja kuolemasta, ja siinä kaikki – kaikki ovat mukana yhtenä miehenä. Rajoitukset tässä asiassa vievät aseet järkevämpien käsistä. Pyydän nöyrimmästi myönteistä ja pikaista vastausta talonpoikaissäädyn alamaiseen anomukseen palkkioiden ennakoista. Jalosukuinen Herra Kreivi, suokaa hyväntahtoisesti anteek...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
26.11.1863
Helsingissä 26.11.1863   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Sallikaa, Jalosukuinen Herra Kreivi, minun lisätä nöyrimmästi muutama sana painovapauslaista niihin muutamiin, jotka esitin kunnioittavasti viime kerralla. Koska senaatti on pysynyt komitean ehdotuksen kannalla: 1. painovapauslaki, joka koskee kotimaisia ruotsin- ja suomenkielisiä painotuotteita; 2. erityinen ulkomaista kirjallisuutta koskeva asetus, näyttää selvältä, että säädyt voivat saada käsiteltäväkseen vain ensiksi mainitun säädöksen, painovapauslain. Onnetonta kuitenkin olisi, jos säädyiltä aiottaisiin evätä oikeus käsitellä jot...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Claes Herman Molanderille

Päivämäärä: 
24.12.1863
Helsingissä 24.12.1863   Jalosukuinen Herra Valtioneuvos!    Minulla on kunnia lähettää ohessa ehdotus painovapauslakiesityksen johdannoksi, jonka laatimisen Hänen Ylhäisyytensä Kenraalikuvernööri on antanut tehtäväkseni. Olen pyrkinyt pitämään sen lyhyenä. Toivoisin toki, ettei sitä hylättäisi esittämättä sitä ensin Hänen Majesteetilleen, joka ehkä vähemmän kuin monet muut epäröi suostumuksen antamista ehdotuksessa ilmaistujen käsitysten julkituomiseen. Nämä eivät todellakaan mene itse lain sisältöä pitemmälle, mistä toki olisi voitu lisätä, että se pohjautuu mitä vapaamielisimpiin periaat...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Lausunto Venäjän painovapauslakiehdotuksesta, konsepti

Päivämäärä: 
31.12.1863
Käsillä olevan Проекть Устава о Книгопечатнии [ehdotus painovapausasetukseksi] kaltaisen laajan, erittäin asiantuntevasti ja täsmällisesti laaditun työn arviointi vaatisi sellaista perehtymistä, johon minulta ei liikene aikaa, ja samalla tietoja, joita minulta puuttuu. Jokaisen lain ja etenkin lehdistön kaltaiseen asiaan kohdistuvan säädöksen on vastattava kunkin maan oloja. Abstraktien periaatteiden varassa tehtävästä ei suoriuduta. Vain maan ja kansan tarkoin tuntevan henkilön mielipiteellä voi ja saa olla tällaisessa ratkaisussa merkitystä. Kun kuitenkin otan minulle osoitettuun luottamu...
Henkilöt: 
Paikat: 

Åbo Underrättelserin lakkauttaminen, lausunto senaatin talousosastossa 19.1.1864

Päivämäärä: 
19.1.1864
...tällöin senaattori Snellman antoi seuraavan lausunnon: Ne lausunnot Åbo Underrättelser -lehden kuluvan vuoden numerossa 1, jotka hänen ylhäisyytensä kenraalikuvernöörin kirjelmässä mainitaan, ovat rikollisia, Hänen Majesteettinsa Keisarin hallitustoimia sopimattomasti julkisuudessa arvostelevina, ja myös Venäjän kansaa halventavina ja näin ollen myös Suomen etuja haittaavina. Lehden julkaisuoikeuksien peruuttaminen olisi kuitenkin mielestäni väärä ratkaisu. Jätän sikseen sen, että en periaatteessa voi hyväksyä sellaista toimenpidettä, josta ei voida varmasti sanoa, myöskään tässä tapauks...
Henkilöt: 
Paikat: 

Säätyjen lakivaliokunnan mietintö painovapautta koskevan esityksen johdosta, konsepti

Päivämäärä: 
20.2.1864
Esityksen asetukseksi painovapaudesta Suomessa oli, kuten lienee yleisesti tunnettua, senaatti jättänyt Hänen Majesteettinsa harkittavaksi jo valtiopäivien kokoontuessa. Asiaa koskeva armollinen esitys taas on päivätty tämän vuoden tammikuun 4. päivänä. Jokaiselle, joka ei ole kieltäytynyt velvollisuudestaan ajatella, mikä on mahdollisuuksien rajoissa lujitettaessa painovapautta maassamme, pitäisi jo näiden päivämäärien yhdessä olla kehotus rajoittaa vaatimukset siihen, mikä on tämän vapauden kannalta välttämätöntä. Tämä välttämätön on: laki ja tuomioistuimen ratkaisuvalta. Ja esitys pitää ...
Henkilöt: 
Paikat: 

Ehdotus asetukseksi painovapaudesta, lausunto senaatin täysistunnossa 24.10.1864

Päivämäärä: 
24.10.1864
§ 13. Senaattori Snellman, yhtyen ratkaisuun, johon useimmat senaatin jäsenet tällä kohden olivat päätyneet, halusi tämän perusteluna tuoda esiin, millä tavoin ei ollut niin kuin säädyt olivat esittäneet, nimittäin että momentissa 1 säädetty säännöllisesti ilmestyvän julkaisun vakuusmaksu olisi asetettu takuu lainmukaisesta esiintymisestä. Se tarkoittaisi selvästikin vain, että rikkomukseen syyllistynyt henkilö itse kantaisi siitä vastuun. Jos lehden julkaisijalta vaadittaisiin takuita sen laadusta, niin on mentävä erityisiin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Mutta sellaisten vaatiminen oli...
Paikat: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
11.3.1865
Helsingissä 11.3.1865   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Esitän kunnioittavimman kiitokseni Jalosukuisen Herra Kreivin sangen suopeamielisestä myötävaikutuksesta siihen huomionosoitukseen, joka on tullut osakseni. Näen sen saamisen osoitukseksi Armollisen Hallitsijamme jaloudesta, jonka vaikutuksesta Hän ei ole pitänyt virheenäni sitä, että olen ajanut asiaa, joka on tuottanut Hänen Majesteetilleen huolia ja levottomuutta. En ole, Jumala nähköön, kuitenkaan halunnut tuottaa hetkenkään murhetta isänmaamme jalomieliselle suojelijalle ja hyväntekijälle, yhtä vähän kuin kukaan muukaan suomalainen,...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Painoasiain ylihallituksen jäsenten pätevyys, lausunto senaatin täysistunnossa 2.10.1865

Päivämäärä: 
2.10.1865
…Senaattori Snellman lausui mielipiteenään, että koska sen arvioimiseksi, mikä painotuotteessa ei ole sallittua, ja myöskin kirjoittajan laillisen oikeuden ja tieteellisen tutkimuksen vapauden suojelemiseksi, olisi toivottavaa, että Painoasiain ylihallituksen jäsenillä olisi laaja tieteellinen ja kirjallinen sivistys, joskin myös lainopillinen tieto olisi ylihallituksessa tarpeen, tulisi senaattorin mielestä näitä kumpaakin seikkaa ajatella kyseisiä jäsenten paikkoja täytettäessä. Senaattori halusi siksi omasta puolestaan antaa ylihallituksen puheenjohtajan tehtäväksi laatia asiasta uusi es...
Paikat: